Programma 8

Middelen

Ons uitgangspunt bij het financieel beleid is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht is. Dit uitgangspunt en andere meer gedetailleerde uitgangspunten zijn te vinden in de Financiële verordening 2012, het Financieringsstatuut 2014, de Nota Reserves en Voorzieningen 2012 en de
Nota Financieringsinstrumentarium Drenthe.
Het meerjarig Informatieplan 2014 is leidend voor de doorontwikkeling van een toekomstvaste ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een professioneel uitgevoerde informatiebeveiliging (Convenant zelfregulering informatieveiligheid) is standaard onderdeel van de provinciale bedrijfsvoering. In het Huisvestingsbeleidsplan is o.a. bepaald hoe het provinciehuis zo effectief mogelijk te gebruiken is.

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt verder ingegaan op de wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt naar een adaptieve organisatie die met diverse partners in netwerken opereert. Adaptief houdt voor de facilitaire organisatie in dat zij haar dienstverlening zodanig inricht dat zij de flexibele provinciale organisatie optimaal kan blijven ondersteunen door zich te ontwikkelen naar een procesgericht organisatie, een partner in dienstverlening.