Financiële positie en toelichting

4.1 Investeringen naar nut

Artikel 20 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vervangings- en uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

2016

2017

2018

2019

1. Vervangingsinvesteringen met een economisch nut:

Hard- en software facilitaire ondersteuning

     1.016.235-

      1.405.600

   1.128.000

   1.956.000

Provinciehuis

         325.000

       200.000

     1.016.235-

     1.730.600

   1.328.000

   1.956.000

2. Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut

                     -   

                     -   

                  -   

                  -   

                    -   

                    -   

                  -   

                  -   

3. Uitbreidingsinvesteringen met een maatschappelijk nut:

Investeringen verkeer en vervoer (incl. prioriteit 3.11) en wegen

   19.363.586

   19.882.467

   2.928.897

                  -   

Investeringen vaarwegen

      1.877.540

      1.400.000

                  -   

                  -   

   21.241.126

   21.282.467

   2.928.897

                  -   

Totaal

   20.224.891

   23.013.067

   4.256.897

   1.956.000

De kapitaallasten van de Investeringen Verkeer en Vervoer (Pup) en de kapitaallasten van investeringen Verkeer en Vervoer prioriteit 3.11 worden via de begroting verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. De kapitaallasten van de overige investeringen komen rechtstreeks ten laste van de diverse programma's zonder een verrekening met reserves. In het hierna volgende overzicht is per investeringsproject aangegeven wat het totale krediet is en in welke jaren de uitgaven en inkomsten worden verwacht. De totalen van deze bedragen zijn meegenomen in de EMU-saldo berekening en zijn meegenomen in de berekening van de verwachte renteopbrengsten. Tevens is vermeld aan welke programma's en producten de kapitaallasten op termijn zullen worden doorberekend.

Meerjarenoverzicht investeringsprojecten begroting 2016-2019

Programma/Productomschrijving

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31 december 2014

Vermeer- dering 2015

Vermin- dering 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermind- ering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

INVESTERINGEN Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

INVESTERINGEN Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

6300607

UCSC6 Herinrichting stationsomgeving Coevorden

3300313

6307

         500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006

         500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300708

N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK

3300313

6307

         700.000

         556.808

          602.192

         459.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300716

OV-vriendelijke ontsluiting

3300313

6307

         250.000

          135.468

           114.532

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300723

Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat

3300313

6307

         328.000

                        -

         328.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300724

Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde

3300313

6307

         300.000

                        -

         300.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007

       1.578.000

         692.276

       1.344.724

         459.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300807

N374/N857 Reconstructie aansluiting

3300313

6307

       1.300.000

         1.299.811

                   189

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300810

Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat

3300313

6307

      2.600.000

                        -

      2.600.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300811

Schutstraat Hoogeveen

3300313

6307

          810.000

         455.393

         354.607

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300818

N372/N386Vervanging VRI

3300313

6307

       1.000.000

           401.126

          731.874

          133.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008

       5.710.000

       2.156.330

      3.686.670

          133.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300907

Bijdrage aan Station Emmen-Zuid

3300313

6307

      3.500.000

                        -

      3.500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300909

N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde

3300313

6307

         750.000

                  487

          749.513

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300911

N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad

3300313

6307

           611.482

           441.140

         888.860

           718.518

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300924

Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.

3300313

6307

       1.300.000

          540.103

          100.000

                        -

         250.000

                        -

         250.000

                        -

          159.897

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6300925

Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden

3300313

6307

         700.000

            34.474

          798.130

          132.604

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009

       6.861.482

        1.016.205

      6.036.502

           851.122

         250.000

                        -

         250.000

                        -

          159.897

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6301003

Kunstprojecten langs provinciale wegen

3300313

6307

            50.000

            75.464

                        -

            25.464

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6301007

Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)

3300313

6307

          415.695

                        -

                        -

                        -

         839.636

          423.941

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6301009

Diverse studies OV en Spoor in Drenthe

3300313

6307

         250.000

          199.966

            50.034

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6301010

N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen

3300313

6307

         430.000

         425.640

              4.360

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6301012

N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve

3300313

6307

         425.000

        1.109.049

              91.173

         775.222

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6301013

N386: Rotonde kruispunt N386/N858

3300313

6307

         575.000

          564.913

             10.087

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6301014

Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten

3300313

6307

          125.000

            33.899

                        -

                        -

              91.102

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010

      2.270.695

       2.408.931

          155.653

         800.686

         930.738

          423.941

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311003

N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase)

3300315

6307

         250.000

            64.962

         435.038

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311005

Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten

3300315

6307

             71.750

              61.013

                        -

                        -

             10.737

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311006

Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid

3300315

6307

          105.000

              98.131

              6.869

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311007

PR en Communicatie

3300315

6307

          100.000

            65.500

            34.500

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311008

N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade

3300315

6307

       1.500.000

       1.447.796

            52.204

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311012

N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen

3300315

6307

         600.000

       1.973.883

                        -

       1.373.883

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311013

Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart

3300315

6307

         350.000

         327.959

             22.041

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311014

N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858

3300315

6307

          100.000

                        -

         200.000

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311015

N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld

3300315

6307

         500.000

              11.657

          499.441

              11.098

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6311016

Studies Veiligheid en Bereikbaarheid

3300315

6307

            75.000

            64.887

                5.113

                        -

              5.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011

       3.651.750

        4.115.788

       1.255.206

        1.734.981

             15.737

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6312002

Kwaliteitsverbetering busvervoer "exploitatie busvervoer
noodzaak MEP 2010"

3300315

6307

          713.000

                        -

                        -

                        -

          713.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6312003

Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat

3300315

6307

         375.000

                        -

         375.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6312004

Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2)

3300315

6307

       1.400.000

                        -

         700.000

                        -

         700.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6312005

Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.)

3300315

6307

        2.115.000

         680.596

            69.405

                        -

         750.000

                        -

          615.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6312006

Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel

3300315

6307

       1.000.000

              7.508

       1.842.493

         850.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6312007

N34 aansluiting Exloo 'aanleg ongelijkvloerse kruising'

3300315

6307

      2.500.000

          213.454

           117.843

                        -

      3.000.000

       1.500.000

      2.668.703

      2.000.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6312008

N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 Holsloot - Coevorden

3300315

6307

            50.000

                        -

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012

       8.153.000

          901.557

       3.154.740

         850.000

       5.163.000

       1.500.000

      3.283.703

      2.000.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313001

N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden

3300313

6307

      5.000.000

               1.400

              9.600

                        -

         262.500

                        -

      3.000.000

                        -

      3.604.000

       1.877.500

                        -

                        -

                        -

                        -

6313002

N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

3300313

6307

         500.000

            141.331

                        -

                        -

                        -

                        -

         358.669

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313003

N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie

3300313

6307

      5.000.000

       1.964.966

         727.534

                        -

       1.000.000

                        -

       1.000.000

                        -

         307.500

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313005

N371, reconstructie Pijlebrug

3300313

6307

       1.500.000

          299.691

       1.200.309

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313006

Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW

3300313

6307

         930.000

                        -

         430.000

                        -

         500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313007

Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk

3300313

6307

         500.000

                        -

                        -

                        -

         500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313008

Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel

3300313

6307

         250.000

                        -

                        -

                        -

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313010

Eerste fase Transferium De Punt

3300313

6307

       2.100.000

              51.173

          441.327

                        -

         587.500

                        -

       1.020.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313013

Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

3300313

6307

         5.617.112

        -309.363

         426.474

                        -

      5.500.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313011

Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen

3300315

6307

         200.000

             56.176

            43.824

                        -

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6313012

Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen

3300315

6307

       1.500.000

          458.199

           241.801

                        -

         200.000

                        -

         300.000

                        -

         300.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013

     23.097.112

      2.663.573

      3.520.869

                        -

      8.900.000

                        -

      5.678.669

                        -

        4.211.500

       1.877.500

                        -

                        -

                        -

                        -

6314001

Fietstunnel N 372 - Brunlaan

3300315

6307

       1.500.000

                        -

             10.000

                        -

       1.590.000

         300.000

         680.000

         480.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6314002

N855 - Fietsoversteek Nijensleek

3300315

6307

          100.000

                        -

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6314003

N34 - Aansluiting Klijndijk

3300315

6307

      8.000.000

            29.680

       1.970.320

                        -

         500.000

                        -

      7.000.000

                        -

      5.850.000

      7.350.000

                        -

                        -

                        -

                        -

6314004

Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren

3300315

6307

            75.000

           -41.964

           116.964

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6314005

N375 Duurzaam Veilig inrichten

3300315

6307

         750.000

                        -

         500.000

                        -

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014

    10.425.000

           -12.284

      2.697.284

                        -

      2.340.000

         300.000

      7.680.000

         480.000

      5.850.000

      7.350.000

                        -

                        -

                        -

                        -

6315001

N386, rotonde Tynaarlo

3300315

6307

         300.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

       1.000.000

         700.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6315002

N391, aansluiting Roswinkel

3300315

6307

      5.000.000

                        -

                        -

                        -

      2.000.000

                        -

      2.000.000

                        -

       1.000.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6315003

N34, aansluiting 't Klooster

3300315

6307

       2.105.095

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

       1.920.095

                        -

      2.385.000

      2.200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015

      7.405.095

                        -

                        -

                        -

      2.000.000

                        -

      4.920.095

         700.000

      3.385.000

      2.200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

6316001

Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid

3300315

6307

         750.000

                        -

                        -

                        -

         250.000

                        -

         250.000

                        -

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6316002

Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk

3300315

6307

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

       1.000.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6316003

N373, wegvak Norgerbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg

3300315

6307

       1.650.000

                        -

                        -

                        -

       1.650.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016

      2.500.000

                        -

                        -

                        -

       1.900.000

                        -

       1.250.000

                        -

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Totaal INVESTERINGEN Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

     72.152.134

    13.942.376

     21.851.649

      4.828.790

    21.499.475

       2.223.941

   23.062.467

       3.180.000

    14.356.397

     11.427.500

                        -

                        -

                        -

                        -

INVESTERINGEN Product 3.3 Wegen

6331104

Zoutloods

3310401

6104

        2.116.000

       2.167.853

                        -

             51.853

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331101

Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT)

3310404

6103

         250.000

              11.948

          150.000

                        -

            88.052

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Algemeen beheer en onderhoud wegen

      2.366.000

        2.179.801

          150.000

             51.853

            88.052

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Totaal INVESTERINGEN Product 3.3 Wegen

      2.366.000

        2.179.801

          150.000

             51.853

            88.052

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

INVESTERINGEN Product 3.4 Vaarwegen

6331107

Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922

3330501

6105

       1.320.000

         635.595

         684.405

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331106

Vervanging Noorsche schutsluis en -brug (was BW-2645 brug 23 (Bladderswijk) ophaalbrug uit 1954

3330504

6105

         768.500

            99.057

         669.443

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331111

Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebruguit draaibrug (over NWK) uit 1956

3330504

6105

          413.000

                    96

          312.904

                        -

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331112

Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956

3330504

6105

         660.000

          889.016

                        -

          229.016

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331114

Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923

3330504

6105

         550.000

            49.426

         450.574

                        -

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331115

Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912

3330504

6105

         550.000

                        -

         275.000

                        -

         275.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331116

Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913

3330504

6105

         550.000

                        -

         500.000

                        -

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331117

Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

3330504

6105

         550.000

                        -

         275.000

                        -

         275.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331118

Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914

3330504

6105

         550.000

                        -

         550.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331119

Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920

3330504

6105

         250.000

                        -

         200.000

                        -

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331120

Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955

3330504

6105

          172.834

          172.834

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331122

Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014)

3330504

6105

          547.166

              2.480

         544.686

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331601

NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren

3330504

6105

         655.000

             16.230

          150.000

                        -

         488.770

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331602

NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren)

3330504

6105

         655.000

             16.230

          150.000

                        -

         488.770

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331603

Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren

3330504

6105

          195.000

                        -

                        -

                        -

          100.000

                        -

            95.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331604

Vervanging NWK-04380 Peelo  sluisdeuren

3330504

6105

         1.110.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         1.110.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6331605

Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren

3330504

6105

          195.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          195.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6332107

Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025)

3330504

6101

         588.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

6332608

Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)

3330504

6101

      3.700.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Scheepvaartkanalen

    13.979.500

       1.880.964

       4.762.012

          229.016

       1.877.540

                        -

       1.400.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

totaal INVESTERINGEN Product 3.4 Vaarwegen

    13.979.500

       1.880.964

       4.762.012

          229.016

       1.877.540

                        -

       1.400.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

totaal INVESTERINGEN Programma 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

   88.497.634

      18.003.141

    26.763.661

       5.109.659

   23.465.067

       2.223.941

   24.462.467

       3.180.000

    14.356.397

     11.427.500

                        -

                        -

                        -

                        -

INVESTERINGEN Programma 6 Cultuur

INVESTERINGEN Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen

6832001

Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701)

3830804

6604

             91.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

             91.000

                        -

6832601

Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702)

3830804

6604

        2.151.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Drents Museum

      2.242.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

             91.000

                        -

Totaal INVESTERINGEN Programma 6 Cultuur

      2.242.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

             91.000

                        -

Totaal INVESTERINGEN Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen

      2.242.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

             91.000

                        -

INVESTERINGEN Programma 8. Middelen

INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, B&G

5281201

Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering)

2660902

6604

            65.000

            22.622

            42.378

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5281202

Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties

2660902

6604

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5281401

Investering werkplekken in de provinciehuizen van Groningen en Drenthe. 

2660905

6604

         250.000

             62.137

          187.863

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5281701

Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis

2660905

6604

         325.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         325.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Provinciehuis

         840.000

            84.760

         230.240

                        -

                        -

                        -

         325.000

                        -

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, B&G

         840.000

            84.760

         230.240

                        -

                        -

                        -

         325.000

                        -

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, I&A

5271708

Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705)

2660102

6601

          186.600

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          186.600

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271404

Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden

2660108

6601

                        -

         284.930

         1.311.305

                        -

                        -

       1.596.235

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Hard- en software facilitaire ondersteuning

          186.600

         284.930

         1.311.305

                        -

                        -

       1.596.235

          186.600

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271102

ICT VJN 2011 basisregistratie

2660102

6601

       1.000.000

         270.947

         354.053

                        -

         200.000

                        -

          175.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271104

ICT VJN 2011 ZGW 1e fase

2660102

6601

          410.000

                        -

         260.000

                        -

          150.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271105

ICT VJN 2011 ZGW 12 processen

2660102

6601

         300.000

                        -

                        -

                        -

          150.000

                        -

          150.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271402

Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010)

2660102

6601

            50.000

                        -

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271610

Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem

2660102

6601

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271803

Klantencontactsysteem (vervanging 5271403)

2660102

6601

          120.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          120.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271902

Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2015 5271402)

2660102

6601

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            50.000

                        -

                        -

                        -

5272207

Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610)

2660102

6601

            50.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272209

Klantencontactsysteem (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271803)

2660102

6601

          120.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271606

Vervangingsinvestering E-architectuur

2660106

6601

            20.000

                        -

                        -

                        -

            20.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272003

Vervangingsinvestering E-architectuur (verv. Invest. Vanuit 2016 - 5271606)

2660106

6601

            20.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            20.000

                        -

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Excellente Dienstverlening

       2.190.000

         270.947

         664.053

                        -

         520.000

                        -

         325.000

                        -

          170.000

                        -

            50.000

                        -

            20.000

                        -

5271202

ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007)

2660101

6601

            59.000

            33.687

             25.313

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271501

Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 2007)

2660101

6601

         800.000

                        -

         800.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271502

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons

2660101

6601

         200.000

                        -

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271614

Vervangingsinvestering ICT voorzieningen 2012

2660101

6601

            59.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            59.000

                        -

                        -

                        -

5271706

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons

2660101

6601

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271901

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 5271706

2660101

6601

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         200.000

                        -

                        -

                        -

5272001

Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5271501)

2660101

6601

         800.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         800.000

                        -

                        -

                        -

5272101

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons (verv. Invest. Vanuit 2019 - 5271901)

2660101

6601

         200.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271602

Vervangingsinvestering Hardware ERP 2008

2660103

6601

            59.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            59.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272108

Vervangingsinvestering Hardware ERP (verv. Inv. Vanuit 2017 - 5271602)

2660103

6601

            59.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5270809

Vervanging SAN (opslag)

2660104

6601

          412.000

                        -

          412.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271603

Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen

2660104

6601

          331.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          125.000

                        -

         206.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271605

Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009

2660104

6601

         335.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         235.000

                        -

          100.000

                        -

                        -

                        -

5271617

Vervangingsinvestering Vervanging SAN (opslag) 

2660104

6601

          412.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          412.000

                        -

                        -

                        -

5272102

Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv. Invest uit 2017 - 5271603)

2660104

6601

          331.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272205

Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271605)

2660104

6601

         335.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271001

Vervanging lokaal netwerk 2010

2660105

6601

          157.000

            67.462

            89.539

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271108

ICT VJN 2011 mobiele devices en dat encryptie

2660105

6601

            60.000

              15.195

            44.805

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271609

Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie

2660105

6601

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271704

Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering)

2660105

6601

          157.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            67.000

                        -

            90.000

                        -

                        -

                        -

5272104

Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609)

2660105

6601

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272202

Vervanging lokaal netwerk (verv. Investering vanuit 2018 - 5271704)

2660105

6601

          157.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Flexibilitiet in Techniek

      5.443.000

           116.343

        1.571.657

                        -

                        -

                        -

         444.000

                        -

         508.000

                        -

        1.661.000

                        -

                        -

                        -

5271110

ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet

2660102

6601

          100.000

            48.850

              51.150

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271611

Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet

2660102

6601

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271616

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271101

2660102

6601

            60.000

                        -

                        -

                        -

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271801

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271616

2660102

6601

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272002

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271801

2660102

6601

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            60.000

                        -

5272105

Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271611)

2660102

6601

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272107

Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271708)

2660102

6601

          186.600

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272208

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering vanuit 2020 - 5272002)

2660102

6601

            60.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271401

Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006)

2660105

6601

         280.000

            60.292

          219.708

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272204

Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2014 -5271401)

2660105

6601

         280.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Het Nieuwe Samenwerken

       1.286.600

           109.142

         270.858

                        -

            60.000

                        -

          100.000

                        -

            60.000

                        -

                        -

                        -

            60.000

                        -

5271201

Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006)

2660102

6601

         320.000

          137.257

          182.744

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271604

Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid

2660102

6601

          175.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          100.000

                        -

            75.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271702

Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012)

2660102

6601

         320.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          140.000

                        -

          180.000

                        -

                        -

                        -

5272103

Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271604)

2660102

6601

          175.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272201

Verbetering informatie bedrijfsvoering (verv. Invest. vanuit 2018 - 5271702)

2660102

6601

         320.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271106

ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur

2660106

6601

            75.000

              18.190

             56.810

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271607

Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur

2660106

6601

            75.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            75.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272206

Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271607)

2660106

6601

            75.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Organisatie in Control 

       1.535.000

          155.447

         239.554

                        -

                        -

                        -

          100.000

                        -

         290.000

                        -

          180.000

                        -

                        -

                        -

5271301

Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008)

2660101

6601

            65.000

                        -

            65.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271701

Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013)

2660101

6601

            65.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

            65.000

                        -

                        -

                        -

5271203

Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007)

2660102

6601

          135.000

             78.145

            56.855

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271802

Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014)

2660102

6601

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272203

Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2018 - 5271802)

2660102

6601

          100.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5271707

Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271114)

2660103

6601

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

5272106

Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv. Invest vanuit 2017 - 5271707)

2660103

6601

         250.000

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan

         965.000

             78.145

           121.855

                        -

                        -

                        -

         250.000

                        -

          100.000

                        -

            65.000

                        -

                        -

                        -

INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken, I&A

     11.606.200

        1.014.954

        4.179.281

                        -

         580.000

       1.596.235

       1.405.600

                        -

        1.128.000

                        -

       1.956.000

                        -

            80.000

                        -

Totaal INVESTERINGEN Programma 8. Middelen

    12.866.200

        1.142.093

      4.524.642

                        -

         580.000

       1.596.235

        1.893.100

                        -

       1.428.000

                        -

       1.956.000

                        -

            80.000

                        -

Totaal INVESTERINGEN Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

    12.866.200

        1.142.093

      4.524.642

                        -

         580.000

       1.596.235

        1.893.100

                        -

       1.428.000

                        -

       1.956.000

                        -

            80.000

                        -

Totaal generaal

   103.185.834

     19.102.855

      31.173.183

       5.109.659

   24.045.067

       3.820.176

    26.193.067

       3.180.000

    15.684.397

     11.427.500

       1.956.000

                        -

           171.000

                        -

4.2 Meerjarige financieringspositie

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de meerjarige financieringspositie hebben wij een meerjarige investerings- en financieringsstaat opgesteld. De meerjarige investerings- en financieringsstaat is in het navolgende per aanvang van het jaar opgesteld.
Meerjarige financieringspositie

2016

2017

2018

2019

Investeringen

A1. Materiële activa (maatschappelijk nut)

68.178.591

83.349.720

98.962.816

96.177.697

A2. Materiële activa (economisch nut)

42.141.106

37.781.983

36.098.652

33.792.089

B. Financiële activa

1. deelnemingen (economisch nut)

714.069

714.069

714.069

714.069

2. Bijdrage aan activa in eigendom derden

15.365.518

15.082.831

13.175.845

11.768.858

    (maatschappelijk nut)

3. Verstrekte langlopende geldleningen

127.829.005

138.101.865

120.451.865

114.801.865

Totaal investeringen

254.228.289

275.030.469

269.403.247

257.254.578

Financieringsmiddelen

A. reserves/voorzieningen

1. Algemene reserves

49.523.921

32.771.921

32.771.921

32.771.921

2. Bestemmingsreserves

244.031.020

229.499.637

216.200.598

210.738.370

3. Voorzieningen (middelen derden)

2.809.552

2.909.552

3.009.552

3.109.552

4. Voorzieningen

19.843.395

19.910.749

19.881.626

19.956.963

B. Opgenomen langlopende geldleningen

253.258

0

0

0

C. Incidentele financieringsmiddelen

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Totaal financieringsmiddelen

326.461.146

295.091.859

281.863.697

276.576.806

Saldo financieringsmiddelen (overschot)

72.232.857

20.061.390

12.460.450

19.322.228