Programma 5

Milieu, Energie & Bodem

Product 5.1. Energie

Beleidsopgave

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

Doelstelling

Resultaat 2016

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990) *

Energieagenda 2016 - 2020

Drenthe In Transitie: transitie-arena's met koplopers, uitgebreid platform voor informatie-uitwisseling, experimenten energiegedrag

Green Deals met initiatiefnemers van projecten

Actieplan energieneutraal wonen

Besluit voortzetting deelname Drents Energieloket

Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen 2015

Midterm-review Drentse Energie Organisatie (DEO)

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, de productie van hernieuwbare energie van 16% van het energiegebruik in 2020 *

Zonneleningen en campagne voor particulieren en bedrijven

Green Deals initiatieven hernieuwbare energieprojecten

Warmteplan Drenthe voor duurzame warmte en restwarmte

Geïnitieerde Proeftuin Drenthe Bodemenergie

Verkenning beleid energielandschappen na 2020

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 *

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer: beleid, advies en ondersteuning voor gebiedsproces, participatie en toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen

Windparken Coevorden en Emmen: beleid, advies en ondersteuning voor procedures, gebiedsgerichte aanpak en inrichting parkfondsen

* de genoemde doelstellingen zijn maatschappelijke opgaven waarvan de realisatie mede afhankelijk is van alle betrokken uitvoeringspartners.

Product 5.2. Milieu

Beleidsopgave

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Doelstelling

Resultaat 2016

Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en duisternis) in Drenthe

Plan van aanpak "Asbestvrij Drenthe 2024'

Gesaneerde asbestdaken via regeling Asbest eraf Zonnepanelen erop

Een proefmonitoringsproject in kader SWUNG-2 voor vaststellen geluidproductieplafonds wegverkeer in 2017

Invulling geven aan de duurzaamheidsopgaven en inbreng in de gebiedsprocessen

Milieu- en duurzaamheidsagenda

Coördinatie milieueffectrapportages

Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid   

Beleidsnota en uitvoeringsprogramma extrerne veiligheid          

Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht

Een gerealiseerd uitvoeringsprogramma RUD 2016 voor de provincie conform de 'Drentse Maat'

Samen met de partners in de RUD uitgevoerde projecten ketenhandhaving en energie

Jaarverslagen IBT voor GS en PS over de taakuitvoering van gemeenten en andere betrokkenen

Waar nodig een vanuit IBT begeleid verbetertraject

Product 5.3. Bodemontwikkeling

Beleidsopgave

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Doelstelling

Resultaat 2016

Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik

Geactualiseerde Bodemvisie en Uitvoeringsprogramma

Behoud van de kernkwaliteit aardkundige en archeologische waarden (inclusief bodemarchief)

Opgesteld Masterplan Geopark

1 nieuw onthuld Aardkundig Monument

Geactualiseerde nota Aardkundige Waarden

Deelprogramma pingoruïnes

Verantwoord gebruik van de (diepe) ondergrond volgens de provinciale Structuurvisie ondergrond

Beleidsbeinvloeding met betrekking tot olie- en gaswinning en veiligheid

Adviezen  inzake de Mijnbouwwet

Reacties en inspraak op Rijksstructuurvisie STRONG

Reactie Nationaal Programma inzake Radioactief afval

Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen

Verleende ontgrondingsvergunningen

Ontgrondingslocaties zijn gecontroleerd in het kader van toezicht

Opgesteld pakket van standaardvoorschriften ontgrondingen voor Groningen, Friesland en Drenthe

Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

Vastgesteld Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020

Alle spoedeisende locaties zijn vastgelegd met een beschikking ernst en spoed

Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)

Vastgesteld nieuw nazorgplan stortplaats Attero Wijster met een vervroegde sluitingsdatum