Programma 7

Dynamiek in leefomgeving

Product 7.1. Agribusiness

Beleidsopgave

Landbouw en agribusiness

Doelstelling

Resultaat 2016

Het stimuleren van de verduurzaming van de landbouw

Projecten in het kader van structurele bodemverbetering en kringlooplandbouw zijn opgestart

Projecten in het kader van de Versnellingsagenda melkveehouderij NNL en de Drentse Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur zijn opgestart

Lobby op fosfaatrechten melkveehouderij: ontwikkelruimte behouden voor de duurzame grondgebonden groei van de melkveehouderij in NNL

1.100 hectare nieuw onder agrarisch natuurbeheer wordt door collectieven uitgevoerd

Het verbeteren van de landbouwstructuur

Projecten in het kader van landbouwstructuurverbetering via de Bestuurscommissie Planmatige kavelruil.

Verkenning haalbaarheid revolverend fonds t.b.v. uitplaatsing melkveehouderijen, inclusief actief grondbeleid, opiniërend medio 2016

Het versterken van de concurrentiekracht van de landbouw en agribusiness

Integrale benadering landbouw en economie gerealiseerd

Minimaal 20  jonge boeren ondersteund via de POP-3 maatregel Jonge Boeren

Uitvoering geven aan Agenda Veenkoloniën

Minimaal 5 projecten in het kader van het innovatieprogramma Veenkoloniën zijn opgestart

Minimaal 5 innovatieprojecten primaire landbouw zijn opgestart

Actieve samenwerking op Drentse en Noord-Nederlandse schaal (inclusief Overijssel) op het gebied van landbouw en Agribusiness

Projectontwikkeling in het kader van programma’s INTERREG, POP en EFRO 2014-2020

Profilering van Drenthe als groene economische provincie

Communicatieprogramma Agribusiness 2015-2020 in uitvoering

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling

Beleidsopgave

Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief

Doelstelling

Resultaat 2016

Economische kansen in de natuur en landschap gestimuleerd en gefaciliteerd: ‘beleven en benutten'

Alle projecten binnen programma Natuurlijk Platteland hebben een economische paragraaf, waarin beleven en benutten zijn uitgewerkt/toegelicht

Gesprekspartner en stimulator bij de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten in de (randen) van de natuur

Bezoekersinformatie- en startpunten Regionaal Landschap (Nationaal Park Drents-Friese Wold, nationaal Park Dwingelderveld en Holtingerveld) herkenbaar en economisch zelfvoorzienend

Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa; Samenwerking met Drentsche Aa, Gastheren & Gastvrouwen (stimuleren en faciliteren)

Doorontwikkeling Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Verbinding Nationaal Park Dwingelderveld, Nationaal Park Drents-Friese Wold en Holtingerveld tot een grotere landschappelijke eenheid (Nationaal Park 2.0)

Aantrekkelijke natuur en een aantrekkelijk landschap om in te wonen, werken en recreëren

In 3 dorpen in het regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek een project/proces gestart dat de verbinding met naastgelegen Nationaal park versterkt (natuur/beleving) in het dorp brengen

Product 7.3. Dynamisch Drenthe

Beleidsopgave

Dynamisch Drenthe

Doelstelling

Resultaat 2016

Het bijdragen aan kwalitatief goed onderwijsklimaat, ook in krimpregio's

Onderwijs en gemeenten zijn ondersteund bij initiatieven (bijvoorbeeld: Academische Pabo) om het onderwijsklimaat in de breedte te verbeteren. De onderwijsmonitor geeft inzicht in de verbeterpunten.

Doelstellingen Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe ondersteund

Duits in het onderwijs (PO, VO en MBO) is op de agenda gezet en wordt gevolgd bij de partners ivm grensoverschrijdende ontwikkelingen

Het versterken van woon- en leefomgeving op het platteland

Kansen anticipeerregio zijn verkend, waaronder ook de uitvoering van de Samenwerkingsagenda en lobby

De huidige subsidies aan BOKD, CMO Stamm en Zorgbelang worden gecontinueerd tot en met 2019

De regeling dorpsinitiatieven ter versterking van de zelfredzaamheid, sociale cohesie en bottom-up initiatieven is herzien en daardoor laagdrempeliger

Er zijn minimaal 15 projecten voortgekomen en in uitvoering in het kader van de lokale ontwikkelingsstrategie Zuidoost Drenthe (= Leader Zuidoost Drenthe)

Samen met gemeenten met de kracht van sport en bewegen Drenthe (economisch) vitaler maken met het programma ‘Drenthe Beweegt’

Het aanbod voor aangepast sporten is in kaart gebracht en wordt (boven)regionaal toegankelijk gemaakt voor gebruik. Het Drents Bureau Aangepast Sporten (DREBAS) is alert op kansen voor onderscheidende evenementen voor aangepast sporten

Ondersteuning van beeldbepalende, imagoversterkende (top)sportevenementen die economische en maatschappelijke spin-off realiseren. Voorbeelden daarvan zijn fietsen en de hippische sport.

Ondersteuning van initiatieven met inzet van het Kenniscentrum Evenementen voor het nader onderzoeken, acquireren of doorontwikkelen van stuwende Topsportevenementen op EK of WK niveau

Zorg in Drenthe is voor iedereen in Drenthe toegankelijk en bereikbaar

2 bijeenkomsten van de “Rondetafel Zorg”

Er vindt gericht lobby plaats, mede in het kader van de samenwerking met onze partners

Derde werkconferentie zorglandschap Drenthe (i.s.m. zorgverzekeraar en Drentse gemeenten) is georganiseerd

Innovaties voor zorg(voorzieningen), zorg op afstand en domotica worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Er is eerste opzet voor een Drents kader voor het langer zelfstandig laten wonen van kwetsbare ouderen in Drenthe

Product 7.4. en landschap

Beleidsopgave

Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)

Doelstelling

Resultaat 2016

Realisatie Natuurnetwerk Nederland, inclusief de opgave Natura 2000 PAS

Uitvoering van het programma Natuurlijk Platteland, met concreet in 2016:
In uitvoering
- LIFE-project Oude Willem
- project Bargerveen, Schoonebeek
- project Reestdal
- Drentsche Aa
- project Laaghalen
- gebiedsontwikkeling Hunze
- project Oude Diep
- PAS project Mantingerzand
- project Holtingerveld  
- project Fochteloërveen-Smildigerveen
- PAS project Elperstroom
- PAS project Drouwenerzand
Afronding
- Inrichtingsplan Dwingelderveld (LIFE)

Voortgangsrapportage natuur 2016

Geactualiseerde EHS-kaart

Behoud en herstel natuurnetwerk Drenthe (inclusief uitvoering Natuurwet)

Verlenen van vergunningen, ontheffingen en/of verklaringen van geen bedenkingen, uitoefenen van toezicht en afhandelen van meldingen op grond van: Wet Natuurbescherming, Wet Natuurbeheer en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Natura 2000-gebieden

Valwildregistratie en meldpunt voor  wildschade

Provinciale regelgeving/verordeningen voor soortenregistratie, de implementatie van het Flora-en faunabeleidsplan, implementatie van de nieuwe Natuurbeschermingswet

Vergunnings-, toezichts- en handhavingsparagraaf voor de beheerplannen

Ontwikkelagenda veehouderij: beleidsregels om het kringloopdenken op bedrijfsniveau en grondbeleid te bevorderen

Beleidskader t.b.v. Nieuwe natuurbeschermingswet.