Programma 6

Cultuur

Product 6.1. Cultuur ontwikkelingen

Beleidsopgave

Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Doelstelling

Resultaat 2016

De erkenning door de Unesco van de Koloniën van Weldadigheid tot werelderfgoed in 2018

Het cultuurhistorisch erfgoed en de economische draagkracht in de Koloniën van Weldadigheid zijn verder ontwikkeld (Programma Koloniën van Weldadigheid)

Uitvoering van gebiedsontwikkeling in Frederiksoord e.o. en Veenhuizen volgens uitvoeringsprogramma's

De ontwerp-versie van het Nominatiedossier voor UNESCO is opgesteld voor indiening in januari 2017

Drenthe is cultureel interessant  voor zowel Drenten als niet-Drenten

Toonaangevende professionele podiumkunsten (projecten,  gezelschappen en festivals van provinciaal belang) zijn ondersteund door subsidie en gerichte opdrachten

Er zijn twee nieuwe culturele evenementen in ontwikkeling gebracht of uitgevoerd: 1 groot evenement voor grote publieksgroepen en 1 kleiner innovatief evenement met groeipotentie

Het vestigings- woon- en leefklimaat voor bedrijf en individu is verbeterd door culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

Herbestemming van enkele monumentale of karakteristieke panden of ruimtelijke ensembles zijn op een economisch verantwoorde wijze ontwikkeld en behouden

Aanbod van toonaangevende tentoonstellingen van de Drentse musea,  hoge kwaliteit programmering van onze theatergezelschappen en internationale uitwisselingen

Verkenning naar welke culturele investeringen leiden tot toonaangevende kwaliteit

De creatieve sector is verbonden met andere provinciale opgaven (bijv. energietransitie, duurzame mobiliteit en biobased economy)

De Collectie Veenhuizen levert projecten, producten en diensten op die groepen in de samenleving verbinden en zich richten op het unieke landschap van Drenthe en het culturele ondernemerschap versterken

De kunstmanifestatie Into Nature heeft een E-bike kunstroute geopend tussen Assen en GAE. Er is een nieuw innovatielab c.q. festival ontwikkeld

Samen met gemeenten en uitvoeringspartners de zorg en kwaliteit voor erfgoed versterken en erfgoed laten bijdragen aan verbetering Drents imago

De Erfgoedverkenning samen met gemeenten heeft geleid tot afspraken over ambities en concrete projecten, van gebouw- tot gebiedsniveau

Product 6.2. Erfgoed

Beleidsopgave

Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

Doelstelling

Resultaat 2016

(Im)materieel erfgoed is ontsloten voor brede doelgroepen

In periode 2016-2020 zijn bestaande producten geactualiseerd en komen nieuwe producten op de markt, zoals: Canon Drenthe, Digitale Encyclopedie, open source Database, Cultuurhistorische routes in AnnoDrenthe etc.

Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke en cultuurtoeristische ontwikkelingen

Cultuurhistorische elementen of programma gericht op landschap, gebouwen, museaal, beeldende kunst of podiumkunsten is gerealiseerd in één van de volgende  gebieden: Holtingerveld, Frederiksoord, Veenhuizen, Veenkolonien, Geopark de Hondsrug, Regio Gron-Assen

Culturele programmering (professionele en amateurkunsten) is verbonden aan het ‘verhaal van Drenthe’

Minimaal vijf producties podiumkunsten, tentoonstellingen of festivals gerealiseerd met typische kenmerken van Drentse   cultuurhistorie

Drentse streektaal als belangrijk onderdeel van de Drentse cultuur is behouden met behulp van  vernieuwende manieren en vormen

Diverse literaire producten en evenementen door Huus van de Taol opgeleverd, muziekproducties met Drentse taal gerealiseerd, Drents in het basisonderswijs gestimuleerd

Product 6.3. Cultuur en maatschappij

Beleidsopgave

Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

Doelstelling

Resultaat 2016

De kwaliteit van cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs is verbeterd

Het aantal scholen met doorgaande leerlijnen verankerd in het curriculum, met interne cultuurcoördinatoren en met  muziekonderwijs is gegroeid

Gestart met intensivering van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs (K&C Drenthe en Compenta)

Goede spreiding en toegankelijkheid van voorzieningen (bibliotheken, kunstencentra, musea, theaters) en van kennis en informatie

Afspraken met gemeenten gemaakt over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling waarbij minimaal het huidige niveau is geborgd

Kennisontwikkeling, overdracht informatie, bemiddeling, innovatie- en adviesfuncties uitgevoerd door K&C Drenthe

Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijke landsdeelniveau

Afspraak gemaakt met het rijk over een pilot noordelijk regionaal cultuurbeleid in samenwerking met OCW  

Gezamenlijk noordelijk cultuurbeleidsprogramma (divers en verspreid aanbod over Noord-Nederland) ontwikkeld met Fryslan, Leeuwarden, provincie Groningen en gemeenten Groningen, Emmen en Assen

Toonaangevende kunst- en cultuuruitingen zijn verbonden aan sociale doelen (krimp en vitaliteit platteland, activering doelgroepen, cultuur voor ouderen)

Enkele community-art producties ontwikkeld in dorpen of wijken in samenwerking met gemeenten, werkgevers, sociale instellingen

Diverse producties van provinciale uitstraling opgezet door amateurs en professionals met subsidie ondersteund

Drentse inwoners benutten hun culturele talent

Stimuleren en faciliteren van diverse projecten die talentvolle Drenten kansen geven en stimuleren. Bijvoorbeeld: Culturele Mobiliteit  

Jongeren maken kennis met cultureel toptalent ter inspiratie