Speerpunt 2

Economisch Drenthe

Omschrijving

Ondernemend Drenthe

Het stimuleren van economische activiteiten, innovatie en duurzame werkgelegenheidsontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Om de regionale economie ook in de toekomst gezond te houden is vooral de (verdere) versterking van het innovatievermogen van het MKB essentieel. Daarnaast hebben wij aandacht voor de ontwikkeling van de Drentse economie naar een meer toekomst bestendige economie: de groene economie. Dit alles geflankeerd door een gericht arbeidsmarktbeleid. Want een sterke economie kan alleen bestaan met een goed opgeleide beroepsbevolking. 

De focus van onze aanpak ligt dan ook op het realiseren van een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur voor innovatie door de NOM, de clusters en de uitrol van een krachtige en herkenbare rode loper-aanpak. Hiermee geven wij een extra impuls aan het ondernemersklimaat in Drenthe en maken wij dat ondernemers zich meer welkom voelen in Drenthe en gemakkelijk de weg vinden naar kapitaal, klanten en samenwerkingspartners. We stimuleren de clusters High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en gezondheidseconomie en gaan vol voor het TOP-programma. Verder voeren we een sterke lobby voor een investeringspremieregeling (IPR) voor Zuidoost-Drenthe.

Digitale bereikbaarheid Drenthe
In de huidige informatie- en netwerksamenleving worden burgers en bedrijven steeds afhankelijker van een hoogwaardige en toekomstbestendige breedbandinfrastructuur. Zo is breedband een effectief middel om diensten en producten op sociaal, maatschappelijk en economisch terrein doelmatiger, goedkoper, transparanter, duurzamer en efficiënter te maken. De provincie Drenthe legt zich niet neer bij een tweedeling tussen de (voor de markt) rendabele en onrendabele gebieden. In het collegeakkoord is daarom de digitale bereikbaarheid als een speerpunt van ons beleid aangekondigd. Wij zetten ons de komende vier jaar in op het actief ontsluiten van "witte" gebieden en wordt er gewerkt om iedere Drentse inwoner digitaal te ontsluiten. Met een revolverend fonds willen wij coöperaties en stichtingen verder op weg helpen bij  de aanleg van het netwerk.

Maatwerk voor werk, werk, werk
Menselijk kapitaal is verreweg de belangrijkste productiefactor van de toekomst. Dit vraagt om nauwkeurig inzicht in de toekomstige vraag van het bedrijfsleven en een sluitend onderwijssysteem voor alle niveaus. Zeker met de aangekondigde daling van de Drentse beroepsbevolking is het noodzaak dat we zowel Drentse talenten als talenten van buiten maximaal stimuleren zich continu te ontwikkelen, zowel in het onderwijs als in de praktijk van de bedrijven.
Voor de korte termijn betekent onze ambitie dat de bedrijvigheid waar mogelijk gestimuleerd en de groei van de werkloosheid omgezet moet worden in een daling (Versnellingsagenda). Daarnaast kijken wij voorbij de crisis en zetten in op een toekomstgerichte strategie op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Verder investeren wij samen met onze partners in de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst (o.a. Techniekpact en de Rondetafel zorg).

Daarbij zetten we te allen tijde in op maatwerk. Voor die opgaven waar samenwerking op provinciaal of noordelijk niveau noodzakelijk is, werken we samen. Daar waar een kleiner schaalniveau voldoende is, wordt de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven.

Vrijetijdseconomie, fietsprovincie nr. 1

Een sterke vrijetijdssector is van economisch en maatschappelijk belang voor Drenthe. Ons collegeprogramma bevat uitgangspunten die de Drentse vrijetijdseconomie versterken. Doel is meer werkgelegenheid, meer toeristen, meer bestedingen en een versterking van het merk Drenthe.
Wij denken en werken vanuit ambities en kansen. Onze ambitie is helder: wij willen vrijetijdseconomie- en fietsprovincie nummer 1 zijn. Wij werken aan een klimaat waarin gezonde huidige en nieuwe recreatiebedrijven een plek hebben. We bieden ontwikkelruimte aan nieuwe en bestaande toeristische en recreatiebedrijven in het kader van onze “rode loper-aanpak” en helpen minder gezonde bedrijven met het vinden van nieuw perspectief. Wij gaan reuring genereren met evenementen en  zetten in op ondernemersmogelijkheden in natuurgebieden (natuur beleven en benutten).  Fietsen is voor Drenthe een populaire toeristische trekker en daarmee een grote bron voor bestedingen en werkgelegenheid in de Drentse (vrijetijds)economie. We investeren in een goede toeristische-recreatieve infrastructuur en fietsvoorzieningen.  De fiets is ook een belangrijk vervoermiddel naar school en werk en een onderdeel van reizen met het openbaar vervoer (OV). Bovendien draagt fietsen bij aan een goede gezondheid.
Met een programmatische aanpak en in samenwerking met onze partners geven wij een stevige impuls aan Vrijetijdseconomie en Fietsen en kiezen wij voor samenhang en verbinding van de verschillende beleidsthema’s .Voor doelen en resultaten voor het thema fietsen op  gebied van mobiliteit en infrastructureel gebied  verwijzen wij naar speerpunt en programma 3, thema en beleidsopgave fietsen.

Intensiveringen 2016

Om de economische doelstellingen te halen koppelen we deze aan de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Wij gaan investeren in:

  • Breedband voor alle inwoners van Drenthe
  • Acquisitie/IPR: wij stellen middelen beschikbaar om meer bedrijfsinvesteringen in Drenthe te stimuleren om hiermee de werkgelegenheid te vergroten.

Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande onderwerpen.

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Versterken Economische Structuur

 € 1.000.000

 € 1.000.000

 € 1.000.000

 € 1.000.000

Marketing en vrijetijdseconomie

 €    750.000

 € 1.000.000

 € 1.000.000

 € 1.000.000

Onderwijs en arbeidsmarkt

 €              -

 €    500.000

 €    500.000

 €    500.000

Totaal

 € 1.750.000

 € 2.500.000

 € 2.500.000

 € 2.500.000

Onder het versterken van de economische structuur vallen het stimuleren van biobased economy, HTSM en de Rode Loper.