Programma 8

Middelen

Product 8.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsopgave

Een financieel gezonde organisatie

Doelstelling

Resultaat 2016

Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

De provincie valt in 2016 onder repressief toezicht vanuit het rijk

Voor de jaarstukken wordt een goedkeurende verklaring van de accountant verkregen

Herziene en vereenvoudigde algemene subsidieverordening

Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening

De planning- en controldocumenten zijn digitaal beschikbaar; in 2016 worden de documenten ook nog op papier aangeboden

Product 8.2. Personeel en organisatie

Beleidsopgave

Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

Doelstelling

Resultaat 2016

Doorontwikkeling van de kwaliteit van alle medewerkers (leiding en medewerkers)

De ontwikkeling van de medewerkers wordt meer toegesneden op de klantvraag

Met een Management Developmenttraject is meer eenheid van leidinggeven gecreëerd, zijn de rollen van de leidinggevenden verhelderd en aangescherpt en zijn onderlinge (cultuur)patronen doorbroken  

Verbetering van de kwaliteit van de provinciale (werk)processen

Vanuit het perspectief van de klant is een aantal processen kwalitatief verbeterd

Vernieuwen van tenminste vier ondersteunende processen

Kantelen van een teamgestuurde naar een procesgestuurde dienstverlening

Verbetering van de kwaliteit van de teams

Vanuit het perspectief van de klant is de kwaliteit van een aantal teams verbeterd

Versterking van het buiten naar binnen werken

Het aantal medewerkers dat "buiten" resultaten neerzet, is vergroot  

De effectiviteit van medewerkers die "buiten" resultaten neerzetten, is vergroot

Beleidsopgave

Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid

Doelstelling

Resultaat 2016

De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment

Inzicht in hoeveel medewerkers met welke kwaliteiten op welk moment nodig zijn

Inzicht in het  huidige personeelsbestand en de talenten en mogelijkheden van de medewerkers

Leeftijdscategorie medewerkers tot 35 verhogen met 15%

Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Geactualiseerd @Motion-beleid: talenten worden benut, er zijn bewegingen binnen de organisatie en medewerkers worden ingezet op prioriteiten van de organisatie. Dit gebeurt transparant

Medewerkerstevredenheidsonderzoek met score van een 8 gemiddeld

Werkgeversinzet nieuwe CAO-afspraken

Afgesproken quota op het gebied van binnenhalen van personeel uit doelgroepen zijn behaald

Product 8.3. ICT en facilitaire zaken

Beleidsopgave

(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

Doelstelling

Resultaat 2016

Functionele en duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen

100% Groene energie inkoop

Onderhoud conform meerjarenonderhoudsplan

Een efficiënt en doelmatig gebruik van producten en diensten

Vaststellen van DienstenNiveauOvereenkomsten

(Continuering van de) 50% Duurzame catering

Provinciehuis bezettingsgraad is 10 medewerkers op de 8 werkplekken bezet (efficiency); dit is het maximaal haalbare bij huidige piekbelasting

Toegankelijk en duurzaam opgeslagen (digitale) informatie beschikbaar stellen aan interne en externe afnemers voor kennisdeling en samenwerking

Geactualiseerd en door GS vastgesteld Informatieplan

Geactualiseerd Informatiearchitectuur en I-beleid

Conform interprovinciale richtlijnen vastgesteld en actueel Informatiebeveiligingsbeleid

Weten waar welke informatie zich bevindt en opleveren analyse om te komen tot advies voor structurele verbeteringen

Beschikbaar hebben van (digitaal) samenwerkingsomgeving die voldoet aan (wettelijke) eisen

Een betrouwbare en flexibele ICT infrastructuur die toekomstvast is

ICT systemen zijn beschikbaar voor tenminste 99% (uptime)

Product 8.4. Reserve mutaties

Beleidsopgave

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn

Doelstelling

Resultaat 2016

Inzicht in de stand van reserves en voorzieningen

Zie de in de paragraaf Reserves en voorzieningen opgenomen overzichten en toelichtingen