Programma 1

Kwaliteit openbaar bestuur

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma 2.483.156 8.696.279 6.090.279 2.606.000 6.101.332 6.112.605 6.124.104
Lasten 2.484.828 8.715.919 6.109.919 2.606.000 6.120.972 6.132.245 6.143.744
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 957.562 1.297.621 1.122.621 175.000 1.122.621 1.122.621 1.122.621
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 957.562 1.297.621 1.122.621 175.000 1.122.621 1.122.621 1.122.621
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders 206.339 345.909 235.909 110.000 235.909 235.909 235.909
Subsidie 2.934 3.100 3.100 0 3.100 3.100 3.100
Inkoop 203.405 342.809 232.809 110.000 232.809 232.809 232.809
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders 751.223 951.712 886.712 65.000 886.712 886.712 886.712
Inkoop 210.239 369.723 304.723 65.000 304.723 304.723 304.723
Subsidie 540.985 581.989 581.989 0 581.989 581.989 581.989
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe 445.478 503.488 523.488 -20.000 523.488 523.488 523.488
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe 445.478 503.488 523.488 -20.000 523.488 523.488 523.488
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen 445.478 503.488 523.488 -20.000 523.488 523.488 523.488
Inkoop 445.478 503.488 523.488 -20.000 523.488 523.488 523.488
Subsidie 0 0 0 0 0 0 0
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 1.081.788 6.914.810 4.463.810 2.451.000 4.474.863 4.486.136 4.497.635
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 1.081.788 6.914.810 4.463.810 2.451.000 4.474.863 4.486.136 4.497.635
Goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders 1.081.788 6.914.810 4.463.810 2.451.000 4.474.863 4.486.136 4.497.635
Subsidie 1.120.250 6.841.150 4.365.150 2.476.000 4.376.203 4.387.476 4.398.975
Inkoop -38.463 73.660 98.660 -25.000 98.660 98.660 98.660
Baten -1.672 -19.640 -19.640 0 -19.640 -19.640 -19.640
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd -1.205 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd -1.205 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders -1.205 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
Ontv.subsidies -1.205 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe -467 -7.640 -7.640 0 -7.640 -7.640 -7.640
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe -467 -7.640 -7.640 0 -7.640 -7.640 -7.640
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen -467 -7.640 -7.640 0 -7.640 -7.640 -7.640
Ontv. bijdragen -467 -7.640 -7.640 0 -7.640 -7.640 -7.640

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

0

-3.100.000

-3.100.000

0

-3.100.000

-3.100.000

-3.100.000

Saldo verrekening met reserves

0

-3.100.000

-3.100.000

0

-3.100.000

-3.100.000

-3.100.000

Totaal na bestemming 

2.483.156

5.596.279

2.990.279

2.606.000

3.001.332

3.012.605

3.024.104

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

GS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Inkoop

110.000

In verband met het bestaan van 200 jaar Drenthe en incidenteel budget voor Visievorming Midden-bestuur is in 2015 € 85.000,-- extra budget beschikbaar. Daarnaast  is met operatie stofkam het budget onderzoek jeugdmonitor ad. € 25.000,-- geschapt.

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Inkoop

65.000

2015 was het verkiezingsjaar van Provinciale Staten de kosten duaal bestuur waren doorvoor incidenteel verhoogd met € 65.000,--.

Zorgen voor goede samenwerking met en belangenbehartiging ten bate van Drentse stakeholders

Subsidie

2.476.000

Het bedrag dat voor Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa in de begroting 2015 is opgenomen is € 2,5 miljoen hoger dan in 2016. Voor 2016 is het reguliere bedrag van € 3,1 miljoen opgenomen dat gedekt wordt vanuit de reserve Europese cofinanciering. Daarnaast zijn de kosten SNN voor een bedrag van € 24.000,-- hoger geraamd in 2016 dan in 2015.

Overige verschillen

-45.000

Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016

2.606.000