Normenkader

Kader interne regelgeving met financiële beheershandelingen 2015 d.d. 1 juni 2015

1 Algemeen bestuur

1.1 Het organisme

 • Regeling vergoedingen Statenfracties (10/06/11)
 • Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden  (16/04/14)
 • Besluit mandaat en machtiging provinciale staten (24/12/11)

1.2  Organisatie

 • Organisatiebesluit provincie Drenthe 2014 (26/11/13)
 • Financiële verordening Drenthe 2012 (24/11/12)
 • Controleverordening provincie Drenthe
 • Financieringsstatuut 2014 (24/03/14)
 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten van Drenthe 2007, m.u.v. artikelen 2, 2b en 3 (ingetrokken 19/02/08) (nog geldig voor externe mandaten)
 • Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied provincie Drenthe 2007 (ingetrokken 19/02/08). Op grond van het voorgaand punt  zijn bepaalde bevoegdheden in het kader van de ILG gemandateerd aan DR/DLG. In dit kader is in het Bestuurlijk Overleg Landelijk Gebied in het najaar van 2007 besloten om één landelijk "Normen- en toetsingskader accountantsonderzoeken DR en DLG/BBL 2007 " toe te passen. Hierdoor is het van toepassing zijnde normenkader 2007 van de provincie Drenthe aangepast. Het van toepassing zijnde Normenkader accountantsonderzoeken DR en DLG 2007 is als bijlage opgenomen (bijlage 1a en 1b)
 • Besluit overzicht mandaat, volmacht en machtiging programmamanager Prolander (1-3-2015)
 • Besluit ondermandaat beleidsregel financiering provinciale monumenten (26/03/09)
 • Nota reserves en voorzieningen 2012
 • Mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen-Provincie Drenthe (03/12/13)
 • Mandaatbesluit milieutaken directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (20/12/13)
 • Besluit overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte (20/12/13)
 • Uitvoeringskader Financieringsinstrumentarium Drenthe beschreven in notitie Fondsvorming provincie Drenthe
 • Besluit mandaat SNN inzake Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 (IEBB Drenthe 2013-2015) (10/02/14)
 • Besluit mandaat SNN inzake Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren 2014 (Drentse Energiepremie 2014) (23/05/14)

2 Belastingen, retributies en heffingen

 • Legesverordening provincie Drenthe 2010 (18/12/13)
 • Grondwaterheffingsverordening provincie Drenthe (01/01/15)
 • Heffingverordening ontgrondingen Drenthe 2000 (11/12/02)
 • Verordening op de heffing op de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Drenthe (01/01/13)

3 Subsidieregelingen

3.1 Algemeen

 • Algemene subsidieverordening Drenthe 2007 en 2012
 • Kader revolverend financieren (19/12/12)   

3.2 Natuur en milieu

 • Subsidieverordening inrichting landelijk gebied (08/10/10)
 • Uitvoeringsbesluit natuur en milieueducatie
 • Subsidieregeling energieprojecten (01/01/06)  
 • Beleidsregel water vasthouden en bergen (01/10/09)
 • Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en Programma van eisen kwaliteit handboek natuurbeheer
 • Beleidsregel voor Duurzame Ontwikkeling Drenthe 2008-2011 (04/03/10)
 • Mandaat en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer, subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, provinciale Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (04/10/13)  
 • Uitvoeringsbesluit verdeling waarderingssubsidies per boekjaar (natuur)werkgroepen (01/07/12)  
 • Subsidieregeling grondaankoop EHS  (01/01/12 )
 • Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren (15/12/11)
 • Uitvoeringsbesluit milieusteun energieprogramma Drenthe (28/4/12)
 • Subsidiereglement Drentse Green deals (tot 31/12/15)
 • Besluit tot intrekking van drie besluiten over het Groenmanifest 2012 (31/01/14)
 • Besluit Vaststelling Beleidskader Stikstof 2.0 (11/02/14)
 • Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren (2011-2013)
 • Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe
 • Uitvoeringsbesluit subsidie ‘Duurzaamheidslening hernieuwbare energie’(‘zonnelening’) (18/12/13)
 • Subsidiegids Platteland (01/01/14)
 • Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (IEBB Drenthe 2013-2015) (28/01/14)
 • Uitvoeringsbesluit en nadere regels Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren (IEBB Drenthe 2013-2015) (28/01/14)
 • Beleidsregel Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren 2014 (14/04/14)
 • Beleidsregel Duurzaam Door Drenthe 2013-2016
 • Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (15/04/03)
 • Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (01/11/14)
 • Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe (28/11/14)
 • Beleidsregel opstellen en beoordelen nazorgplannen van stortplaatsen en baggerdepots (05/03/11)
 • Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer provincie Drenthe 2015
 • Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016
 • Bodemnota “werk maken van eigen bodem 2014-2019”

3.3 Economie, recreatie/toerisme en landbouw

 • Verordening Transitie II en Pieken (27/04/13 )
 • Subsidieregeling Human Resource Management Plus 2010
 • Beleidsregel Provinciaal herstructurering Programma (PHP) 2011
 • Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008 (27/04/13)
 • Kaderverordening  subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000
 • Omnibus Decentraal-regeling Drenthe (01/01/09)
 • Omnibus Decentraal-regeling Noord-Nederland
 • Openstellingsbesluit LEADER
 • Besluit ondermandaat SNN (14/04/10)
 • Besluit ondermandaat STINAT (19/12/08)
 • Besluit ondermandaat stichting Meer en Minder inzake SEBB particulieren (2011-2013)
 • Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit inzake aanwijzing toezicht houders NIOF en NIOF 2008
 • Uitvoeringsbesluit subsidie economische structuur versterking
 • Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven Drenthe

-    Uitvoeringsbesluit vraagbundeling breedbandnetwerken Drenthe 2014
-    Uitvoeringsregeling Ruimte voor ontwikkeling in de vrijetijdssector
-    Verordening Ruimtelijk Economische Programma Samenwerkingsverband Noord-Nederland

3.4 Cultuur en welzijn

4 Water, (water)wegen, verkeer en vervoer

 • Verordening Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe (06/06/01)
 • Financieel Protocol Convenanten Duurzame stedelijke bereikbaarheid 2006-2008 (09/09/08)
 • Aanbestedingsbeleid voor werken 2013 (01/04/13)
 • Aanbestedingsbeleid voor diensten en leveringen (01/04/13)
 • Subsidiekader kwaliteitsimpuls fietspaden (16/09/14)

4 4 Water, (water)wegen, verkeer en vervoer

Hier hieronder de betreffende regelingen aan en haal dan deze tekstregel weg.

 •  
 •  
 •  

5 Cultuur en welzijn

 • Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe en Controleprotocol jeugdzorg (01/07/12)
 • Uitvoeringsbesluit culturele gemeente van Drenthe (01/07/12)
 • Reglement culturele prijs van Drenthe
 • Uitvoeringsbesluit subsidieverlening cultuurnota 2013-2016
 • Uitvoeringsbesluit financiering herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2013-2016 (01/01/13)
 • Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (01/01/13)
 • Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, Leidraad te financieren instandhoudingkosten laagrentende leningen
 • Uitvoeringsvoorschriften financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe
 • Besluit ondermandaat financiering provinciale monumenten   
 • Provinciale monumentenverordening (24/03/07)

7 Omgeving

 • Provinciale omgevingsverordening Drenthe (10e en 12e wijzigingstranche)

Bijlage 1a bij het kader interne regelgeving met financiele bheershandelingen 2015 d.d. 1 juni 2015

Normenkader Externe regelgeving

Het gaat om de volgende regelgeving:

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Europese aanbestedingsrichtlijnen
 • artikelen 107,108 en 109 van het VWEU
 • Relevante Vo van de EU, inclusief alle richtsnoeren (inclusief kader richtlijn water)
 • Wet op het BTW compensatiefonds (BCF)/ Wet Omzetbelasting
 • Algemene wet inzake Rijksbelastingen
 • EU kaderverordening Plattelandsontwikkeling Leader + Verordening Europese Structuurfondsen (inclusief POP, EPD)
 • WILG
 • Reconstructiewet
 • Landinrichtingswet
 • Nationaal bestuursakkoord water
 • Invorderingswet
 • Besluit rivierdijkversterking
 • Subsidieregeling (PSAN, PSN, SVNL en SKNL

Bijlage 1b bij het kader interne regelgeving met financiele bheershandelingen 2015 d.d. 1 juni 2015

Normenkader interne regelgeving voor DLG/DR

Het gaat om de volgende LNV regelgeving:
1.2.10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten 2004
3.3.2 Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe (25/07/07 tw kracht tot 01/01/07)
3.3.3. Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (van kracht tot 01/01/2017)

3.3.4 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

De volgende regelingen/verordeningen/regels zijn ingetrokken, maar zijn nog vermeld voor de afwikkeling van lopende gevallen:

Niet van toepassing.

Kader Externe regelgeving met financiële beheershandelingen 2015 d.d. 1 juni 2015

0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 • Wet Fido (11/12/13)
 • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) (03/04/09)
 • Financiële verhoudingswet (provinciefonds)
 • Provinciewet
 • Invorderingswet
 • Besluit Begroting en Verantwoording
 • Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 7 juli 2006, houdende regels met betrekking tot de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening van provincies en gemeenten (Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen)
 • Informatie voor derden (IV3)
 • Wet op het BTW compensatiefonds
 • Wet omzetbelasting
 • Algemene Wet inzake rijksbelastingen

1.1 Bestuurlijke aangelegenheden

 • Burgerlijk Wetboek
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Artikelen 107,108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)
 • Algemene wet bestuursrecht

3.1 Beheer en onderhoud

 • Europese aanbestedingsrichtlijnen voor werken, diensten en leveringen
 • Aanbestedingswet 2012 (01/04/2013)
 • Wegenwet
 • Waterstaatswet 1900

3.2 Verkeer

 • BDU
 • Besluit BDU verkeer en vervoer
 • Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer
 • Wet Luchtvaart
 • Besluit Burger Luchthavens
 • Regeling Burgerluchthavens en militaire luchthavens

3.3 Vervoer

 • Wet personenvervoer
 • Besluit infrastructuurfonds

4.0 Waterhuishouding

 • Waterschapswet (10/09/13)
 • Waterwet (01/07/14)
 • Invoeringswet Waterwet (22/12/09)

5.0 Milieu Algemeen

 • Wet milieubeheer
 • Wijzigingsregeling subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatie kaart provincies)
 • Wet sanering industrielawaai

5.1 Bodem

 • Wet bodembescherming  
 • Wet stedelijke vernieuwing
 • Regeling financiële bepalingen bodemsanering
 • Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 • Besluit uniforme saneringen
 • Regeling uniforme saneringen
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

5.2 Vergunnnigverlening en handhaving milieubeheer

 • Ontgrondingenwet
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

6.1 Natuur

 • Kaderwet LNV subsidies
 • Flora- en Faunawet
 • Boswet: schadevergoeding
 • Natuurbeschermingswet 1998 (08/10/14)
 • Landinrichtingswet
 • Wet inrichting Landelijk gebied

7.0 Economie

 • artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende  de werking van de Europese Unie (VwEU)
 • Kaderwet EZ-subsidies
 • Wet toezicht Europese subsidies
 • Beschikkingen EZ-Kompas/ D2 Beschikking Operationeel Programma voor Noord Nederland (OP-EFRO)
 • Beschikking Operationeel Programma voor Noord Nederland (OP-EFRO)
 • Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland
 • Europees programma Innovatieve Acties CCI 2005 NL 16 0 PP 002
 • Gebiedsopgave Zuidoost-Drenthe 2007-2013
 • Algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 800/2008

Onderstaande regelgeving is van belang voor zover de provincie Drenthe cofinanciering verstrekt aan projecten die tevens financiering uithoofde van deze regelingen ontvangen, omdat dan de ASV niet van toepassing is.

 • Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van het Kompasprogramma, voor EFRO en EZ/KOMPAS
 • Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van  Pieken in de Delta Noord Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland

7.1 Toerisme en recreatie

 • EG verdrag 70/2001

8.0 Welzijn

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

8.2 Cultuur

 • Wet op specifiek cultuurbeleid
 • Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
 • Regeling subsidie en uitkeringen cultuuruitingen
 • Monumentenwet
 • Mediawet
 • Wet op de jeugdzorg
 • Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 • Regeling bekostiging jeugdzorg
 • Landelijk beleidskader Jeugdzorg 2009-2012

9.0 Ruimtelijke ordening

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Crisis en herstel wet
 • Besluit Algemene regels Ruimtelijke Ordening
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

9.1 Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten
 • Wet Stedelijke vernieuwing (24/04/08, staatsblad 2008 nr. 167 i.v.m. SISA)
 • Invoeringswet stedelijke vernieuwing

10 Algemeen

 • Wet markt en overheid

10 Inkopen

 • Europese aanbestedingsrichtlijnen levering
 • Europese aanbestedingsrichtlijnen werken
 • Aanbestedingswet  2012 (01/04/13)

10 Personeel

 • Ambtenarenwet
 • Fiscale wetgeving
 • Sociale verzekeringswetten
 • Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
 • Rechtspositiebesluit Commissarissen van de Koningin
 • Rechtspositiebesluit Gedeputeerden
 • Wet normering topinkomens