Programma 6

Cultuur

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma 16.882.847 17.349.868 17.693.630 -343.762 16.469.730 16.683.277 16.664.520
Lasten 59.150.499 18.762.375 19.002.502 -240.127 17.804.779 18.045.027 18.053.505
Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen 7.088.451 7.671.910 8.625.416 -953.506 7.476.157 7.519.298 7.563.464
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen 7.088.451 7.671.910 8.625.416 -953.506 7.476.157 7.519.298 7.563.464
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen 7.088.451 7.671.910 8.625.416 -953.506 7.476.157 7.519.298 7.563.464
Subsidie 5.320.012 5.467.564 5.519.459 -51.895 5.503.089 5.571.619 5.641.174
Inkoop 356.589 840.500 1.767.500 -927.000 660.000 660.000 660.000
Kapitaallasten 1.411.850 1.363.846 1.338.457 25.389 1.313.068 1.287.679 1.262.290
Product 6.2 Erfgoed 2.677.325 2.635.939 2.646.034 -10.095 2.654.266 2.663.887 2.673.655
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 6.2 Erfgoed 2.677.325 2.635.939 2.646.034 -10.095 2.654.266 2.663.887 2.673.655
Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen 2.677.325 2.635.939 2.646.034 -10.095 2.654.266 2.663.887 2.673.655
Subsidie 2.374.535 2.338.744 2.348.839 -10.095 2.357.071 2.366.692 2.376.460
Inkoop 302.789 297.195 297.195 0 297.195 297.195 297.195
Product 6.3 Cultuur en maatschappij 49.384.723 8.454.526 7.731.052 723.474 7.674.356 7.861.842 7.816.386
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 6.3 Cultuur en maatschappij 49.384.723 8.454.526 7.731.052 723.474 7.674.356 7.861.842 7.816.386
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen 49.384.723 8.454.526 7.731.052 723.474 7.674.356 7.861.842 7.816.386
Subsidie 49.223.648 8.205.402 7.721.052 484.350 7.664.356 7.851.842 7.806.386
Inkoop 161.075 249.124 10.000 239.124 10.000 10.000 10.000
Baten -42.267.653 -1.412.507 -1.308.872 -103.635 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985
Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen -1.254.608 -1.297.207 -1.308.872 11.665 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen -1.254.608 -1.297.207 -1.308.872 11.665 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen -1.254.608 -1.297.207 -1.308.872 11.665 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985
Ontv.subsidies -8.000 0 0 0 0 0 0
Ontv. bijdragen -1.246.608 -1.297.207 -1.308.872 11.665 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985
Product 6.2 Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 6.2 Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen 0 0 0 0 0 0 0
Ontv.subsidies 0 0 0 0 0 0 0
Product 6.3 Cultuur en maatschappij -41.013.045 -115.300 0 -115.300 0 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 6.3 Cultuur en maatschappij -41.013.045 -115.300 0 -115.300 0 0 0
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen -41.013.045 -115.300 0 -115.300 0 0 0
Ontv.subsidies -41.013.045 -115.300 0 -115.300 0 0 0

Verrekening resultaat met reserves

Geen reserves

Saldo verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

0

Totaal na bestemming 

16.878.105

17.349.868

17.693.630

-343.762

16.469.730

16.683.277

16.664.520

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Subsidie

-51.895

In 2016 is de jaarlijkse bijstelling indexering van culturele  instellingen en musea toegepast.

Inkoop

-927.000

Doordat extra budget is opgenomen ten behoeve van Intensiveringen Energiek Drenthe: gebiedsontwikkeling Veenhuizen en voor de uitvoering van herstel van de Wilhelminalaan inclusief versterking cultuurhistorische structuur een bedrag van € 320.000,-- van 2015 naar 2016 is overgeheveld, is in totaal € 927.000,-- meer budget in 2016.

Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Subsidie

484.350

De voornaamste veroorzaken die resulteren in lagere subsidies zijn: De bijdrage van € 115.300,-- inzake Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheekwerk (WSF) wordt vanaf 2016 niet meer ontvangen en de lasten worden dan ook niet meer opgenomen Bovendien is de bijdrage aan jeugdzorg niet meer opgenomen, dit scheelt een bedrag van € 325.000,--.

Inkoop

239.124

In 2016 zijn geen Transitiekosten sociaal domein meer in de Begroting opgenomen.

Ontv.subsidies

-115.300

De bijdrage € 115.300,-- inzake Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheekwerk (WSF) wordt vanaf 2016 niet meer ontvangen en is dan ook niet meer in de begroting opgenomen. De lasten die hier tegenover staan ook niet.

Overige verschillen

26.959