Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. In deze paragraaf worden de beleidslijnen met betrekking tot de beheersmatige aspecten zoals de uitvoering van het onderhoud hiervan weergegeven. Onder kapitaalgoederen verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde goederen met een meerjarig nut. Deze kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd:

 • Wegen;
 • Vaarwegen;
 • Gebouwen.

Wegen

Wat willen wij bereiken?

De provincie Drenthe beschikt over:

 • 134 km stroomweg (SW)
 • 332 km gebiedsontsluitingsweg (GOB)
 • 31 km erftoegangsweg (ETW)
 • 270 km fietspad.

Dit alles is inclusief kruispunten/T-aansluitingen, rotondes, verkeersregelinstallaties, bruggen, viaducten  en overige weginrichtingen.

Het onderhoud van de wegen  wordt conform het beleidsplan wegen uitgevoerd. We hebben een actuele onderhoudsplanning voor de komende 5 jaren. Naast het dagelijks onderhoud voeren we periodieke inspecties uit, om de staat van onderhoud van het areaal te monitoren. Het areaal vertoont geen achterstallig onderhoud. Het doel is om de staat van de wegen en fietspaden inclusief alle daaraan gerelateerde objecten  zoals vaste kunstwerken, verkeersvoorzieningen etc. te behouden op het huidige kwaliteitsniveau. Daarnaast moet de beschikbaarheid van het areaal gewaarborgd blijven.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Om onze wegen en fietspaden te behouden op het huidige kwaliteitsniveau verrichten we de volgende werkzaamheden:

 • Uitvoering dagelijks onderhoud;
 • Uitvoering variabel onderhoud volgens de programmering;
 • Uitvoering gladheidsbestrijding en calamiteitenorganisatie;
 • Herijking beleidsplan wegen; afronding in 2017.

Wij maken een overgang naar een meer gestandaardiseerde  methode om ons areaal te beheren. Dit gebeurt door het invoeren van assetmanagement.  Hiermee worden de onderhoudskeuzes nog meer dan voorheen beïnvloed door maatschappelijke waarden, zoals bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en veiligheid. Een andere belangrijke wijziging is, dat we gaan werken met weg categorieën (SW, GOB, ETW en fietspaden). Hierdoor worden mogelijkheden gecreëerd om differentiatie aan te brengen in het kwaliteitsniveau van de verschillende categorieën passend bij de aard en belang van de wegen.

Met ingang van 2016 wordt een egalisatie reserve voor (groot) variabel onderhoud aan wegen en vaarwegen ingesteld. Deze reserve wordt ingesteld om de jaarlijkse pieken en dalen in de onderhoudsuitgaven op te vangen.

Wat gaat dat kosten/wat levert dat op?

Het resultaat hiervan is het beschikbaar houden, op het afgesproken kwaliteitsniveau, van het provinciaal wegenbestand als integraal onderdeel van de Drentse economie. Daarnaast hebben de provinciale verkeersfietspaden een rol in het product "Vrijetijdseconomie".

Vaarwegen

Wat willen wij bereiken?

De provincie beschikt over 176 km vaarwegen, te verdelen in 64 km Vaarweg Meppel de Punt en 112 km Zuid-Oost Drentse vaarwegen. Dit alles is inclusief bruggen, sluizen, gemalen, en overige vaarweginrichting.
Het onderhoud van de vaarwegen  wordt conform het beleidsplan vaarwegen uitgevoerd. We hebben een actuele onderhoudsplanning voor de komende 5 jaren. Naast het dagelijks onderhoud voeren we periodieke inspecties uit, om de staat van onderhoud van het areaal te monitoren. Het areaal vertoont geen achterstallig onderhoud.

Het doel is om de staat van de vaarwegen en alle daaraan gerelateerde objecten  zoals bruggen sluizen en overige voorzieningen,  te behouden op het huidige kwaliteitsniveau. Daarnaast moet de beschikbaarheid van het areaal gewaarborgd blijven.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Om onze vaarwegen op het huidige kwaliteitsniveau te houden verrichten we de volgende werkzaamheden:

 • Uitvoering dagelijks onderhoud;
 • Uitvoering variabel onderhoud volgens de programmering;
 • Herijking beleidsplan vaarwegen; afronding in 2017.

Het onderhoud van de wegen en vaarwegen wordt conform het beleidsplan vaarwegen uitgevoerd. We hebben een actuele onderhoudsplanning voor de komende 5 jaren. Naast het dagelijks onderhoud voeren we periodieke inspecties uit, om de staat van onderhoud van het areaal te monitoren. Het areaal vertoont geen achterstallig onderhoud.

Wij maken een overgang naar een meer gestandaardiseerde methode om ons areaal te beheren. Dit gebeurt door het invoeren van assetmanagement. Hiermee worden de onderhoudskeuzes nog meer dan voorheen beïnvloed door maatschappelijke waarden, zoals bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en veiligheid.

Met ingang van 2016 wordt een egalisatieeserve voor (groot) variabel onderhoud aan wegen en vaarwegen ingesteld. Deze reserve wordt ingesteld om de jaarlijkse pieken en dalen in de onderhoudsuitgaven op te vangen. In 2011 is een krediet voor vervangingsinvesteringen voor kunstwerken ter grootte van € 14,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2011-2020. Van dit krediet is inmiddels circa € 8 miljoen bestemd c.q. uitgegeven.

Wat gaat dat kosten/wat levert dat op?

Het resultaat hiervan is het beschikbaar houden van het provinciaal vaarwegenstelsel op een afgesproken kwaliteitsniveau, waarbij de functionaliteit voor de beroeps/recreatievaart en de aan- en afvoer van water blijft gewaarborgd.

Gebouwen

Wat willen wij bereiken?

De provincie Drenthe heeft de volgende gebouwen in beheer en onderhoud:

 • Het provinciehuis;
 • Het Drents Museum (inclusief Huize Tetrode);
 • Het Depot Drents Museum;
 • Drie actieve (vaar)wegen steunpunten en een inactief steunpunt welke ter verkoop wordt aangeboden;
 • Zes voormalige brug- en sluiswoningen.

Provinciehuis
Het onderhoud van het provinciehuis is zoveel mogelijk "planmatig en voorspelbaar" in plaats van "ad hoc". Het gaat om het voorkomen van risico's en beheersen van kwaliteit ten opzichte van beschikbaar budget. Het onderhoudsbudget wordt zo optimaal mogelijk ingezet.
Onderhoudsgevoelige elementen van zowel bouwkundige- en installaties technische aard, van exterieur en interieur, zijn vastgelegd in meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van 25 jaar
In het onderhoud definiëren we 3 soorten onderhoud:

 • Planmatig onderhoud;
 • Investeringsonderhoud;,
 • Dagelijks onderhoud.

Binnen het onderhoud wordt waar mogelijk milieuvriendelijk en duurzaam gewerkt.
Het onderhoud is gericht op een gebouw dat representatief, efficiënt, effectief en prettig in het gebruik is.

Drents Museum
Voor het Drents Museum gelden dezelfde beleidsmatige uitgangspunten als het Provinciehuis, alleen ligt bij het Drents Museum extra nadruk op het conserveren en in stand houden van het monumentale pand voor de toekomst. Bovendien is het gebouw een parel voor Assen en heeft het een sterk representatieve functie.

Depot Drents Museum
Naast de beleidsmatige uitgangspunten zoals bij het Provinciehuis is het onderhoud gericht op de stabilisatie van de klimatologische omstandigheden, zodat de museumstukken onder goede condities bewaard kunnen worden.

Steunpunten wegen en kanalen
We zijn in het bezit van drie actieve (vaar)wegensteunpunten en een inactief steunpunt welke ter verkoop wordt aangeboden. De steunpunten willen we verder verduurzamen, waaruit efficiënt beheer van de wegen en vaarwegen kan worden uitgevoerd.

(Brugwachters)woningen wegen en kanalen
De woningen zijn een onderdeel van de vaarwegen en zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt als provinciaal bezit behouden. Ze zijn daarmee een integraal onderdeel van de vaarwegen geworden en zullen daarom vanuit dezelfde uitgangspunten worden onderhouden en beheerd.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Provinciehuis
Om op een zo planmatige wijze het onderhoud aan het provinciehuis uit te voeren is het onderhoudsplan
naar aanleiding van de afgeronde revitalisering geactualiseerd en in 2012 aangepast,
waarbij rekening is gehouden met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Dit onderhoudsplan
wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo van de voorziening
is op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat geen sprake zal zijn van
achterstallig onderhoud. Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks tevens een exploitatiebudget
in de begroting opgenomen. In paragraaf II.4 financiële positie en toelichting zijn een beperkt
aantal investeringen opgenomen die betrekking hebben op het provinciehuis.

Drents Museum
Om op een zo planmatige wijze het onderhoud aan de gebouwen van het Drents Museum uit te
voeren is in 2012 het onderhoudsplan, naar aanleiding van de verbouwing en nieuwbouw van het Drents
Museum aangepast, waarbij rekening is gehouden met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Dit
onderhoudsplan wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo
van de voorziening is hiermee op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat
geen sprake zal zijn van achterstallig onderhoud

Depot Drents Museum
Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan
voor het Depot Drents Museum ook een voorziening ingesteld, nadat het depot in 2011
was opgeleverd. De planning beslaat een periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). Dit onderhoudsplan wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is tot en met 2022 daarop afgestemd. Het saldo van de voorziening is hiermee op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat geen sprake zal zijn van achterstallig onderhoud. Na 2022 zal een substantiële verhoging van de planmatige onderhoudswerkzaamheden aan de orde zijn.

Steunpunten (vaar)wegen
De (vaar)wegen steunpunten worden verder verduurzaamd en onderhouden conform de onderhoudsplanning. Het voornemen is het overbodige steunpunt te verkopen. De woningen zijn/worden verhuurd.

Wat gaat dat kosten/wat levert dat op?

Provinciehuis, Drents Museum en Depot
Goed onderhouden gebouwen zonder achterstallig onderhoud, waarbij de verschillende functies van de gebouwen specifiek tot hun recht komen.

Steunpunten (vaar)wegen en brug- en sluiswoningen
Het resultaat is dat de uitvoering van het beheer en onderhoud van de wegen en de vaarwegen efficiënt kan worden uitgevoerd. De woningen leveren hun bijdrage in het cultuurhistorisch beeld van de Drentse vaarwegen.

Samenvatting

WEGEN

2016

2017

2018

2019

Onderhoud wegen (incl. steunpunten)

Lasten

10.183.451

9.026.600

8.526.600

9.526.600

VAARWEGEN

Onderhoud vaarwegen (incl. steunpunten en woningen)

Lasten

4.324.300

4.354.900

4.354.900

4.354.900

GEBOUWEN

Onderhoud Provinciehuis

Lasten, storting in de voorziening

398.750

398.750

398.750

398.750

Lasten dagelijks onderhoud

192.395

192.395

192.395

192.395

591.145

591.145

591.145

591.145

Onderhoud Drents Museum (incl. Huize Tetrode)

Lasten, storting in de voorziening

165.000

165.000

165.000

165.000

Lasten dagelijks onderhoud

136.500

136.500

136.500

136.500

301.500

301.500

301.500

301.500

Onderhoud Depot Drents Museum

Lasten, storting in de voorziening

14.043

14.043

14.043

14.043

Lasten dagelijks onderhoud

47.352

47.352

47.352

47.352

61.395

61.395

61.395

61.395

TOTAAL

2016

2017

2018

2019

Lasten

15.461.791

14.335.540

13.835.540

14.835.540