Speerpunt 5

Energiek Drenthe

Omschrijving

Cultureel Drenthe (zie programma 6)
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Meer culturele evenementen die tot extra beleving én bestedingen leiden, zetten Drenthe ook op de kaart. Wij willen ook onze parels meer op de kaart zetten, bijvoorbeeld via het traject om de Koloniën van Weldadigheid op de Unesco-lijst te krijgen. Samen met gemeenten en uitvoeringspartners versterken we de kwaliteit van ons erfgoed. Ook zorgen we dat Drenthe cultureel interessant is en doen we culturele investeringen die leiden tot meer kwaliteit. Met het beter 'vermarkten' van het 'Verhaal van Drenthe' gaan we door. Bij het thema cultuur & maatschappij gaan we voor een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst- en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen.

Landbouw en Agribusiness (zie programma 7)
Landbouw is zowel ruimtelijk als economisch beeldbepalend voor Drenthe. De melkveehouderij vormt van oudsher een belangrijk onderdeel van de primaire sector in Drenthe. Om deze sector te ondersteunen hebben wij instrumenten op het gebied van grondbeleid en ruilverkaveling beschikbaar. Wij dagen de sector uit het initiatief te nemen deze instrumenten ook daadwerkelijk te gebruiken. De primaire sector is ook de grondstoffenbasis voor de groene en biobased economie. Agribusiness omvat de gehele productiekolom/keten van agrarische bedrijven en overlapt met de primaire landbouwsector als het geheel van producerende bedrijven in de landbouw. De huidige economische ontwikkelingen in de Agribusiness liggen in Drenthe nog relatief dicht bij de primaire sector. Innovatie is het sleutelwoord. Door de komende jaren de focus te leggen op een integrale benadering van economie en landbouw zorgen wij samen met onze stakeholders voor hoogwaardige diensten en goederen en daarmee voor extra economische toegevoegde waarde. Hiervoor zetten wij ook in op nieuwe verbindingen, zogenaamde ‘crossovers’, van agrofood met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy en de productie van duurzame energie (waaronder het benutten van reststromen en productie van groene grondstoffen).  Wij willen een gezamenlijke aanpak met stakeholders gericht op aandacht voor  mest en mineralen, beschikbaarheid water, bodemdaling, alsmede landbouw-innovatie en duurzaamheid.

Dynamisch Drenthe (zie programma 7)
Wij willen dynamiek op het platteland en onze steden. “Leefbaarheid" is het leidende thema. Het centraal stellen van maatschappelijke opgaven betekent dat wij over geografische en bestuurlijke grenzen heen kijken. De grootste uitdaging voor een Dynamisch Drenthe ligt in Zuidoost Drenthe. We ontwikkelen een samenwerkingsagenda met gemeenten en inwoners. Deze agenda geeft richting aan de gezamenlijke inzet op alle sociaal-maatschappelijke opgaven in deze regio, zoals krimp, onderwijs-arbeidsmarkt, wonen en leefomgeving (inclusief voorzieningen), recreatie-toerisme, sport en zorg. Dit vormt tegelijkertijd ook een basis voor de samenwerkingsagenda met het rijk. 

We spelen in op bovenregionale sociaal maatschappelijke vraagstukken en nemen daarin ook het sociaal domein vraaggericht mee. In deze aanpak geven we  ruimte aan samenspel met de eerstverantwoordelijken – de gemeenten - en zoeken we de dialoog met de partners in het veld.
Binnen deze aanpak geven we ook met nadruk aandacht aan sport en bewegen als katalysator.  'Drenthe Beweegt' is hierin de uitvoeringspartner, met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Deze collegeperiode zetten wij in op meer grootschalige sportieve evenementen waardoor het aantal bezoekers én de bestedingen toenemen. Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van topsportevenementen, het beleven en benutten van de natuur en aangepast sporten.

Natuur beleven, benutten en beschermen (zie programma 7)
Drenthe zet in op natuur die beleefbaar is voor mensen, bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Drenthe en tegen een stootje kan. Hierbij voeren wij de bestaande gemaakte afspraken uit het Natuurakkoord uit. Wij varen hierbij scherp aan de wind als het gaat om de inzet van onze middelen en gaan op zoek naar creatieve alternatieven om onze doelen te realiseren. Door tekenen en rekenen aan dezelfde tafel te zetten zoeken we naar slimme combinaties en verbindingen. Daarbij zijn beleven, benutten en beschermen de uitgangspunten. Economie en ecologie zijn in balans. Waar mogelijk en wenselijk verbinden wij natuur we aan maatschappelijke kansen. We zetten in op een goede balans tussen ecologie en economie en werken hierbij samen met partners. We gaan voor het creëren van sterke combinaties van natuur met recreatie en toerisme, wonen, zorg en welzijn, sport, cultuur, landbouw, duurzame energie en technologie. Bij de beoordeling en eventuele aanpassing van onze omgevingsvisie en omgevingsverordening, zoals genoemd onder speerpunt 4, zal het bieden van ruimte voor deze ontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt zijn.

Intensiveringen 2016 / investeringsagenda

Om onze doelstellingen te behalen investeren we in:

  • Cultuur: we investeren om de kwaliteit te vergroten om zodoende meer bezoekers te trekken en bestedingen uit te lokken
  • Veenhuizen: we werken aan de toekomst van Veenhuizen door de economische en ruimtelijke potentie in samenwerking met Rijk en gemeente te versterken

Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande onderwerpen.

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Agribusiness en landbouw

 €    225.000

 €    225.000

 €    225.000

 €    225.000

Evenementen sport en cultuur

 €    750.000

 €    750.000

 €    750.000

 €    750.000

Gebiedsontwikkeling Koloniën van weldadigheid

 €    660.000

 €    660.000

 €    660.000

 €    660.000

Totaal

 € 1.635.000

 € 1.635.000

 € 1.635.000

 € 1.635.000