Programma 3

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Verkeer en Vervoer
Een goede bereikbaarheid en veilig deelnemen aan het verkeer raakt ons allemaal. De provincie is vanuit de Planwet Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar vervoer. De basis is vastgelegd in de (geactualiseerde) Omgevingsvisie Drenthe en in het Provinciaal Verkeer en VervoerPlan Drenthe (PVVP).
De investeringen die een veilig bereikbaar Drenthe vraagt zijn vastgelegd in het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV). Het IVV vormt tevens de basis voor investeringsafspraken met onze partners. In het Provinciaal Uitvoeringsplan PUP wordt dit jaarlijks geactualiseerd.
In de Fietsnota Drenthe hebben we de ambitie uitgesproken om ‘Fietsprovincie nummer 1’ te willen worden. Op bestuurlijk niveau maken we afspraken in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Onder het motto ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ bepalen de wegbeheerders (provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat) in het VVBD welke maatregelen ze moeten nemen voor een veilig bereikbaar Drenthe. Bijvoorbeeld met gedragsbeïnvloeding in het programma Permanente Verkeerseducatie. Het Drentse verkeersveiligheidsbeleid is verder uitgewerkt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.  
In het OV-bureau Groningen Drenthe zijn we samen met de provincie en de gemeente Groningen verantwoordelijk voor het openbaar (bus)vervoer in de regio. Met de provincie Overijssel exploiteren we de spoorlijn Emmen-Zwolle als onderdeel van de Vechtdallijnen. Zowel de klanttevredenheid als het aantal treinreizigers laat een sterk stijgende lijn zien. De ombouw van Station Emmen Zuid naar dubbelspoor maakt een versnelling en uitbreiding van de dienstregeling mogelijk.

Beheer en onderhoud wegen en vaarwegen.
Tot en met 2016 worden de werkzaamheden aan de N34 en de N391 versneld uitgevoerd. Om een beeld te krijgen hoe de aansluitingen in de N391 er in de toekomst eruit zullen komen te zien wordt verwezen naar de volgende visualisaties: Aansluiting Roswinkel, Knooppunt N391/ N366.
Verder wordt gekeken naar de kwaliteit van de provinciale fietspaden. Dit in het kader van de in de Provinciale Fietsnota Drenthe geformuleerde doelstellingen.
Na het reduceren van het aantal lichtmasten in de afgelopen jaren, wordt nu verder gegaan met het verduurzamen van de overgebleven verlichting. Hiervoor ligt het Beleidsplan Openbare Verlichting ten grondslag.
Als beheerder van het provinciale wegen- en vaarwegennetwerk, laten wij beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om te zorgen voor voldoende kwaliteit en beschikbaarheid. Bekend fenomeen tijdens de winterperiode is bijvoorbeeld Gladheidsbestrijding.
Voor zowel de wegen als de vaarwegen worden de huidige beleidsplannen (Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen en Beleidsplan Beheer en Onderhoud Vaarwegen) in 2016/2017 aangepast aan de huidige inzichten.

Integrale gebiedsontwikkeling RSP
Het Drentse RSP bestaat uit vijf gebiedsopgaven en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
De RSP-projecten moeten eind 2020 gerealiseerd, dan wel aanbesteed en gegund zijn. Het RSP ligt op schema om eind 2020 gereed te zijn. Nadere informatie over het RSP (noordelijk) is te vinden op de website: http://www.rsp-projecten.nl/.
Daarnaast wordt verwezen naar het Rijksconvenant RSP Zuiderzeelijn en de samenwerkingsovereenkomst provincie - gemeente Emmen en de samenwerkingsovereenkomst provincie - gemeente Coevorden en de beëindigingsovereenkomst provincie - gemeente Assen.