Programma 7

Dynamiek in leefomgeving

Natuurlijk Platteland
In het programma Natuurlijk Platteland werken we met onze partners aan de afronding van het Natuurlijk Netwerk Nederland (voorheen aangeduid als Ecologische Hoofd Structuur). Een grote opgave die ons in nieuwe allianties (met o.a. het bedrijfsleven) dé kansen biedt om economie en ecologie stevig aan elkaar te verbinden en sterke combinaties  te realiseren.
De afspraken uit het Natuurpact, gesloten tussen het  Rijk en alle provincies in 2013, worden in dit programma uitgevoerd. Deze uitvoering is verbonden met de wettelijke taken en Nationale en Europese verplichtingen in het kader van Natura 2000 (Europees beschermde natuurgebieden), de daaruit voortvloeiende Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het programma is een uitwerking van de Natuurvisie 2040 ‘Gastvrije natuur’.

Landbouw en Agribusiness
In Noord Nederland hebben de drie noordelijke provincies samen met de partners voor de landbouw en agribusiness de AgroAgenda Noord Nederland opgesteld. Voor Drenthe belangrijke onderdelen zijn het Innovatieprogramma Veenkoloniën en de Versnellingsagenda melkveehouderij Noord Nederland. Passend binnen de Noordelijke samenwerking hebben de Drentse Groenmanifest partners op verzoek van de provincie Drenthe de bouwsteen ‘Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur’ opgesteld. Extra aandacht komt er voor de Jonge Boeren via een regeling binnen het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het plattelandsontwikkelingsprogramma is gebaseerd  op het Regionaal programma Noord Nederland POP 2014-2020. Het Drentse collectief is nu druk bezig om zich voor te bereiden op de eerste uitvoeringstermijn van het Agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl. In de Omgevingsvisie, wordt aangegeven welk beleid wordt ingezet ten aanzien van de  Landbouwstructuurverbetering. De inzet van de provincie Drenthe op agribusiness is deels al uitgewerkt in de ‘Economische Koers Drenthe 2015-2020’. Deze koers is een logische opvolger van de Drentse Economische agenda en het Kader voor Economische Investeringen (KEI) 2011-2015.

Dynamisch Drenthe
De beleidsopgave voor een Dynamisch Drenthe vindt zijn oorsprong in de Motie vitaal platteland. Deze is uitgewerkt in de lijnen Dorpsinitiatieven / burgerkracht en Zuidoost. Deze beleidsopgave is gecombineerd met de opgaven vanuit de sociale beleidsvisie 2013-2015. De grootste uitdaging voor de sociaaleconomische vitalisering ligt in Zuidoost Drenthe (‘Samenwerken aan vitaal platteland, een geconcentreerde aanpak voor Zuidoost Drenthe 2014-2020). Hoofdopgaven zijn wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. De sociale beleidsopgave willen we de komende periode in verbinding met vitaal platteland, economie en actuele ontwikkelingen vormgeven. De middelen die beschikbaar zijn met betrekking tot het sociaal domein blijven in de Begroting 2016 herkenbaar en zijn onder meer in de productenraming expliciet terug te vinden. De opgaven vallen samen met de krimpopgave zoals in het college akkoord is genoemd. Deze Samenwerkingsagenda is de input voor de gezamenlijke inzet op het terrein van krimp in de regio Oost-Drenthe met gemeenten en het Rijk. In de aanpak voor Dynamisch Drenthe zetten wij samen met gemeenten en schoolbesturen in op goed onderwijs met extra zorg voor laaggeletterdheid en aandacht voor Duits. Voor monitoring en ondersteuning bij maatschappelijke vraagstukken zoals bereikbare zorg en leefbaarheid subsidiëren wij BOKD, Zorgbelang en CMO Stamm. Onze uitvoeringspartner ten aanzien van sport is 'Drenthe beweegt', zie hiervoor www.drenthe-beweegt.nl