Verbonden partijen

Inleiding

Meer grip op verbonden partijen

De uitvoering van taken is voor de provincie steeds complexer geworden. In toenemende mate moeten wij een beroep doen op andere organisaties waaraan wij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen. Bij verbonden partijen kan het zowel gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen die een rol spelen in de uitvoering van een publieke taak als om gemeenschappelijke regelingen. Voor wat betreft de private partijen gaat het om organisaties en instellingen waar de provincie zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap over heeft. In geval van (de publiekrechtelijke) gemeenschappelijke regelingen gaat het om samenwerkingsvormen met een rechtspersoonlijkheid.

De provincie blijft verantwoordelijk voor de aansturing van verbonden partijen, de controle erop en de financiële consequenties voor de eigen organisatie. De diversiteit van de verbonden partijen neemt bovendien toe, evenals het financiële en beleidsmatige gewicht ervan. Voor Provinciale Staten levert dit een worsteling op met kaderstelling en toezicht/controle, niet alleen voor wat betreft de financiën maar ook voor wat betreft de beleidsrisico’s.

Het is daarom des te meer van belang dat de Staten in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daaraan verbonden risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording. Om de prestaties van verbonden partijen en de eventuele risico’s te kunnen beoordelen is goede informatie nodig, die aansluit bij de informatie van de provincie over hun eigen taakuitvoering en de daaraan verbonden risico’s. Daarbij rekening houdend met de nieuwe richtlijnen van de commissie BBV (Besluit Begroting & Verantwoording) met betrekking tot de informatieverschaffing ook voor gemeenschappelijke regelingen met een rechtspersoonlijkheid.
Het opnemen van een set van beleids-indicatoren door gemeenschappelijke regelingen heeft echter geen informatieve meerwaarde voor de provincie. Immers, voor de staten zou het voldoende moeten zijn dat zij de op beleidsindicatoren gebaseerde informatie voor de eigen provincie beschikbaar heeft.

Het is van belang dat de informatie over verbonden partijen die provincie in de begroting en verantwoording opneemt aansluit op de informatie over hun eigen posities, activiteiten en risico’s.
Door de informatie op te nemen in de beleidsprogramma’s waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft, wordt bevorderd dat de bijdrage van verbonden partijen en daaraan verbonden risico’s in de beschouwingen over de begroting en verantwoording kan worden meegenomen. Het beoogde doel hiermee is dat de positie van de staten bij de kaderstelling ten aanzien van en controle op de verbonden partijen worden versterkt.
Naast de informatie per beleidsprogramma blijft het voor de algemene kaderstelling ten aanzien van verbonden partijen van belang de staten een samenvattend overzicht van alle verbonden partijen aan te bieden waarin de provincie participeert.

Wat willen wij bereiken?

In de volgende tabellen worden de verbonden partijen van de provincie Drenthe weergegeven. De verbonden partijen voeren een beleid uit dat de provincie ook (gedeeltelijk) zelf had kunnen uitvoeren of vanuit andere, ook beleidsmatige overwegingen, hebben Provinciale Staten indertijd besloten deel te nemen aan de verbonden partij. De doelstellingen van de verbonden partijen corresponderen met die van de provincie of via de verbonden partijen worden de doelstellingen van de provincie gerealiseerd. Per verbonden partij is aangegeven aan welk programma onderdeel de verbonden partij is gelieerd ('koppeling met provinciale begroting').

Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen. Gedeputeerde Staten kiezen ervoor het begrip verbonden partijen ruimer op te vatten dan de definitie en de uitleg uit het BBV. In de paragraaf verbonden partijen van de begroting en de jaarstukken kan bijvoorbeeld een organisatie worden opgenomen, waarin de provincie niet bestuurlijk is vertegenwoordigd of waarbij de provincie een gering financieel risico loopt, maar waarbij de relatie met de provincie zodanig is dat opname van de organisatie in de paragraaf is gerechtvaardigd.

De reden dat wordt gekozen voor een “brede” invulling is de behoefte aan een meer volledig overzicht en transparantie. Voorbeeld hiervan is de Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO), waarin de provincie niet bestuurlijk is vertegenwoordigd, maar waarbij de bestuurlijke en financiële verbondenheid zodanig is dat opname van deze organisatie in de paragraaf verbonden partijen aan te bevelen is.
De opgenomen financiële kengetallen zijn overgenomen uit de vastgestelde jaarverslagen/-rekeningen van de verbonden partijen uit 2014. De verbonden partijen zijn per juridische vorm en vervolgens per beleidsprogramma gerangschikt.

Verbonden partij

Rechtsvorm

Eigenaars-/ deelnemersbelang

Financiële bijdrage 2016 van de Provincie

Financiële ontvangsten  2016 voor de Provincie

SNN

Gemeenschap-pelijke regeling

1/3

€ 552.625,-

Noordelijke Rekenkamer

Gemeenschap-pelijke regeling

1/3

€ 257.040,-

€ 7.500,-*

Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe

Gemeenschap-pelijke regeling

35%

€ 247.230,-
(+ Rijks BDU van
€ 21.433.670,-)

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Gemeenschap-pelijke regeling

22,8%

€ 2.582.770,-

€ 780.000,-*

Prolander

Gemeenschap-pelijke regeling

50 %

€ 5.300.000,-

€ 440.000,-*

Beheerorganisatie Vechtdallijnen

Gemeenschap-pelijke regeling
‘zonder meer’

36%

€ 450.000,-

Regiovisie Groningen- Assen

Gemeenschap-pelijke regeling
‘zonder meer’

12,5%

€ 927.773,-

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Vereniging

1/12

€ 736.185,-

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

Stichting

8.5%

Geen

Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Stichting

6%

Geen

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Stichting

1/12

€ 147.278,-

Stichting Drentse Energie Organisatie

Stichting

‘100%’

€ 29.200.000,-
(verstrekt in 2011 in de vorm van een eenmalige subsidie, voor de looptijd van 2011-2020)

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Regelement (ingesteld obv de Wet Milieubeheer)

‘100%’

Geen. (Financiële bijdrage is verantwoordelijkheid van Attero)

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland (NV NOM)

NV

0.01 %

€ 702.400,-

Groningen Airport Eelde N.V. (GAE)

Naamloze Vennootschap

30%

Geen.

Enexis N.V.

Naamloze vennootschap

2,28%

Geen

€ 2.500.000,-**

NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Naamloze vennootschap

50%

Geen

€ 2.721,- **

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Naamloze Vennootschap

0,32%

Nvt.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Naamloze vennootschap

0,09%

Nvt

€ 100.912,-**

MKB Fonds Drenthe Holding

Besloten vennootschap

€ 13.000.000,- (verstrekt in 2014 in vorm van eenmalige subsidie)

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.***

besloten vennootschap

2,28%

Nvt

Verkoop Vennootschap B.V.***

besloten vennootschap.

2,28%

Nvt

Cross Border Leases Vennootschap B.V.***

besloten vennootschap.

2,28%

Nvt

Vordering op Enexis B.V.***

besloten vennootschap.

2,28%

Nvt

CSV Amsterdam B.V. ( voorheen Claim Staat B.V.)***

besloten vennootschap

2,28%

Nvt

*Geraamde opbrengsten uit (PIOFACH) dienstverlening vanuit de provincie Drenthe aan deze verbonden partijen. De opbrengsten vormen de dekking voor de door de provincie gemaakte loonkosten, inhuur, werkplekfaciliteiten, ed van de dienstverlening.
** Uitgekeerd dividend in 2014
*** Betreft vennootschappen die allen samenhangen met de afwikkeling van de verkoop van het belang in Essent

Wat gaan wij daarvoor doen?

Gemeenschappelijk regelingen

SNN

Naam verbonden partij

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Website

www.snn.eu

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Het SNN creëert randvoorwaarden, stimuleert, faciliteert en verbindt, zowel op bestuurlijk, ambtelijk als op uitvoeringsniveau.

 • verbreding en intensivering van de samenwerking en het overleg tussen de deelnemende provinciale besturen;
 • het waarborgen van de coördinatie in het beleid van de deelnemende provinciale besturen;
 • het gezamenlijk onderzoeken van de gevolgen van de werkzaamheden van de Europese Unie voor de deelnemende provincies en het opstellen van gemeenschappelijke standpunten dienaangaande;
 • het bevorderen van gemeenschappelijk optreden tegenover derden, met name de Europese Unie en de rijksoverheid;
 • het gemeenschappelijk uitoefenen van provinciale taken en het bieden van een kader voor decentralisatie van rijkstaken naar samenwerkende provincies;
 • het verlenen van onderlinge steun tussen de deelnemende provincies en het bevorderen van de uitwisseling van en taakverdeling tussen personeel van de deelnemende provincies..

Koppeling provinciale begroting

Programma 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Openbaar belang

Als omschreven hiervoor, onder 'doel'

Overzicht activiteiten

 1. Vervullen van een netwerkfunctie voor overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties in Noord-Nederland.
 2. Subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, woningcorporaties, samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties. Subsidies om de noordelijke economie te versterken.
 3. Afstemming van het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd

Beoogd resultaat

Gerealiseerde ambities van partijen in Noord-Nederland die gericht zijn op innovatieve, duurzame en groei in/van Noord-Nederland

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

1/3

Financieel belang

€ 552.625,-

Bestuurlijke belang

Leden van PS en GS zijn vertegenwoordigd in het SNN-Algemeen bestuur, de leden van GS in het SNN-Dagelijks bestuur

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Alle GS leden zijn in regel bestuurslid in het SNN

Dochterondernemingen

SER Noord Nederland

Overige activiteiten

geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet op schrift vastgelegd

Invloed uitoefenen

Via stemrecht in het DB en AB. Leden van GS zijn vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Leden van PS zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Voor DB lid geldt profiel van gedeputeerde. Voor AB lid geldt profiel van statenlidmaatschap. PS gaat zelf over voordracht van welk statenlid.

Risico's

Tussen de resterende financiële reserves en inkomsten en uitgaven is een disbalans. Bij gelijkblijvende omstandigheden kan het huidige ambitieniveau tot 2020 niet worden volhouden. Daarvoor ontbreken de financiële middelen.
Bijkomend risico is dat mogelijke verschillende beleidsbelangen van de deelnemers de uitvoering van de doelstellingen daarbij ook onder druk zetten.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 7.691.000,-

nnb

vermogen op 31-12

€ 382.347.000,-

nnb

Resultaat (voor bestemming)

€ 400.000,- (negatief)

€ 842.000,-

De Noordelijke rekenkamer

Naam verbonden partij

De Noordelijke rekenkamer

Website

www.noordelijkerekenkamer.nl

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doel

Het doel van Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol.

Koppeling provinciale begroting

Programma 1.1 Drenthe goed bestuurd

Openbaar belang

De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer of het organiseren van een rekenkamerfunctie. Ook bestaat de mogelijkheid tot een gemeenschappelijke rekenkamer, waartoe alle provinciën met uitzondering van Zeeland voor gekozen hebben. Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de Noordelijke Rekenkamer ingesteld.

Overzicht activiteiten

De Rekenkamer doet onderzoek naar het gevoerde bestuur waarbij de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat.

Beoogd resultaat

Uitvoering onderzoeksprogramma 2016-2017. Zie hiervoor: www.noordelijkerekenkamer.nl onderzoeksprogramma’s.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

1/3

Financieel belang

€ 257.040,- (jaarlijkse bijdrage)

Bestuurlijke belang

Zitting in programmaraad met drie leden (statenleden)

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Voor programmaraad

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet op schrift vastgelegd

Invloed uitoefenen

Via programmaraad; doen van suggesties ten behoeve van onderzoeksprogramma

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Voor programma raad ageldt profiel van statenlidmaatschap

Risico's

Worden nihil geacht. Beperken zich tot risico's welke zijn verbonden met de uitvoeringskosten

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 38.906,-

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

€ 213.456,-

nnb

Resultaat

 € 3.659,-

€ 0,-

OV-bureau Groningen-Drenthe

Naam verbonden partij

OV-bureau

Website

www.ovbureau.nl

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doel

 1. Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per auto en per bus en andere vormen van vervoer ter uitvoering van artikel 20 van de Wet personenvervoer
 2. Zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften
 3. Zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe concessies

Koppeling provinciale begroting

Product 3.1 Bereikbaarheid

Openbaar belang

Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor stad en land in de provincies Groningen en Drenthe

Overzicht activiteiten

De algemene taken die het Openbaar Lichaam OV-bureau heeft uit te voeren zijn:

 1. het beheer van het openbaar vervoer (concessieverlening en aanbesteding) en ontwikkeling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV-aspecten);
 2. de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden van de drie overheden; de advisering van de provincies en gemeenten in het OV-beleid in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.

Beoogd resultaat

Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor stad en land in de provincies Groningen en Drenthe

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

35% (gelijk aan de hoogte van de bijdrage aan de exploitatie)

Financieel belang

€ 21.433.670,- (BDU bijdrage) en € 247.230,- (bijdrage provincie aan exploitatie)

Bestuurlijke belang

Het AB bestaat uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en financiën. Het DB wordt gevormd door de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de directeur van het OV-bureau. 

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja.

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja. Is vastgelegd in de GR.

Invloed uitoefenen

Via zeggenschap in het AB en DB. zienswijze op jaarrekening en begroting

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Profiel AB en DB lid zijn obv lid GS

Risico's

Hebben m.n. betrekking op de uitvoeringskosten: als subsidies niet toereikend blijken, bezuiniging op BDU gelden door het Rijk, lager aantal reizigers, dan voorzien.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

Nihil

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

€ 1.000.000,-

nnb

Resultaat

€ 93.366,- (negatief)

nnb

Prolander

Naam verbonden partij

Prolander

Website

www.prolander.nl

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doel

Het omzetten van provinciaal natuurbeleid tot concrete resultaten in het gebied. Prolander doet dit in verbinding en samen met de (bestuurlijke) agenda’s van belanghebbende partijen in het veld.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 7.1 Natuur en landschap

Openbaar belang

Het realiseren van een ingericht landelijk gebied in samenspraak met de samenleving

Overzicht activiteiten

De uitvoering van taken in het landelijk gebied van de provincies Groningen en Drenthe ten behoeve van de inrichting van het landelijk gebied, waaronder grondtransacties en beheer van gronden ten behoeve van natuur, landbouw, wateropgaven, infrastructurele werken, energie en recreatie.

Beoogd resultaat

Een in samenspraak ingericht landelijk gebied

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

50 % 

Financieel belang

€ 5.300.000,- (prolander begroting moet nog worden vastgesteld)

Bestuurlijke belang

Twee GS leden hebben zitting in het bestuur van Prolander

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja.

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Via het bestuur en middels de sturing in de opdrachtverlening

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Lidmaatschap van GS

Risico's

Het risico dat Prolander nog onvoldoende over de cultuur of het vermogen beschikt om de organisatie in termen van verwachtingen te transformeren van DLG in Prolander

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

niet van toepassing

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

niet van toepassing

nnb

Resultaat

niet van toepassing

nnb

RUD Drenthe

Naam verbonden partij

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Website

www.ruddrenthe.nl

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doel

 • Uitvoeren van de milieutaken vanuit de WABO
 • Uitvoeren van de taken vanuit de WBB
 • Uitvoeren van overige uitvoeringstaken op het gebied van milieu

Koppeling provinciale begroting

Progamma 5.2 Milieu

Openbaar belang

Zorg dragen voor een goede uitvoering van de milieutaken binnen de provincie Drenthe 

Overzicht activiteiten

De algemene taken die de RUD Drenthe heeft uit te voeren zijn:

 1. Toezicht en handhaving op de milieu aspecten van de WABO
 2. Opstellen van het milieudeel van de omgevingsvergunning
 3. Beoordelingen van meldingen op grond van het activiteitenbesluit
 4. Toezicht en handhaving op de WBB
 5. Vergunningverlening in het kader van de WBB
 6. Begeleiden van saneringen
 7. Geven van advies op het gebied van Externe veiligheid, lucht, geluid
 8. Afhandelen van milieuklachten en –meldingen
 9. Het vuurwerkbesluit
 10. Luchtvaartwet, nl. verlenen TUG-ontheffingen en Luchthavenbesluiten/-regelingen

Beoogd resultaat

Kwalitatief goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

 22,8%

Financieel belang

€ 2.582.770,-

Bestuurlijke belang

Een lid van GS is vertegenwoordigd in het AB en in het DB

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja. portefeuillehouder Milieu is in regel afgevaardigd bestuurder namens de provincie

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe. De provinciesecretaris maakt deel uit van de raad van opdrachtgevers. PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van de provinciale milieutaken die uitgevoerd worden door  de RUD. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het milieubeleid en de financiering uitoefenen.

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Via lidmaatschap in het AB, DB en Raad van opdrachtgevers

Risico's

Exploitatie te korten in de taakuitvoering en het implementatietraject mbt de IT-voorzieningen

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 144.193,- (negatief)

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 € 3.326.670,- (negatief)

nnb

Resultaat

 € 144.193,- (negatief)

 € 108.000,- (negatief)

Gemeenschappelijke regelingen zonder meer

Vechtdallijnen

Naam verbonden partij

Beheerorganisatie Vechtdallijnen

Website

https://www.ervaarhetov.nl/partners/vechtdallijnen.html

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling 'zonder meer'

Vestigingsplaats

nvt. betreft samenwerkingsovereenkomst. Concessie met Arriva OV

Doel

 • zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per trein op de Vechtdallijnen (spoorverbindingen Zwolle-Emmen en Almelo – Marienberg) ter uitvoering van artikel 20 van de Wet personenvervoer
 • zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften
 • zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe concessies

Koppeling met provinciale begroting

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Openbaar belang

Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar treinvervoer voor het gebied rond de spoorlijnen Zwolle – Emmen en Almelo - Marienberg in de provincies Overijssel en Drenthe

Overzicht activiteiten

De algemene taken die de beheerorganisatie Vechtdallijnen  heeft uit te voeren zijn:

 • het beheer van het openbaar treinvervoer (concessieverlening en aanbesteding) en ontwikkeling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV-aspecten) op en rond de Vechtdallijnen;
 • de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden van de drie overheden provincie Drenthe en Overijssel en regio Twente voor de Vechtdallijnen;
 • de advisering van de provincies en gemeenten in het OV-beleid met betrekking tot de Vechtdallijnen in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.

Beoogd resultaat

Bieden van openbaarvervoer tussen Emmen-Zwolle middels een spoorverbinding

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

36% (bijdrage aandeel exploitatiesubsidie)

Financieel belang

ca € 450.000,-

Bestuurlijke belang

De beheerorganisatie Vechtdallijnen is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een Stuurgroep, een concessiemanagement dat ondergebracht is bij de provincie Overijssel en ambtelijke samenwerkingsgroepen (kernteam, Ontwikkelteam). De deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden aan van de stuurgroep. De stuurgroep bestaat nu uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de concessiemanager van de Vechtdallijnen.

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja (voor de stuurgroep)

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja. Is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Vechtdallijnen.

Invloed uitoefenen

Via de bestuurder in de Stuurgroep en via de ambtelijke samenwerkingsgroepen

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Een lid van GS

Risico's

De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn opbrengstverantwoordelijk voor de exploitatie van de treindienst. Dat wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctuerende kaartverkoop inkomsten. Conform het OV bureau Groningen Drenthe wordt er een conservatief financieel beleid gevoerd.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

De beheerorganisatie Vechtdallijnen heeft als zodanig geen eigen vermogen en vreemd vermogen. Het betreft een overeenkomst in de vorm van een concessie. Er zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van de werkzaamheden, waarbij de kosten zijn verdeeld over de drie partners.

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

nnb

Resultaat

Jaarrekening 2014 (ten tijde van opstellen begroting 2016) nog niet vastgesteld

nnb

Regiovisie Groningen-Assen

Naam verbonden partij

Regiovisie Groningen-Assen

Website

http://www.regiogroningenassen.nl/

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling 'zonder meer'

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Afstemming woningbouw en bedrijventerreinen voor plangebied
Realisatie pakket bereikbaarheidsmaatregelen
Behoud en versterking (landschappelijke) kwaliteit

Koppeling met provinciale begroting

Programma 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Openbaar belang

Behoud en versterking (landschappelijke) kwaliteit

Overzicht activiteiten

gespecificeerd in jaarprogramma

Beoogd resultaat

 1. het economisch kerngebied verder ontwikkelen (verbeteren ondernemers- en vestigingskilmaat ed)
 2. versterken van de interen samenhang tussen steden en regieo
 3. de kwaliteit van stad en land behouden en versterken

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

12,5%

Financieel belang

€  927.773,- (bijdrage 2016)

Bestuurlijke belang

Gedeputeerde Staten zijn met twee bestuurders vertegenwoordigd in de Stuurgroep. 

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja.

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen

GS via stuurgroep. PS middels zienswijze op begrotingen en jaarstukken

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Lidmaatschap GS 

Risico's

Het risico dat de relatie met belanghebbenden verandert, waardoor de mogelijkheden voor de organisatie
(al dan niet in financiële zin) worden beïnvloed.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

15 miljoen euro

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

4,5 miljoen euro

nnb

Resultaat

1,1 miljoen euro

nnb

Verenigingen

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Naam verbonden partij

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Website

www.ipo.nl

Rechtsvorm

Vereniging

Vestigingsplaats

's Gravenhage

Doel

 • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’;
 • het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring;
 • het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Openbaar belang

De provincies trekken gezamenlijk op in de dossiers Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, Vitaal Platteland, Regionale bereikbaarheid en Openbaar Vervoer, Regionale economie en energie, Middelen,  Kwaliteit Openbaar Bestuur, Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg, Regionale (milieu) UitvoeringsDiensten  en Werkgeverszaken.

Overzicht activiteiten

 • participeert in de voorbereiding van wetsvoorstellen op rijksniveau;
 • beïnvloedt beleid door het voeren van overleg met andere overheden, zowel op nationaal als Europees niveau;
 • begeleidt, coördineert, stimuleert en voert gezamenlijke projecten van provincies uit;
 • zorgt voor een goed gecoördineerde uitvoering van provinciale verordeningen;
 • brengt partijen bij elkaar om ontwikkelingen te stimuleren, bijvoorbeeld op economisch gebied.

Beoogd resultaat

Goede belangenbeharing van de provincie in Den Haag en Brussel

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

 1/12

Financieel belang

 € 736.185,-

Bestuurlijke belang

Het IPO-bestuur bestaat uit dertien leden. Alle colleges van GS kunnen uit hun midden een bindende voordracht doen voor een lid van het bestuur. Het bestuur doet een bindende voordracht voor 1 lid, bij voorkeur een gedeputeerde. De voorzitter van het bestuur is een commissaris van de Koning uit één van de provincies.

Op de algemene ledenvergadering wordt elke provincie  vertegenwoordigd door twee statenleden.

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja.

Dochterondernemingen

niet van toepassing

Overige activiteiten

niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

niet van toepassing

Invloed uitoefenen

Invloed kan worden uitgeoefend in het IPO-bestuur door het collegelid dat lid is van het IPO-bestuur. Het college van GS in de persoon van het IPO-bestuurslid legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan PS.

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

conform lidmaatschap GS

Risico's

 • Het risico dat communicatiekanalen tussen de organisatie en provincies onderling divers en ineffectief zijn en dat samenwerking in onvoldoende mate plaatsvindt.
 • Het risico dat het geformuleerde beleid in de praktijk moeilijk realiseerbaar is door de verschillende betrokken partijen.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 4,5 miljoen euro

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 15 miljoen euro

nnb

Resultaat

 4,5 miljoen euro

nnb

Stichtingen

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (SLB)

Naam verbonden partij

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

Website

http://www.slbnoord.nl

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Het verbeteren van de bodemkwaliteit in aangewezen landinrichtingsgebieden in het veenkoloniaal gebied van de provincie Groningen en Drenthe waar bodemverontreiniging, ontstaan door dempingen van wijken en sloten, risico’s veroorzaakt en een belemmering vormt voor de landinrichting en de landbouw. Het beheren van fondsen voor het actief onderzoeken en bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren.
Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid: het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 5.3 Bodemontwikkeling

Openbaar belang

Zie doel.

Overzicht activiteiten

Zie doel.

Beoogd resultaat

Zie doel.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

8,5 %

Financieel belang

N.v.t.

Bestuurlijke belang

 1. Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.

2. Toepassing Wet bodembescherming in het Drentse deel.

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

 Ja. voor de raad van toezicht

Dochterondernemingen

 Nee

Overige activiteiten

-  

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

-  

Invloed uitoefenen

De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 5 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar.
Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. In dat verband moet zij inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodemverontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg.

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Ja. lidmaatschap GS

Risico's

Financieel dekkingsniveau: Het totale fondsbedrag van € 2,3 mln. is voldoende om de algemene uitvoerende taken te dekken middels de jaarlijkse rentebijschrijving (in 2013 ca. € 61.500,-). Daarnaast beschikt de stichting over  voldoende reserves om de vrijwaringen eeuwigdurend gestand te doen.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 2.313.718,- (gelden in project reserves)

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 € 35.000,-

nnb

Resultaat

 € 97.450,-

nnb

Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Naam verbonden partij

Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Website

Niet aanwezig

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Nieuw-Weerdinge

Doel

Het versterken van de bodemkwaliteit in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provincie Drenthe waar bodemverontreiniging, ontstaan door dempingen van wijken en sloten, risico’s veroorzaakt en een belemmering vormt voor de landinrichting en de landbouw.
Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid: het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is

Koppeling met provinciale begroting

Programma 5.3 Bodemontwikkeling

Openbaar belang

Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in het milieu, incl. landbouwproducten, van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen, alsmede het bevorderen van de landinrichting. Het beheren van fondsen voor het actief onderzoeken en bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren. 

Overzicht activiteiten

Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het uitvoeren van beschermingsmaatregelen.
Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen  en het vrijwaren van eigenaren van verontreinigde locaties van het juridisch instrumentarium volgens de Wet bodembescherming.

Beoogd resultaat

Bijdrage aan het realiseren van duurzaam bodembeheer

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

6 %

Financieel belang

Geen

Bestuurlijke belang

1.Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.
2.Toepassing Wet bodembescherming.

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja voor de Raad van Toezicht.

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de gemeente Emmen.

Voor de Raad van Toezicht is de hoedanigheid van gedeputeerde toereikend.

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Lidmaatschap gedeputeerde staten

Risico's

Het risico dat verantwoordingsrapportages aan de provincie niet volledig, juist, tijdig en/of nauwkeurig zijn.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 2.389.968,- (in vorm van voorzieningen)

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 € 7.279,-

nnb

Resultaat

 € 0,-

nnb

LMA

Naam verbonden partij

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Website

http://www.lma.nl

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Uitvoering geven aan wettelijk taak provincies; het mogelijk maken en verwerken van meldingen afvalstoffen, beheer gegevens, beheer helpdeskt ed.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 5.2 Milieu

Openbaar belang

Uitvoering geven aan wettelijke taak provincies. De meldgegevens zijn naast gebruik door de provincies, landelijk beschikbaar voor andere handhavende instanties, zoals gemeenten, politie, NVWA Inspectie Leefomgeving en Transport.

Overzicht activiteiten

 • het verwerken van de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen;
 • het beschikbaar stellen van meldgegevens aan overheden en andere instanties;
 • het geven van voorlichting over de meldingensystematiek;
 • het bewaken van de kwaliteit van de databases met meldgegevens;
 • het signaleren van en communiceren over eventuele systeemfouten;
 • het bijhouden van een bestand waarin gegevens over vergunningen worden vastgelegd;
 • het op verzoek analyseren van meldgegevens voor met name handhaving en beleid.
 • het uitgeven en intrekken van verwerkersnummers
 • het rappelleren indien geen melding wordt gedaan

Beoogd resultaat

Beschikbaar hebben van actuele gegevens over afvalstoffen

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

1/12

Financieel belang

€ 147.278,-

Bestuurlijke belang

Lid van de Raad van Toezicht LMA

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Ja voor de RvT

Dochterondernemingen

Nee.

Overige activiteiten

Nee.

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

niet bekend.

Invloed uitoefenen

Bestuurlijk via Raad van Toezicht en ambtelijk via Landelijk Administratief Toezichtshoudersoverleg

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Lid van GS

Risico's

Geen specifieke risico's

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 2.904.412,-*
€ 1.423.136,-*
€ - 416.015,-*

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

nnb

Resultaat

€ 54.000,- (negatief) uit meerjarenraming jaarrekening 2013

*Uit jaarrekening 2013. Jaarrekening 2014 nog niet beschikbaar ten tijden van opstellen.

Drentse Energie Organisatie (DEO)

Naam verbonden partij

Stichting Drentse Energie Organisatie

Website

http://www.drentseenergieorganisatie.nl

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Assen

Doel

De Drentse Energie Organisatie is een financierings- en investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil versnellen. Versnelling van de energietransitie is nodig om de provinciale klimaatdoelstellingen te behalen en biedt kansen voor duurzame economische ontwikkelingen voor de regio. Daarnaast is de transitie noodzakelijke voor de toekomstige voorzieningszekerheid en betaalbaarheid van energie.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 5.1 Energie

Openbaar belang

Het versnellen van de energietransitie draagt bij aan het betaalbaar houden van energielasten. De projecten waarmee deze transitie gestalte krijgt dragen bij aan werkgelegenheid door de economische spin-off van de projecten. De projecten dragen daarnaast bij aan de Drentse doelstellingen voor duurzame energieproductie en CO2-reductie.

Overzicht activiteiten

 • Drentse Energie Organisatie als projectfinancier: Een lening vanuit de Drentse Energie Organisatie onderscheidt zich van een traditionele bancaire lening door de manier waarop de financieringsvoorwaarden worden vastgesteld. Het vaststellen van de rente- en aflossingsvoorwaarden gebeurt op basis van de kenmerken van het project, daarnaast kunnen maatschappelijke baten meewegen. Het financieringsbeleid van de Drentse Energie Organisatie is gericht op het mogelijk maken van projecten.
 • Drentse Energie Organisatie als borg- en garantsteller: Naast directe financiering kan de Drentse Energie Organisatie onder strikte voorwaarden als borg of garantsteller op te treden. Hierbij verplicht de Drentse Energie Organisatie zich om de verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet kan.
 • Drentse Energie Organisatie als projectinvesteerder: De Drentse Energie Organisatie heeft naast de rol van projectfinancier ook de mogelijkheid om (tijdelijk) als projectinvesteerder op te treden. Het voor de realisatie van een duurzaam energieproject benodigde kapitaal wordt bijeengebracht door investeerders aangevuld met een vorm van financiering. De investeerders ontvangen voor het ingebrachte kapitaal een aandelenbelang in het project.

Beoogd resultaat

Stimuleren van duurzame investeringen in energieprojecten

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

DEO wordt dmv subsidie voor 100% gefinancierd door de provincie Drenthe.

Financieel belang

Het financiële belang van de provincie is gelegen in de subsidie (eenmalig 29,2 miljoen) die is verleend door de provincie (voor de periode van 2011-2020). Normaal gesproken is bij het verlenen van subsidie geen sprake van een financieel belang zoals aangegeven in het Besluit begroting en verantwoording  provincies en gemeenten bij een verbonden partij. Bij de stichting DEO ligt dat anders. De middelen uit de subsidie worden door de stichting revolverend ingezet in duurzame energieprojecten. Dit kan door middelen van leningen, garantiestelling of participatie.
De stichting DEO is opgericht voor bepaalde tijd, tot en met 2020. Het batig saldo van de DEO vervalt aan de provincie.

Bestuurlijke belang

Strikt genomen is er volgens de regels geen bestuurlijk belang maar doordat de provincie de oprichter van de stichting is, is er sprake van een zekere bestuurlijke verbondenheid, waardoor gekozen is deze organisatie aan te merken als verbonden partij.

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

Volgens de statuten van DEO voorziet de Raad van Toezicht zelf in vacatures, met dien verstande dat het college van GS steeds het recht heeft om tenminste één lid van de RvT voor te dragen. Een bestuurlijk belang in de zin dat de provincie een zetel heeft in het bestuur is er dus niet.

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Er is een bestuur (directeur) en een Raad van Toezicht.

Invloed uitoefenen

DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De eisen tbv deze subsidie zijn vastgelegd in een programma van eisen. Via een jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verantwoording afgelegd. Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk overleg met directeur plaats.

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico's

Risico’s hebben de omvang van het beschikbaar gestelde kapitaal. Het is mogelijk dat de provincie door mogelijk verschillende oorzaken (tegenvallende rendementen, faillissement van de ontvangers van een lening van DEO of faillissement van DEO zelf) het beschikbaar gestelde bedrag niet revolverend zal blijken te zijn.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 12.868.385,-

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 € 15.291.002,-

nnb

Resultaat

 € 0,- (totale lasten € 571.809,-)

nnb

Stichting Drentse Bedrijfslocaties

Stichting is in het najaar van 2015 opgeheven.

Reglementen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Naam verbonden partij

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Website

geen

Rechtsvorm

Reglement (ingesteld obv de Wet Milieubeheer)

Vestigingsplaats

Assen

Koppeling met provinciale begroting

Programma 5.3 Bodemontwikkeling

Doel

Financiering voor eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen mogelijk maken conform Wet Milieubeheer artikel 15.47.

Openbaar belang

Gesloten stortplaatsen die voldoen aan wettelijke normen

Overzicht activiteiten

Beleggen van heffingen die de exploitanten van de stortplaatsen, te weten Attero Noord in Wijster betalen. Ook is sprake van een zorgplicht, welke uit de volgende activiteiten kan bestaan:

 • maatregelen strekkende tot het instandhouden en onderhouden, alsmede het herstellen, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming van de bodem;
 • het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter bescherming van de bodem;
 • het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de stortplaats.

Beoogd resultaat

Het realiseren door Attero van het beoogd fondsvermogen.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

‘100%’. De provincie is beheerder van het fonds.

Financieel belang

Niet van toepassing (Attero is verantwoordelijk voor de financiële bijdrage)

Bestuurlijke belang

Gedeputeerde staten vormen het algemeen bestuur van het fonds. Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 gedeputeerden, waaronder in ieder geval de gedeputeerde voor financiën en de gedeputeerde die belast is met de nazorg.

Recht om voordracht te doen voor lid Bestuur

ja

Dochterondernemingen

nee

Overige activiteiten

nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja, vastgelegd in het reglement van het fonds.

Invloed uitoefenen

Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit kan slechts genomen worden door het AB.

Profiel voor lid Bestuur waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Lidmaatschap GS

Risico's

Financieel risico: het door Attero niet nakomen van de opgelegde heffing om het beoogde fonds vermogen te realiseren.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 7.780.000

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

€ 0,-

nnb

Resultaat

€ 268.567,-

nnb

Naamloze Vennootschappen

Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

Naam verbonden partij

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Website

http://www.nom.nl

Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Het stimuleren van de regionale economische structuur en werkgelegenheid

Koppeling met provinciale begroting

Programma 2.2 Versterken regionale innovatiekracht

Openbaar belang

Versterking van de noordelijke economie

Overzicht activiteiten

De NOM heeft van haar aandeelhouders (Ministerie van EZ en de drie noordelijke provincies) de volgende kerntaken gekregen:

 • het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland (NOM Finance);
 • het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanagement voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland (NOM Foreign Direct Investment);
 • het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige innovatieprojecten, van idee naar een marktrijp product (NOM Business Development).

Beoogd resultaat

Het creëren en behouden van arbeidsplaatsen in noord nederland

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

0.01 % aandelen, net als provincie Groningen en provincie Fryslân. Overige aandelen (99,7%) in handen van Ministerie EL&I.

Financieel belang

€ 702.400,- (bijdrage in 2016)

Bestuurlijke belang

Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Nee. Wel invloed in kandidaat keuze via AvA.

Dochterondernemingen

Venture Kapitaalfonds II BV (100%)
Venture Kapitaalfonds III BV (100%)
Drentse Participatiemaatschappij (100%)

Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen BV (100%)

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Als aandeelhouder invloed via de AvA.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

RvC stelt profiel op. Het AvA keurt profiel goed/af en neemt het uiteindelijke benoemingsbesluit op voordracht van RvC

Risico's

Zijn beperkt tot de financiele bijdragen van de provincie, dit door het beperkte belang van de provincie in de NOM (0,01%)

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 79.466.000,-

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

€ 3.359.000,-

nnb

Resultaat

 € 9.010.000,-

nnb

Groningen Airport Eelde

Naam verbonden partij

Groningen Airport Eelde (GAE)

Website

www.groningenairport.nl

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Eelde

Doel

Uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder voornamelijk de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling, exploitatie van het luchtvaartterrein inclusief het verrichten van daaraan verbonden handelingen van commerciële of financiële aard (art. 2 lid 1a Statuten GAE).

Koppeling met provinciale begroting

Programma 3.1 Bereikbaarheid

Openbaar belang

De luchthaven vormt een ‘essentiële infrastructurele basisvoorziening’ die bijdraagt aan de internationale en sociaal-maatschappelijke bereikbaarheid van Noord-Nederland. Zij maakt daarmee deel uit van het totaalpakket aan keuzes in mobiliteit voor inwoners en bedrijven. Daarnaast fungeert de luchthaven als katalysator voor het regionale vestigingsklimaat en levert zij een belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. Verbeteren van vestigingsklimaat: via onder meer de accommodatie van medische vluchten en het belangrijkste opleidingscentrum van verkeersvliegers in Nederland vervult GAE ook een duidelijke maatschappelijke functie.

Overzicht activiteiten

Groningen Airport Eelde N.V. zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het luchtvaartbedrijf met een optimaal economisch en sociaal-maatschappelijk rendement. Vanuit dat oogpunt wordt continu gewerkt aan het luchthavenproduct waaronder aan de luchthaven verbonden diensten, de ruimtelijke ontwikkeling van het luchthaventerrein en het bestemmingsportfolio.

Beoogd resultaat

Versterken van de regionale economie

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

De provincie Drenthe bezit 30% van de aandelen. Overige aandelen in handen van de provincie Groningen (30%), de gemeente Groningen (26%), de gemeente Assen (10%) en de gemeente Tynaarlo (4%).

Financieel belang

Er is geen bijdrage begroot voor 2016

Bestuurlijke belang

Lidmaatschap van AvA.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Drenthe heeft als aandeelhouder voor één lid van de RvC tevens een voordrachtsrecht.

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja 

Invloed uitoefenen

stemrecht in het AvA

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

In 2012 is een nieuwe algemene profielschets vastgesteld waaraan elk lid van de RvC moet voldoen. In overleg met de RvC wordt door de voordragende aandeelhouder een specifieke profielschets opgesteld voor de betreffende vacature waarvoor zij een voordracht kan doen. Deze profielschets wordt vastgesteld door de AvA.

Risico's

Risico's blijven beperkt tot de omvang van de kapitaalinbreng in geval van een faillissement. Het aandelenkapitaal van de provincie Drenthe is nominaal gewaardeerd op € 1.252.443,--.
Drentse storting € 2.156.434,-- (7 x € 308.062,--) in de agioreserve. 

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 14.161.147,-

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 € 3.736.076,-

nnb

Resultaat

 € 893.304 (negatief)

ca  € 900.000,- (negatief; uit visie GAE2013)

Enexis N.V

Naam verbonden partij

Enexis Holding NV

Website

http://jaarverslag.enexis.nl/2014/jaarverslag

Rechtsvorm

Enexis Holding NV is een naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Rosmalen

Doel

Enexis zet alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en
betaalbare energiedistributie (Missie uit Jaarverslag 2011).

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Energiedistributie wordt gezien als publieke taak; vandaar dat de
aandelen Enexis in publieke handen moeten blijven. 

Overzicht activiteiten

Enexis is een netwerkbedrijf dat ingevolge de Wet Onafhankelijk
Netbeheer (WON), ook wel splitsingswet genoemd, alle
netwerkactiviteiten van het voormalige Essent bezit en beheert. Wel zijn de 150 kV-netten inmiddels verkocht aan TenneT. 

Beoogd resultaat

-

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten. 

Financieel belang

idem 

Bestuurlijke belang

Stemrecht in de AVA.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Dochterondernemingen

Fudura

Overige activiteiten

Fudura verzorgt meetdiensten voor zakelijke klanten, levert een
commercieel dienstenpakket aan klanten met een eigen
infrastructuur en ontwikkelt nieuwe, duurzame producten in het
kader van de energietransitie. 

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico's

De aandelehouders lopen het risico ( een deel van) de boekwaarde te moeten afwaarderen. Dit risico is zeer gering, aangezien Enexis opereeert in een gereguleerde markt.
Deze markt staat onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist. Enexis heeft op dit momkent meer dan 50% eigen vermogen.
Gecombineerd met de achtergestelde stateuts van de "Vordering op Enexis vennootschap" levert dit een laat risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding NV.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Dit risico wordt gemitigeerd door een overeengekomen garantiedividend van € 100 miljoen. 

Financiële kengetallen

Jaarrekening 2014

Verwachting 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 3.516,7 mln 

€ 3.716 mln

Vreemd vermogen op 31-12

€ 2.900,3 mln

p.m. 

Resultaat

€ 265,5 mln

€ 200 mln 

Ontvangen dividend

€ 3.029.247,74

p.m.

Attero N.V.

Op 22 mei 2014 heeft de provincie Drenthe - met vrijwel alle andere voormalige aandeelhouders - de
aandelen van Attero Holding NV verkocht aan Waterland Private Equity BV. De provincie Drenthe is geen aandeelhouder meer van Attero Holding NV.

N.V. Waterleidingmaatschappij

Naam verbonden partij

Waterleidingmaatschappij Drenthe

Website

www.wmd.nl

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Assen

Doel

Zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening in het verzorgingsgebied

Koppeling met proviciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Drinkwater van goede kwaliteit en tegen een acceptabele prijs,vastgelegd in de Drinkwaterwet

Overzicht activiteiten

Zorg en instandhouding van (drink)watervoorziening in WMD verzorgingsgebied.

Beoogd resultaat

Zorg en instandhouding van (drink)watervoorziening in WMD verzorgingsgebied.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

50 %

Financieel belang

Geen

Bestuurlijke belang

Stemrecht in de AvA

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Ja. (Het door de provincie voorgedragen lid is voorzitter van de RvC.)

Dochterondernemingen

 -   Noordwater BV
-   NieuWater BV
-   Drentse Golf en Countryclub BV
-   Futuro BV
-   Waterfund Holland BV
-   Waterlaboratorium Noord BV

Overige activiteiten

Nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja, is vastgelegd in de Statuten, het Directiestatuut en het Reglement Raad van Commissarissen

Invloed uitoefenen

Via AvA

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Op grond van de Corporate Gorvernance Code  moet een commissaris geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt hij over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Tevens moet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en bestuurder worden vermeden.

Risico's

Drinkwatervoorziening

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 45.598.000

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 € 132.529.000,-

nnb

Resultaat

€ 6.443.000,-

nnb

Ontvangen dividend

 € 2.721,-

 Afhankelijk van resultaat 2015

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Naam verbonden partij

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Website

www.nwbbank.com

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Uitoefening van het bankbedrijf door onder andere het verstrekken van kredieten aan waterschappen en andere publiekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen lichamen. Voor het bereiken van dit doel dient de NWB Bank te voorzien in haar funding. De bank doet dit door het uitgeven van schuldpapier onder haar emissieprogramma’s

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

De Nederlandse Waterschapsbank is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken.

Overzicht activiteiten

Kredietverlening: breed assortiment aan leningvormen binnen de Nederlandse (semi) publieke sector. Ze verstrekken kredieten aan decentrale overheden, samenwerkingsverbanden van decentrale overheden en instellingen die in bezit zijn van een garantie van een decentrale overheid. Daarnaast financieren ze instellingen op het gebied van volkshuisvesting en gezondheidszorg indien er sprake is van een borging van het waarborgfonds.

Beoogd resultaat

Het verstrekken van gunstige kredieten aan publieke organisaties, zodat deze organisaties lagere financieringslasten hebben.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

0,32%

Financieel belang

Geen

Bestuurlijke belang

Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de eerdere ontwikkeling van de NWB en haar doelen via stemrecht.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Nee

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Ja. via AvA

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Nee

Risico's

Een eventueel liquiditeitsrisico; mogelijke invloed op winst en kapitaal als gevolg van het niet in staat zijn aan de opeisbare verplichtingen te voldoen zonder onaanvaardbare verliezen te lopen (dit moet wel worden gerelateerd aan het deelnemersbelang van 0,32%)

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 1.303.000.000,-

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

 € 88.249.000.000,-

nnb

Resultaat

 € 47.000.000,-

nnb

Ontvangen dividend

Geen

Afhankelijk van resultaat in 2015

Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

Naam verbonden partij

Bank Nederlandse Gemeenten

Website

www.bngbank.nl

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

De BNG is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken. 

Overzicht activiteiten

BNG Bank biedt een compleet pakket van financiële diensten in de (semi)publieke sector met faciliteiten voor elektronisch betalingsverkeer, rekening-courant, financieren en beleggen, treasury en aanvullende adviesdiensten.

Beoogd resultaat

Het verstrekken van gunstige kredieten aan publieke organisaties, zodat deze organisaties lagere financieringslasten hebben.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

0,09%

Financieel belang

Geen

Bestuurlijke belang

Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere ontwikkeling van de BNG en haar doelen via stemrecht.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Nee

Dochterondernemingen

 BNG Gebiedsontwikkeling, BNG Vermogensbeheer, Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel,

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Ja. via AvA

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

niet van toepassing

Risico's

Een eventueel liquiditeitsrisico; mogelijke invloed op winst en kapitaal als gevolg van het niet in staat zijn aan de opeisbare verplichtingen te voldoen zonder onaanvaardbare verliezen te lopen (dit moet wel worden gerelateerd aan het deelnemersbelang van 0,09%)

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

€ 3.582.000.000,-

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

€ 149.700.000.000,-

nnb

Resultaat

€ 126.000.000,-

nnb

Ontvangen dividend

 € 100.912,-

 afhankelijk van resultaat in 2015

Besloten Vennootschappen

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Naam verbonden partij

Publiek Belang Elektriciteitsproductiie BV

Website

-

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch 

Doel

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort gedingprocedure als bodemprocedure. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (“PBE”) had het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht.
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap. 

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang 

Overzicht activiteiten

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.
Conform de verkoopkoopovereenkomst (“SPA”) zal het General Escrow Fonds tot 30 september 2015 blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE.

Beoogd resultaat

Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussie met het Ministerie van Economische Zaken te voeren, omtrent de overdracht van de rol van PBE in het hiervoor genoemde convenant. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zou PBE evenals Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV begin 2016 geliquideerd kunnen worden. 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.

Financieel belang

Idem

Bestuurlijke belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Dochterondernemingen

Geen 

Overige activiteiten

Geen 

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico's

Het financiële risico na de levering van ERH aan RWE, waarmee de vervreemding van de aandelen Essent nu is afgerond, is beperkt tot eventuele contractueel vastgelegde mogelijkheden van claims c.q. garanties. Eventuele claims komen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap BV).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822) (art 2.:81 BW).  

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 1.598.145

€ 0,--

Vreemd vermogen op 31-12

 € 107.847

€ 0,--

Resultaat

 -/- 18.535

-/-  € 20.000 ( in 2015)

Ontvangen dividend

 -

p.m.

Verkoop Vennootschap

Naam verbonden partij

Verkoop vennootschap B.V.

Website

-

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch 

Doel

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. 

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang

Overzicht activiteiten

De functie van Verkoop Vennootschap B.V. is tweeërlei:

 • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
 • het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.  

Beoogd resultaat

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten. 

Financieel belang

idem 

Bestuurlijke belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Dochterondernemingen

Geen 

Overige activiteiten

Geen 

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (EUR 440 mln.) dat nog in het General Escrow Fonds resteert.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW. 

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 363.304.918

€ 0,--

Vreemd vermogen op 31-12

 € 79.968.164

€ 0,-- 

Resultaat

 € 17.290.428

€ 10 mln ( in 2015)-

Ontvangen dividend

 -

p.m.

CBL (Cross Border Leases) vennootschap

Naam verbonden partij

Cross Border Leases Vennootschap B.V.

Website

-

Rechtsvorm

CBL Cross Border Leases is een besloten vennootschap. 

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch 

Doel

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease). Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang. 

Overzicht activiteiten

Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni 2011 zijn de laatste CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor deze beëindigingen van de CBL’s resteert er nog een bedrag van afgerond $ 20 mln. Naar verwachting zal op dit bedrag in 2015 een bedrag benodigd zijn voor advies- en andere afwikkelingskosten.
De advies- en andere afwikkelingskosten worden gering ingeschat. Dit betekent dat een groot deel van het restantbedrag van $ 20 mln. uiteindelijk  in de verhouding 50-50 zal kunnen worden uitbetaald aan de Verkopende Aandeelhouders en RWE en dat het fonds daarna geliquideerd kan worden. 

Beoogd resultaat

Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin
2016) geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de
aandeelhouders.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten. 

Financieel belang

idem

Bestuurlijke belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in
de aandeelhouderscommissie.  

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet van toepassing 

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja 

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie
Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico's

Er loopt nog een discussie tussen CBL Vennootschap en RWE over verrekening van eventuele belastingvoordelen. Planning is om in de 2e helft van 2015 deze discussie met RWE af te ronden. De vennootschap zal daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.
 Met de voortijdige beëindiging van alle CBL-contracten is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag in het CBL Escrow Fonds  ($ 20 mln.).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000), art 2.:81 BW.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 $ 9.810.998

€ 0,--

Vreemd vermogen op 31-12

 $ 106.574

€ 0,-- 

Resultaat

 -/- $ 66.740

€ 0,--

Ontvangen dividend

 -

p.m.

Vordering op Enexis

Naam verbonden partij

Vordering op Enexis BV

Website

-

Rechtsvorm

Besloten vennnootschap 

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch

Doel

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.
Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches:
1e tranche: EUR 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%
2e tranche: EUR 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%
3e tranche: EUR 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%
4e tranche: EUR 350 mln., looptijd 10 jaar, rente 7,2%
Enexis is gerechtigd om de tranches maximaal 1 jaar voor einde termijn vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen. Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de 4e tranche van € 350 miljoen geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen.
In januari 2012 heeft Enexis de 1e tranche en in oktober 2013 de 2e tranche van de aandeelhouderslening vervroegd afgelost.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang. 

Overzicht activiteiten

Eind december 2014 resteren nog de leningen van de 3e en 4e tranche. Enexis is eventueel gerechtigd de 3e tranche in de periode 30 september 2015 – 30 september 2016 geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze tranche zal in ieder geval uiterlijk 30 september 2016 worden afgelost. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. 

Beoogd resultaat

Beheer bruglening

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.

Financieel belang

idem

Bestuurlijke belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW. 

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 65.628

€ 25.000 

Vreemd vermogen op 31-12

 € 862.130.753

€ 355 mln 

Resultaat

 -/- € 16.621

-/- € 20.000 

Ontvangen dividend

 -

p.m.

CSV Amsterdam B.V.

Naam verbonden partij

CSV Amsterdam BV

Website

-

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

's Hertogenbosch

Doel

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

 1. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
 2. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
 3. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort. 

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang

Overzicht activiteiten

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend)  worden afgewikkeld.

Beoogd resultaat

Zie doel.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De
overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en
gemeenten.  

Financieel belang

idem

Bestuurlijke belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Dochterondernemingen

Geen 

Overige activiteiten

Geen 

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (EUR 13,5 mln.)  op de escrow-rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW. 

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 8.541

-/- € 90.000 

Vreemd vermogen op 31-12

 € 36.057

€ 130.000 

Resultaat

 -/- € 43.846

-/-  € 50.000 (in 2015)

Ontvangen dividend

 -

p.m.

MKB Fonds Drenthe

Naam verbonden partij

MKB Fonds Drenthe

Website

www.mkbfondsdrenthe.nl

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Assen

Doel

 De vennootschap heeft ten doel:

 1. het voor en met name in de provincie Drenthe bevorderen van innovatie en het ontwikkelen van midden- en kleinbedrijf, met name op terreinen waar mede publieke belangen in de Provincie Drenthe worden gediend;
 2. het strategisch, financieel, juridisch en economisch adviseren voor zover verband houdend met de sub a. omschreven activiteiten;
 3. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Koppeling met provinciale begroting

Programma 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Het MKB Fonds wil kansrijke initiatieven financieren, die via de private kapitaalmarkt vanwege het hoge risico, moeilijk te financieren zijn.

Overzicht activiteiten

Verstrekken van achtergestelde leningen aan en participeren in het Drentse MKB

Beoogd resultaat

Toename van het aantal financieringen van Drentse bedrijven gericht op innovatie en groei, resulterend in toename van werkgelegenheid

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

100 %

Financieel belang

Geen (in 2015 is eenmalige storting in het fonds gedaan van € 13 miljoen

Bestuurlijke belang

Provincie is enigste aandeelhouder

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Ja

Dochterondernemingen

Drents Ontwikkelfonds BV
Drents Innovatiefonds BV

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

Via de AvA (als 100% aandeelhouder)

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Provincie heeft zelf profielschets gemaakt voor voltallig RvC

Risico's

Dat een deel van de gedane  investeringen door de het MKB fonds niet of minder revolverend blijken, dan aanvankelijk is beoogd.

Financiële kengetallen

Gerealiseerd 2014

Begroot 2016

Eigen vermogen op 31-12

 € 12.951.437,-

nnb

Vreemd vermogen op 31-12

€  71.219,-

nnb

Resultaat

€ 148.563,- (negatief)

nnb

Ontvangen dividend

 geen

 wordt niet verwacht