Programma 8

Middelen

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma -111.560.437 -97.815.388 -157.811.248 59.995.860 -156.958.170 -144.267.070 -144.650.656
Lasten 48.451.147 56.491.812 52.119.094 4.372.718 54.079.860 55.174.208 55.259.881
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 38.873.737 43.698.292 41.451.872 2.246.420 43.267.506 44.190.258 44.327.701
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 38.873.737 43.698.292 41.451.872 2.246.420 43.267.506 44.190.258 44.327.701
Een financieel gezonde organisatie 38.873.737 43.698.292 41.451.872 2.246.420 43.267.506 44.190.258 44.327.701
Apparaatskosten 37.887.502 42.670.330 40.169.142 2.501.188 40.085.754 39.390.754 38.815.754
Subsidie 6.000 6.231 6.231 0 6.231 6.231 6.231
Kapitaallasten 31.051 27.633 27.633 0 27.633 27.633 27.633
Inkoop 821.734 810.598 560.598 250.000 560.598 560.598 435.598
Adm. boekingen 127.351 131.000 131.000 0 131.000 131.000 131.000
Onvoorzien/stelpost 0 50.000 554.768 -504.768 2.453.790 4.071.542 4.908.985
Rente 99 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
Product 8.2 Personeel en organisatie 953.079 1.187.729 1.168.068 19.661 1.168.068 1.168.068 1.168.068
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 8.2 Personeel en organisatie 953.079 1.187.729 1.168.068 19.661 1.168.068 1.168.068 1.168.068
Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie 265.340 360.561 126.900 233.661 126.900 126.900 126.900
Inkoop 265.340 360.561 126.900 233.661 126.900 126.900 126.900
Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid 687.740 827.168 1.041.168 -214.000 1.041.168 1.041.168 1.041.168
Inkoop 687.740 827.168 1.041.168 -214.000 1.041.168 1.041.168 1.041.168
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 8.624.331 11.605.791 9.499.154 2.106.637 9.644.286 9.815.882 9.764.112
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 8.624.331 11.605.791 9.499.154 2.106.637 9.644.286 9.815.882 9.764.112
(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie 8.624.331 11.605.791 9.499.154 2.106.637 9.644.286 9.815.882 9.764.112
Inkoop 4.792.445 7.777.924 5.127.052 2.650.872 5.298.752 5.298.752 5.298.752
Belastingen 92.056 107.572 100.000 7.572 100.000 100.000 100.000
Kapitaallasten 3.192.841 3.142.502 3.694.309 -551.807 3.667.741 3.839.337 3.787.567
Toev. voorziening 546.989 577.793 577.793 0 577.793 577.793 577.793
Baten -160.011.584 -154.307.200 -209.930.342 55.623.142 -211.038.030 -199.441.278 -199.910.537
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -158.583.636 -151.537.008 -208.413.959 56.876.951 -209.521.647 -197.924.895 -198.394.154
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -158.583.636 -151.537.008 -208.413.959 56.876.951 -209.521.647 -197.924.895 -198.394.154
Een financieel gezonde organisatie -158.583.636 -151.537.008 -208.413.959 56.876.951 -209.521.647 -197.924.895 -198.394.154
Ontv.subsidies -88.790.736 -84.075.167 -138.699.591 54.624.424 -138.724.609 -125.573.770 -125.573.277
Adm. boekingen -9.640.455 -10.320.967 -10.408.886 87.919 -10.525.734 -10.952.821 -10.422.573
Opbr. rente -261.479 0 0 0 0 0 0
Dividend -6.376.779 -3.132.874 -3.103.633 -29.241 -3.103.633 -3.103.633 -3.103.633
Opcenten MRB -52.141.738 -53.520.000 -55.300.000 1.780.000 -56.373.000 -57.500.000 -58.500.000
Ontv. bijdragen -1.372.449 -488.000 -901.849 413.849 -794.671 -794.671 -794.671
Product 8.2 Personeel en organisatie -77.913 -12.500 -12.500 0 -12.500 -12.500 -12.500
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 8.2 Personeel en organisatie -77.913 -12.500 -12.500 0 -12.500 -12.500 -12.500
Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid -77.913 -12.500 -12.500 0 -12.500 -12.500 -12.500
Ontv. bijdragen -77.913 -12.500 -12.500 0 -12.500 -12.500 -12.500
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken -1.350.035 -2.757.692 -1.503.883 -1.253.809 -1.503.883 -1.503.883 -1.503.883
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken -1.350.035 -2.757.692 -1.503.883 -1.253.809 -1.503.883 -1.503.883 -1.503.883
(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie -1.350.035 -2.757.692 -1.503.883 -1.253.809 -1.503.883 -1.503.883 -1.503.883
Ontv. bijdragen -1.350.035 -2.757.692 -1.503.883 -1.253.809 -1.503.883 -1.503.883 -1.503.883

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan Financieringsreserve

3.538.233

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling

-385.000

-500.000

0

-500.000

0

0

0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

5.270.245

0

0

0

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

8.423.478

-500.000

0

-500.000

0

0

0

Totaal na bestemming 

-103.136.959

-98.315.388

-157.811.248

59.495.860

-156.958.170

-144.267.070

-144.650.656

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Een financieel gezonde organisatie

Apparaatskosten

2.501.188

Prolander wordt m.i.v. 2016 een zelfstandige uitvoeringsorganisatie met een eigen begroting. De loonkosten vallen daarom weg uit de provinciale begroting 2016. Dat scheelt € 3.050.191,-- binnen de categorie apparaatskosten. In de lijn van onze wens om posten scherper te ramen zijn budgetten afgeraamd voor in totaal € 1.262.500,--. Daarnaast zijn intensiveringen op gebied van Financiën & Organisatie opgenomen.  € 750.000,-- voor Groen voor Grijs,  € 450.000,-- voor Organisatie-ontwikkeling en € 1.250.000,-- t.b.v. Frictiekosten. Daarnaast diverse kleinere posten. Per saldo resulteert in lagere apparaatskosten in 2016.

Inkoop

250.000

Vanuit de Intensiveringen Financiën & Organisatie, Programma P&C: is € 250.000,-- bijgeraamd. Daarnaast is het budget voor frictiekosten LSM vanaf 2016 niet meer begroot binnen deze, maar binnen de budgetten voor apparaatskosten. Per saldo is hierdoor € 250.000,-- minder op categorie Inkoop begroot.

Onvoorzien/stelpost

-504.768

In 2015 is de begrote post Onvoorzien € 50.000,--. In 2016 hebben wij deze op € 500.000,-- begroot. Dit omdat door scherper te begroten en meer risico op overschrijding van budgetten bestaat. Daarnaast is de ruimte Vrije bestedingsruimte in 2016 € 54.768,--.

Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

Inkoop

233.661

Vanuit de middelen voor vorming en opleiding (die onderdeel zijn van de apparaatskosten) wordt jaarlijks via een begrotingswijziging een bedrag toegevoegd aan het budget voor concernopleidingen. Daardoor is jaarlijks het primitieve begrotingsbedrag altijd lager. In 2016 is dit € 233.661,--.

Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid

Inkoop

-214.000

Vanuit de Intensiveringen Financiën & Organisatie, overige organisatie is € 75.000,-- bijgeraamd en vanuit autonome ontwikkelingen inzake hogere kosten HRM  € 350.000,--. Daarnaast zijn wegens scherper ramen (stofkam) diverse posten afgeraamd op gebied van arbeidsvoorwaardenregelingen. Per saldo nemen de lasten toe met € 214.000,--.

(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

Inkoop

2.650.872

In 2016 vervallen de budgetten voor aanloopkosten en uitvoeringsorganisatie Prolander omdat ze een zelfstandige uitvoeringsorganisatie worden.

Kapitaallasten

-551.807

De kapitaallasten zijn hoger dan in 2015, doordat de verwachting is dat veel projecten in 2015 worden afgerond. De kapitaallasten hiervan starten dan in 2016.

Een financieel gezonde organisatie

Ontv.subsidies

54.624.424

Hogere in baten zijn in de begroting 2016 opgenomen. € 27,5 miljoen heeft betrekking op de hogere decentralisatie-uitkering natuur. De ontwikkelbijdrage van 13 miljoen is in 2014 en 2015 ingehouden en wordt in 2016 extra uitbetaald. Daarnaast is de BDU uitkering omgezet naar de decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Dit leidt tot een verschuiving van € 29,5 miljoen van programma 2 naar 8. Verder ontvangen we in 2016 € 2,1 miljoen minder provinciefondsuitkering.

Adm. boekingen

87.919

Dit is het saldo van de kostenplaats kapitaallasten die in 2016 iets hoger is dan in 2015.

Opcenten MRB

1.780.000

Wij hebben de MRB scherper geraamd. Het betreft grotendeels het positieve effect dat in de afgelopen periode is opgetreden door volumestijging en verschuiving in gewichtsklasse. De verwachte meeropbrengst van de motorrijtuigenbelasting bijdraagt hierdoor € 1.780.000,--.

Ontv. bijdragen

413.849

De opbrengsten uitkering frictiekosten en detacheringen RUD is hoger dan in 201.5 Dit komt door een verschuiving in de totale dekking van € 4,4 miljoen die we van de RUD ontvangen.

(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

Ontv. bijdragen

-1.253.809

Doordat Prolander in 2016 een zelfstndige organisatie wordt, vervalt ook de bijdrage van hen voor de kosten die we maakten in 2015.

Overige verschillen

-21.669

Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016

59.995.860

Product / Beleidsopgave

Eco. Cat.

2014 Rekening

2015

2016

Verschil 2015-2016

2017

2018

2019

Lasten

Product 8.4 Reserve mutaties

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn

Adm. Boekingen

0

0

493.170

-493.170

250.563

110.592

79.552

Toev. Reserves

37.749.903

6.634.732

49.717.583

-43.082.851

7.202.244

2.582.320

1.922.576

Totaal beleidsopgave

37.749.903

6.634.732

50.210.753

-43.576.021

7.452.807

2.692.912

2.002.128

Totaal Product

37.749.903

6.634.732

50.210.753

-43.576.021

7.452.807

2.692.912

2.002.128

Baten

Product 8.4 Reserve mutaties

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn

Onttrek. Reserves

-44.364.875

-75.670.469

-81.494.136

5.823.667

-20.751.846

-8.155.141

-6.971.569

Totaal beleidsopgave

-44.364.875

-75.670.469

-81.494.136

5.823.667

-20.751.846

-8.155.141

-6.971.569

Totaal Product

-44.364.875

-75.670.469

-81.494.136

5.823.667

-20.751.846

-8.155.141

-6.971.569

Totaal Product 8.4 Reserve mutaties

-6.614.972

-69.035.737

-31.283.383

-37.752.354

-13.299.039

-5.462.229

-4.969.441

Totaal lasten programma inclusief reserves

86.201.050

63.126.544

102.329.847

-39.203.303

61.532.667

57.867.120

57.262.009

Totaal baten programma inclusief reserves

-204.376.459

-229.977.669

-291.424.478

61.446.809

-231.789.876

-207.596.419

-206.882.106

Totaal programma

-118.175.409

-166.851.125

-189.094.631

22.243.506

-170.257.209

-149.729.299

-149.620.097

Totaal alle lasten van alle programma's inclusief reserve mutaties

254.969.520

280.360.322

263.235.408

17.124.914

245.294.013

218.083.135

213.236.841

Totaal alle baten van alle programma's inclusief reserve mutaties

-251.645.672

-211.324.585

-231.952.025

20.627.440

-231.994.974

-212.620.906

-208.267.400

Totaal generaal

-239.641.942

-333.702.250

-378.189.262

44.487.012

-340.514.418

-299.458.598

-299.240.194

Verrekening resultaat met reserves niet specifiek voor één programma of mutaties tussen reserves

2014 Rekening

2015

2016

Verschil 2015-2016

2017

2018

2019

Bijdrage van Financieringsreserve

0

0

-30.500.000

30.500.000

0

0

0

Bijdrage van de saldireserve

-4.568.742

-5.593.286

-2.077.000

-3.516.286

0

0

0

Bijdrage aan saldireserve

4.559.415

1.797.876

25.000

1.772.876

0

0

0

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden

0

-3.364.380

-14.700.000

11.335.620

0

0

0

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden

6.601.653

0

0

0

0

0

0

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

0

0

493.170

-493.170

250.563

110.592

79.552

Bijdrage van Risicoreserve

-6.000.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

0

0

45.000.000

-45.000.000

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

592.326

-7.159.790

-1.758.830

-5.400.960

250.563

110.592

79.552