Speerpunt 4

Ruimtelijk Drenthe

Omschrijving

Meer economisch ruimtegebruik (zie programma 4)
In Drenthe hebben we de ruimte en bieden we de ruimte om te ondernemen, wonen, werken, recreëren en te experimenteren. De kernwaarde bedrijvigheid gaan we opnieuw definiëren ten opzichte van de kernkwaliteiten. Het college zet de Drentse kernkwaliteiten in om er ook de economische vruchten van te plukken. Meer ruimte voor ondernemerschap betekent dat we kijken en meedenken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Onze omgevingsvisie moet op dit beleid toegesneden zijn. We gaan samen met PS en stakeholders bekijken op welke manier dat het beste kan. Wij zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken. We ontwikkelen een retailagenda en willen met steden in gesprek over eigen profiel en de verbindingen van de stad met het omliggende platteland.  

De demografische verandering is ook in Drenthe voelbaar. Samen met gemeenten zorgen we voor een toereikend aanbod van wonen en voorzieningen zodat het platteland vitaal en de steden sterk blijven. We verkennen de mogelijkheden van een herstructureringsfonds om de kwaliteit van woon- en leefgebieden te vergroten. Leegstand en herbestemming pakken wij op een creatieve wijze aan ten bate van economie en duurzame ontwikkeling. De focus ligt op revitalisering en herstructurering. De kwaliteit van de omgeving kan echter ook gediend zijn met sloop.

Energieneutraal Drenthe (zie programma 5)
De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie vraagt flinke investeringen, maar biedt ook kansen voor innovaties en werk. We werken aan een energieneutraal Drenthe, waarbij we zelf de energie die we gebruiken produceren uit de hernieuwbare energiebronnen zon, wind, biomassa en bodem. De doorgaande temperatuurstijging en klimaatverandering dwingen daartoe. Van de noodzaak tot ingrijpen is bijna iedereen nu wel doordrongen. We kunnen op lokale en provinciale schaal veel zelf doen, vooral door het met gebiedspartners sámen te doen en per maatregel afgewogen op sociale, economische en omgevingsaspecten. En dat is precies waar we in Drenthe sterk in zijn. We dragen met energiebesparing en hernieuwbare energieproductie samen bij aan een mooi en duurzaam Drenthe voor alle Drenten: met individuele en gezamenlijke keuzes voor maatregelen, investeringen en ander gedrag. Door als samenleving en bedrijfsleven de kansen te benutten. Dat leidt tot duurzaamheid, energieleveringszekerheid en economische ontwikkeling. We zijn in Drenthe sterk in het samen doen en wij helpen als provincie met onze energieagenda bij het organiseren van uitwisseling en verbinding, onder andere via het traject Drenthe In Transitie (DIT). Wij faciliteren en stimuleren verschillende lokale initiatieven die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. We ontwikkelen een actieplan voor energieneutrale woningen en energiezuinig bouwen. Onze inzet voor het stimuleren van schone energie en minder energiegebruik geven we aan in de energieagenda voor de komende vijf jaar.

Intensiveringen 2016

Om onze ruimtelijke doelstellingen te behalen investeren we in:

  • Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit, waarmee we vastgoed willen herontwikkelen gekoppeld aan investeringen in de openbare ruimte.
  • Energieneutraal wonen: we stimuleren investeringen gericht op energiebesparing / energieneutraal maken van de Drentse woningvoorraad
  • De gebiedsontwikkeling van Groningen Airport Eelde om de economische en ruimtelijke potentie van de luchthaven beter te benutten,

Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande onderwerpen.

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

RO voorbereiding/onderzoekskosten

 €    400.000

 €    400.000

 €    400.000

 €    400.000

Uitvoering milieutaak

 €    100.000

 €    100.000

 €    100.000

 €    100.000

Programma Energie

 € 1.750.000

 € 2.000.000

 € 2.000.000

 € 2.000.000

Kader Richtlijn Water

 €    500.000

 €    500.000

 €    500.000

 €    500.000

Totaal

 € 2.750.000

 € 3.000.000

 € 3.000.000

 € 3.000.000