Programma 4

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Demografie
In de Noordervisie wordt aangegeven welke opgaven er spelen in Noord-Nederland, hoe we
de komende jaren samen met onze partners inspelen op ruimtelijke en economische ontwikkelingen
en welke verantwoordelijkheden die provincies hierin willen nemen.
Samen met Groningen en Friesland hebben we hiervan een vertaling gemaakt in de MIRT Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040 waarin de gezamenlijke opgaven van Rijk en regio zijn uitgewerkt. Deze gebiedsagenda zal tevens als input dienen voor de begin 2016 op te stellen Nationale Omgevingsagenda.

Eén van onze kerntaken is advisering over ruimtelijke ontwikkelingen in structuurvisies en
bestemmingsplannen als er sprake is van provinciaal belang.  De omgevingsvisie is ons richtinggevend kader.

Zuinig ruimtegebruik is één van de uitgangspunten van ons beleid. De Ladder voor Duurzame Verstedelijking heeft een structurerende werking voor onze inzet. Wij zetten maximaal in op het stimuleren van ruimtelijke ontwikkelingen die gericht zijn op inbreiding in bestaand bebouwd gebied.

Door het maken van afspraken met gemeenten over de woningbouwopgave en kwalitatieve
afstemming van het woningaanbod in relatie tot de bestaande woningvoorraad spelen we
actief in op de gevolgen van bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. De bevolkingsprognoses zijn hierbij richtinggevend.

Grondwater en waterhuishouding
Klimaatverandering vergroot de kans op droogte en wateroverlast. Daarom zetten we conform de Omgevingsvisie (2014) onze inspanningen voort om samen met de waterschappen wateroverlast te voorkomen en de kwaliteitsdoelstellingen (Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)) te realiseren. Op basis van het Deltaprogramma Zoetwater richten we ons op het vasthouden van grond- en oppervlaktewater om perioden van droogte te overbruggen.