Incidentele lasten en baten

In de Meerjarenraming 2016-2019 zijn incidentele lasten en baten opgenomen. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. De Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV is hierbij als leidraad genomen, omdat het BBV geen scherpe definitie geeft wat incidenteel of structureel is. De volgende vier verduidelijkingen zijn bij het samenstellen gehanteerd:

  1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
  2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
  3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Binnen de provincie Drenthe zijn daarom de kapitaallasten die een relatie hebben met de Reserve Investeringen verkeer en vervoer en de reserve mutaties zelf als structureel aangemerkt.
  4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

De in de begroting opgenomen intensiveringen van ons college vallen onder punt 4. Deze zaken worden als incidenteel aangemerkt hoewel de termijn van toekenning vaak 4 jaar is. Hier wordt niet de gebruikelijke 3-jarige termijn aangehouden bij het beoordelen of een post een incidenteel karakter heeft maar naar de toekenning van de budgetten.

De overzichten van de incidentele lasten en baten zien er als volgt uit.

LASTEN

Programma omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Kosten Netwerken Europa

50.000

25.000

25.000

25.000

25.000

200 jaar Drenthe

75.000

0

0

0

0

Visievorming Midden-bestuur

10.000

0

0

0

0

Kosten duaal bestuur

65.000

0

0

0

0

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

5.600.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

Totaal incidenteel

5.800.000

3.125.000

3.125.000

3.125.000

3.125.000

Totaal structureel

2.915.919

2.984.919

2.995.972

3.007.245

3.018.744

Totale lasten programma

8.715.919

6.109.919

6.120.972

6.132.245

6.143.744

Programma omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Programma 2. Regionale economie

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

1.000.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Risicofinanciering MKB

4.000.000

0

0

0

0

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

500.000

500.000

500.000

700.000

700.000

Breedband

0

200.000

200.000

0

0

Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

945.745

0

0

0

0

Projectenbureau Drenthe

500.000

0

0

0

0

Intensiveren marketing

0

750.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Totaal incidenteel

6.945.745

1.950.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

Totaal structureel

7.158.416

6.601.173

6.601.173

6.601.173

6.601.173

Totale lasten programma

14.104.161

8.551.173

8.801.173

8.801.173

8.801.173

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Intensivering uitvoering fietsnota

200.000

200.000

0

0

0

Onderhoud en verbeteringswerken N34

5.750.000

0

0

0

0

Uitvoering luchtvaartbeleid

56.437

0

0

0

0

Intensivering uitvoering fietsnota

200.000

200.000

0

0

0

Intensivering m.b.t. fietspaden

1.500.000

0

0

0

0

Onderhoud Vaarwegen, aandeel uit reserve

0

1.091.765

31.765

31.765

31.765

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

450.000

0

0

0

0

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

4.850.000

5.500.000

6.916.000

77.514

50.000

Integrale gebiedsontwikkeling Emmen  (RSP verbreed)

14.798.775

7.780.000

0

0

0

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden

4.558.401

13.014.958

4.122.771

6.228.266

936.032

Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds

0

3.500.000

3.500.000

3.500.000

750.000

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

750.000

1.500.000

7.450.000

350.000

2.000.000

Ruimtelijk Economisch Programma

15.500.000

4.200.000

3.000.000

2.800.000

2.000.000

Totaal incidenteel

48.613.613

36.986.723

25.020.536

12.987.545

5.767.797

Totaal structureel

63.118.232

52.475.950

54.551.833

54.646.224

57.491.199

Totale lasten programma

111.731.845

89.462.673

79.572.369

67.633.769

63.258.996

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Inzet op specifieke ontwikkelingen

306.700

400.000

400.000

400.000

400.000

Ruimtelijk ontwerp

200.000

0

0

0

0

Versterking stedelijke kernen

2.700.000

0

0

0

0

Duurzame krimpregeling

1.200.000

0

0

0

0

Uitgaven ISV III

450.000

0

0

0

0

Voortzetting Groen-blauwe diensten

500.000

0

0

0

0

Kader Richtlijn Water

0

500.000

500.000

500.000

500.000

Totaal incidenteel

5.356.700

900.000

900.000

900.000

900.000

Totaal structureel

3.157.665

1.920.968

1.919.247

1.917.526

1.915.805

Totale lasten programma

8.514.365

2.820.968

2.819.247

2.817.526

2.815.805

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Projecten Energie

2.598.154

1.750.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Windenergie

445.000

400.000

0

0

0

RUD projectkosten

496.738

315.000

0

0

0

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma

6.948.079

2.144.561

2.144.561

2.144.561

2.144.561

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen

75.000

0

0

0

0

Kosten bedrijvenregeling

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Uitvoering reguliere milieu taken

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Totaal incidenteel

10.912.971

4.959.561

4.494.561

4.494.561

4.494.561

Totaal structureel

3.431.705

3.477.516

3.482.266

3.487.819

3.493.455

Totale lasten programma

14.344.676

8.437.077

7.976.827

7.982.380

7.988.016

Programma omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Programma 6. Cultuur

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

778.000

1.705.000

660.000

660.000

660.000

UNESCO traject

62.500

62.500

0

0

0

Restauratie Rijksmonumenten

494.185

494.185

494.185

494.185

494.185

Festivals en bijzondere evenementen

265.000

375.000

375.000

375.000

375.000

Totaal incidenteel

1.599.685

2.636.685

1.529.185

1.529.185

1.529.185

Totaal structureel

17.162.690

16.365.817

16.275.594

16.515.842

16.524.320

Totale lasten programma

18.762.375

19.002.502

17.804.779

18.045.027

18.053.505

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

Vitaal Platteland (Impuls sev)

1.978.000

600.000

600.000

600.000

0

Landbouw structuur versterking

0

225.000

225.000

225.000

225.000

Drenthe beweegt

200.000

200.000

0

0

0

Sport subsidies

0

145.000

145.000

145.000

145.000

Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën

100.000

0

0

0

0

Kosten landelijk meetnet Flora

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

6.136.403

6.136.403

3.068.363

0

0

Totaal incidenteel

8.437.403

7.329.403

4.061.363

993.000

393.000

Totaal structureel

39.257.766

69.402.599

64.057.423

50.503.807

50.522.721

Totale lasten programma

47.695.169

76.732.002

68.118.786

51.496.807

50.915.721

Programma 8. Middelen

Financiële adviezen, programma P&C

0

250.000

250.000

250.000

125.000

Onvoorziene uitgaven

0

450.000

950.000

950.000

950.000

Groen voor Grijs/ Programma P&C (salariskosten)

0

870.000

870.000

870.000

870.000

Organisatie ontwikkeling

500.000

525.000

525.000

525.000

525.000

Friciekosten

0

1.250.000

1.250.000

937.500

625.000

Totaal incidenteel

500.000

3.345.000

3.845.000

3.532.500

3.095.000

Totaal structureel

55.991.812

48.774.094

50.234.860

51.641.708

52.164.881

Totale lasten programma, zonder reserve mutaties

56.491.812

52.119.094

54.079.860

55.174.208

55.259.881

Totale lasten alle programma's, zonder reserve mutaties

280.360.322

263.235.408

245.294.013

218.083.135

213.236.841

Waarvan incidenteel

88.166.117

61.232.372

45.175.645

29.761.791

21.504.543

Waarvan structureel

192.194.205

202.003.036

200.118.368

188.321.344

191.732.298

Product 8.4 Reserve mutaties

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

0

1.091.765

31.765

31.765

31.765

Bijdrage aan saldireserve

1.797.876

25.000

0

0

0

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

589.765

0

0

0

0

Bijdrage aan RSP reserve

1.050.000

1.000.000

1.000.000

0

0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

0

0

4.269.085

0

0

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

0

45.000.000

0

0

0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

0

0

159.251

659.251

0

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

0

2.032.753

1.742.143

1.891.304

1.890.811

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

0

493.170

250.563

110.592

79.552

Totaal incidenteel

3.437.641

49.642.688

7.452.807

2.692.912

2.002.128

Totaal structureel

3.197.091

568.065

0

0

0

Totaal reserve mutaties lasten

6.634.732

50.210.753

7.452.807

2.692.912

2.002.128

Totaal lasten generaal inclusief reserve mutaties

286.995.054

313.446.161

252.746.820

220.776.047

215.238.969

BATEN

Programma omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Totaal incidenteel

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

Totale baten programma

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

Programma 2. Regionale economie

Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

-945.745

0

0

0

0

Totaal incidenteel

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-977.945

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

Totale baten programma

-977.945

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

1.150.000

0

0

0

0

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

0

-5.900.000

-5.900.000

-5.900.000

-1.050.000

Totaal incidenteel

1.150.000

-5.900.000

-5.900.000

-5.900.000

-1.050.000

Totaal structureel

-42.702.041

-4.831.693

-4.831.693

-4.831.693

-4.831.693

Totale baten programma

-41.552.041

-10.731.693

-10.731.693

-10.731.693

-5.881.693

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Totaal incidenteel

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

Totale baten programma

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Convenant bodemsanering bedrijventerrein

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

Bijdragen bodemsaneringen

-3.077.500

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-3.327.500

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

Totaal structureel

-51.345

-51.345

-51.345

-51.345

-51.345

Totale baten programma

-3.378.845

-301.345

-301.345

-301.345

-301.345

Programma 6. Cultuur

Totaal incidenteel

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-1.412.507

-1.308.872

-1.335.049

-1.361.750

-1.388.985

Totale baten programma

-1.412.507

-1.308.872

-1.335.049

-1.361.750

-1.388.985

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Overige opbrengsten

0

-5.308

-5.308

0

0

Opbrengst verkoop grond en gebouwen

-5.600.000

-5.360.000

-4.269.085

0

0

Opbrengst grond voor grondprincipe

-3.243.407

-3.529.625

-3.529.624

0

0

Totaal incidenteel

-8.866.407

-8.917.933

-7.827.017

-23.000

-23.000

Totaal structureel

-100.000

0

0

0

0

Totale baten programma

-8.966.407

-8.917.933

-7.827.017

-23.000

-23.000

Programma 8. Middelen

Decentralisatie-uitkering bodemsanering

-2.280.000

-2.144.561

-2.144.561

-2.144.561

-2.144.561

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

-494.185

-494.185

-494.185

-494.185

-494.185

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

-2.591.139

-2.591.139

-2.591.139

-2.591.139

-2.591.139

Luchthavens 2011-2014

-56.437

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn

-77.007

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-5.498.768

-5.229.885

-5.229.885

-5.229.885

-5.229.885

Totaal structureel

-148.808.432

-204.700.457

-205.808.145

-194.211.393

-194.680.652

Totale baten programma, zonder reserve mutaties

-154.307.200

-209.930.342

-211.038.030

-199.441.278

-199.910.537

Totale baten alle programma's, zonder reserve mutaties

-211.324.585

-231.952.025

-231.994.974

-212.620.906

-208.267.400

Waarvan incidenteel

-16.542.675

-20.297.818

-19.206.902

-11.402.885

-6.552.885

Waarvan structureel

-194.781.910

-211.654.207

-212.788.072

-201.218.021

-201.714.515

Programma omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Product 8.4 Reserve mutaties

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden

-3.364.380

-14.700.000

0

0

0

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.750.000

-1.000.000

-1.000.000

0

0

Bijdrage van de saldireserve

-5.593.286

-2.077.000

0

0

0

Bijdrage van Reserve RSP

-36.666.037

-25.753.819

-15.247.632

-3.214.641

-844.893

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.190.000

-1.000.000

-340.000

-340.000

-340.000

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-75.000

0

0

0

0

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

-5.750.000

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

-5.600.000

0

0

0

0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

0

-1.647.998

-1.018.132

0

0

Bijdrage van Financieringsreserve

0

-30.500.000

0

0

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-3.928.000

-600.000

-600.000

-600.000

0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

-4.312.554

-1.887.446

-1.887.446

-3.100.000

-3.100.000

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling

-500.000

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe

-4.000.000

0

0

0

0

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-2.941.212

-2.327.873

0

0

0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

0

0

0

0

-340.749

Totaal incidenteel

-75.670.469

-81.494.136

-20.093.210

-7.254.641

-4.625.642

Totaal structureel

0

0

-658.636

-900.500

-2.345.927

Totaal reserve mutaties baten

-75.670.469

-81.494.136

-20.751.846

-8.155.141

-6.971.569

Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties

-286.995.054

-313.446.161

-252.746.820

-220.776.047

-215.238.969

Totaal gehele begroting 

0

0

0

0

0

Resumerend

Totale lasten programma, zonder reserve mutaties

56.491.812

52.119.094

54.079.860

55.174.208

55.259.881

Totale lasten alle programma's, zonder reserve mutaties

280.360.322

263.235.408

245.294.013

218.083.135

213.236.841

Waarvan incidenteel

88.166.117

61.232.372

45.175.645

29.761.791

21.504.543

Waarvan structureel

192.194.205

202.003.036

200.118.368

188.321.344

191.732.298

Totale baten programma, zonder reserve mutaties

-154.307.200

-209.930.342

-211.038.030

-199.441.278

-199.910.537

Totale baten alle programma's, zonder reserve mutaties

-211.324.585

-231.952.025

-231.994.974

-212.620.906

-208.267.400

Waarvan incidenteel

-16.542.675

-20.297.818

-19.206.902

-11.402.885

-6.552.885

Waarvan structureel

-194.781.910

-211.654.207

-212.788.072

-201.218.021

-201.714.515

Saldo structurele lasten en baten

-2.587.705

-9.651.171

-12.669.704

-12.896.677

-9.982.217

Uit dit overzicht blijkt dat de structurele baten hoger zijn dan de lasten en er dus sprake is van een structureel en reëel evenwicht.