Programma 7

Dynamiek in leefomgeving

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma 35.822.964 38.728.762 67.814.069 -29.085.307 60.291.769 51.473.807 50.892.721
Lasten 46.766.840 47.695.169 76.732.002 -29.036.833 68.118.786 51.496.807 50.915.721
Product 7.1 Agribusiness 887.364 723.649 981.949 -258.300 981.949 981.949 981.949
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 7.1 Agribusiness 887.364 723.649 981.949 -258.300 981.949 981.949 981.949
Landbouw en agribusiness 887.364 723.649 981.949 -258.300 981.949 981.949 981.949
Subsidie 887.364 723.649 981.949 -258.300 981.949 981.949 981.949
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 1.483.766 2.444.600 975.000 1.469.600 975.000 975.000 375.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 1.483.766 2.444.600 975.000 1.469.600 975.000 975.000 375.000
Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief 1.483.766 2.444.600 975.000 1.469.600 975.000 975.000 375.000
Subsidie 497.352 466.600 375.000 91.600 375.000 375.000 375.000
Inkoop 986.414 1.978.000 600.000 1.378.000 600.000 600.000 0
Product 7.3 Dynamisch Drenthe 479.497 730.000 840.000 -110.000 640.000 640.000 640.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 7.3 Dynamisch Drenthe 479.497 730.000 840.000 -110.000 640.000 640.000 640.000
Dynamisch Drenthe 479.497 730.000 840.000 -110.000 640.000 640.000 640.000
Inkoop 3.976 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Subsidie 475.520 710.000 820.000 -110.000 620.000 620.000 620.000
Product 7.4 Natuur en landschap 43.916.214 43.796.920 73.935.053 -30.138.133 65.521.837 48.899.858 48.918.772
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 7.4 Natuur en landschap 43.916.214 43.796.920 73.935.053 -30.138.133 65.521.837 48.899.858 48.918.772
Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) 43.916.214 43.796.920 73.935.053 -30.138.133 65.521.837 48.899.858 48.918.772
Onvoorzien/stelpost 0 0 -1.212.554 1.212.554 -1.212.554 -1.212.554 -1.212.554
Kapitaallasten 214.871 207.753 200.636 7.117 193.518 186.401 179.283
Subsidie 40.392.330 33.352.183 57.916.837 -24.564.654 51.707.171 35.090.943 35.115.589
Inkoop 3.309.013 10.236.984 17.030.134 -6.793.150 14.833.702 14.835.068 14.836.454
Baten -10.943.877 -8.966.407 -8.917.933 -48.474 -7.827.017 -23.000 -23.000
Product 7.4 Natuur en landschap -10.943.877 -8.966.407 -8.917.933 -48.474 -7.827.017 -23.000 -23.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 7.4 Natuur en landschap -10.943.877 -8.966.407 -8.917.933 -48.474 -7.827.017 -23.000 -23.000
Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) -10.943.877 -8.966.407 -8.917.933 -48.474 -7.827.017 -23.000 -23.000
Ontv.subsidies -313.548 -23.000 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000
Leges -94.947 -100.000 0 -100.000 0 0 0
Ontv. bijdragen -10.535.381 -8.843.407 -8.894.933 51.526 -7.804.017 0 0

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

-1.212.554

-1.212.554

0

-1.212.554

0

0

0

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

1.212.554

-1.212.554

1.212.554

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-6.597.628

0

-1.647.998

1.647.998

-1.018.132

0

0

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

0

589.765

0

589.765

0

0

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.186.414

-3.928.000

-600.000

-3.328.000

-600.000

-600.000

0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

5.298.972

0

0

0

4.269.085

0

0

Bijdrage van reserve natuurbeleid

0

-2.941.212

-2.327.873

-613.339

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

-4.697.624

-7.492.001

-3.363.317

-4.128.684

3.863.507

-600.000

0

Totaal na bestemming 

31.124.629

31.236.761

64.450.752

-33.213.991

64.155.276

50.873.807

50.892.721

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Landbouw en agribusiness

Subsidie

-258.300

Toename als gevolg van de intensiveringen landbouw structuurversterking

Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief

Subsidie

91.600

In 2016 is geen specifieke post voor de bijdrage aan het projectbureau Veenkolonien opgenomen.

Inkoop

1.378.000

Naast de geraamde reguliere tenders (2 keer € 300.000,--) zijn in 2015 een aantal specifieke onttrekkingen aan de reserve gedaan.

Dynamisch Drenthe

Subsidie

-110.000

Door scherper ramen (stofkam) op Sport Subsidies budget € 230.000,-- lager. Door intensiveringen Energiek Drenthe: sport evenementen is budget met € 375.000,-- verhoogd.

Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)

Onvoorzien/stelpost

1.212.554

Stelpost ombuigingen. Deze post bedraagt het verschil tussen de benodigde en beschikbare middelen voor natuurbeheer en zal binnen de begroting voor natuur worden opgelost.

Inkoop

-6.793.150Er

Er is een bedrag van 2.193.150,-- afgezonderd, van de ontwikkelopgave wegens benodigde middelen voor dekking van de landelijke frictiekosten transitie DLG. Zoals afgesproken is dit het Drents aandeel volgens de verdeelsleutel “Jansen 2” in het landelijk maximum van € 17 miljoen.

De legesopbrengst als gevolg van de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet bedroeg in 2015 naar verwachting ca € 100.000,-- meer, evenals het budget voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de vergunningverlening

Door scherper ramen (stofkam) is de bijdrage aan GWO (Bij12) verminderd met € 600.000,--

Per 1 januar 2016 treed de GR Prolander in werking. De provinciale bijdrage bedraagt € 5.300.000,-- (excl. indexering). In 2015 maakte Prolander nog integraal deel uit van de Drentse begroting.

Subsidie

-24.564.654

In 2016 wordt voor de ontwikkelopgave € 13,7 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen. In 2015 was dat € 0,4 miljoen. Het verschil ad € 13,3 miljoen wordt in 2016 nog eens extra uitbetaald (kasschuif). Voorts is een bedrag van € 2.193.150,-- afgezonderd,  wegens benodigde middelen voor dekking van de landelijke frictiekosten transitie DLG. Zoals afgesproken is dit het Drents aandeel volgens de verdeelsleutel “Jansen 2” in het landelijk maximum van 17 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met verkoop van grond en gebouwen. Voorts is bij de financiële vertaling van de decentralisatie van het natuurbeleid is uitgegaan van een iets groter aandeel voor  natuurbeheer binnen de programmamiddelen voor natuur.

Leges

-100.000

De legesopbrengst als gevolg van de vergunning-verlening op basis van de Natuurbeschermingswet bedroeg in 2015 naar verwachting € 100.000,-- meer, evenals het budget voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de vergunningverlening.

Ontv. bijdragen

51.526

De bijdragen Opbrengst verkoop grond en gebouwen zijn in 2016 € 51.526,-- hoger geraamd.

Overige verschillen

7.117

Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016

-29.085.307