Kerngegevens

A. Sociale structuur

2016

2017

2018

2019

Aantal inwoners

487.821

487.272

486.727

486.147

Aantal huishoudens

214.181

215.069

216.057

216.849

B. Economische structuur

Arbeidsdeelnamebevolking

2019*

Beroepsbevolking (x 1.000)

214,1

Waarvan:

Werkloos (x 1.000)

13,8 (6,4%)

Werkgelegenheid (totaal banen) Sector

Landbouw, bosbouw en visserij

9.200

Industrie ( incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven)

25.900

Bouwnijverheid

14.600

Handel en reparatiebedrijven

40.700

Vervoer en opslag

6.300

Horeca

10.500

Zakelijke diensten

34.700

Overige diensten

76.100

Totaal

218.100

*Gegevens voor 2019 geprognosticeerd.

C. Fysieke structuur

2016

Oppervlakte (in km 2)

2.680

Woningvoorraad

217.487

Wegen (in km)

518

Fietspaden (in km)

270

Vaarwegen (in km)

177

D. Financiële kerngegevens Begroting 2016 (in euro's * 1.000)

2016

2017

2018

2019

Totale lasten voor bestemming resultaat

263.235

245.294

218.083

213.237

Totale baten voor bestemming resultaat

-231.952

-231.995

-212.621

-208.267

Onttrekking aan reserves (saldo)

-31.283

-13.299

-5.462

-4.969

Rekening resultaat na begrote mutaties

0

0

0

0

De post onvoorzien binnen de exploitatie

500

1.000

1.000

1.000

Opbrengste opcenten mrb

-55.300

-56.373

-57.500

-58.500

Uitkering provinciefonds (incl decentralisatie)

-138.700

-138.725

-125.574

-125.573

Omvang algemene reserves per 31 december

31.772

31.772

31.772

31.772

Omvang bestemmingsreserves per 31 december

229.500

216.201

210.738

205.769

Omvang eigen voorzieningen per 31 december

19.911

19.882

19.957

20.120