Programma 5

Milieu, Energie & Bodem

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma 6.814.944 10.965.831 8.135.732 2.830.099 7.675.482 7.681.035 7.686.671
Lasten 8.416.211 14.344.676 8.437.077 5.907.599 7.976.827 7.982.380 7.988.016
Product 5.1 Energie 1.575.293 3.043.154 2.150.000 893.154 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 5.1 Energie 1.575.293 3.043.154 2.150.000 893.154 2.000.000 2.000.000 2.000.000
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) 1.575.293 3.043.154 2.150.000 893.154 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Subsidie 821.531 1.998.154 0 1.998.154 0 0 0
Inkoop 753.762 1.045.000 2.150.000 -1.105.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Product 5.2 Milieu 3.903.169 3.697.428 3.657.516 39.912 3.347.266 3.352.819 3.358.455
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 5.2 Milieu 3.903.169 3.697.428 3.657.516 39.912 3.347.266 3.352.819 3.358.455
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen 3.903.169 3.697.428 3.657.516 39.912 3.347.266 3.352.819 3.358.455
Subsidie 3.023.400 2.953.206 3.095.032 -141.826 3.099.782 3.105.335 3.110.971
Inkoop 879.769 744.222 562.484 181.738 247.484 247.484 247.484
Product 5.3 Bodemontwikkeling 2.937.749 7.604.094 2.629.561 4.974.533 2.629.561 2.629.561 2.629.561
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 5.3 Bodemontwikkeling 2.937.749 7.604.094 2.629.561 4.974.533 2.629.561 2.629.561 2.629.561
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden 2.937.749 7.604.094 2.629.561 4.974.533 2.629.561 2.629.561 2.629.561
Inkoop 2.513.932 7.354.094 2.379.561 4.974.533 2.379.561 2.379.561 2.379.561
Subsidie 423.817 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000
Baten -1.601.267 -3.378.845 -301.345 -3.077.500 -301.345 -301.345 -301.345
Product 5.1 Energie -365.245 0 0 0 0 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 5.1 Energie -365.245 0 0 0 0 0 0
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) -365.245 0 0 0 0 0 0
Ontv.subsidies 0 0 0 0 0 0 0
Ontv. bijdragen -365.245 0 0 0 0 0 0
Product 5.2 Milieu -112.572 0 0 0 0 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 5.2 Milieu -112.572 0 0 0 0 0 0
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen -112.572 0 0 0 0 0 0
Ontv.subsidies -84.863 0 0 0 0 0 0
Leges -4.643 0 0 0 0 0 0
Ontv. bijdragen -23.066 0 0 0 0 0 0
Product 5.3 Bodemontwikkeling -1.123.450 -3.378.845 -301.345 -3.077.500 -301.345 -301.345 -301.345
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 5.3 Bodemontwikkeling -1.123.450 -3.378.845 -301.345 -3.077.500 -301.345 -301.345 -301.345
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden -1.123.450 -3.378.845 -301.345 -3.077.500 -301.345 -301.345 -301.345
Ontv. bijdragen -71.538 -1.075.000 0 -1.075.000 0 0 0
Ontv.subsidies -1.052.623 -2.252.500 -250.000 -2.002.500 -250.000 -250.000 -250.000
Leges 710 -51.345 -51.345 0 -51.345 -51.345 -51.345

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

0

-75.000

0

-75.000

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

0

-75.000

0

-75.000

0

0

0

Totaal na bestemming 

6.814.944

10.890.831

8.135.732

2.755.099

7.675.482

7.681.035

7.686.671

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

Subsidie

1.998.154

Er zijn vanaf 2016 geen subsidies meer opgenomen voor energie. De intensivering is onder de categorie inkoop opgenomen. Op een later moment willen wij wellicht nog wel budget aan de  subsidie categorie koppelen.

Inkoop

-1.105.000

In 2016 is per saldo € 1.105.000,-- meer budget beschikbaar. Dit komt voornamelijk door op opnemen van de intensiveringen Ruimtelijk Drenthe: Energie.

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Subsidie

-141.826

De bijdrage aan de RUD is vanaf 2016 € 136.000,-- hoger. Daarnaast is het budget van de Stichting Milieufederatie Drenthe geïndexeerd.

Inkoop

181.738

In 2016 is het opgenomen budget RUD projectkosten € 181.738,-- lager.

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Inkoop

4.974.533

Voor de uitvoering van onze bodemsaneringstaak en de afspraken uit het Convenant bodem is een meerjaren-uitvoeringsprogramma opgesteld. Het programma is begin 2010 door ons college vastgesteld. Voor de uitvoering ervan ontvingen we van het Rijk t/m 2014 geoormerkte middelen. In 2015 zijn de resterende middelen uit voorgaande jaren in het exploitatiebudget verwerkt.

Ontv. bijdragen

-1.075.000

Zie hier boven. In 2015 is gepland dat de laatste bijdragen van derden worden ontvangen inzake het Convenant bodem.

Ontv.subsidies

-2.002.500

Idem.

Overige verschillen

Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016

2.830.099