Programma 4

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Product 4.1. Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsopgave

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Doelstelling

Resultaat 2016

Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen over het Drentse netwerk van steden en dorpen

Monitoring regionale ontwikkeling woningvoorraad voor de agenda woningbouwopgave

Monitoring en prognose bevolkingsontwikkeling voor diverse beleidsdocumenten

Interbestuurlijk toezicht (IBT) aangaande statushouders en daarnaast gemeenten stimuleren de taakstelling te realiseren

RGA: Regionale afstemming/monitoring ontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen met onderzoek regionale woningbehoefte en economische platform

Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe

Adviezen op ruimtelijke plannen en ontwikkelingen van gemeenten met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en de kernkwaliteiten

Ontwerpbijdragen in gebiedsontwikkelingen en bestemmingsplannen

Juiste functie op de juiste plek

Planadvisering met behulp van Wro-instrumentarium en de ladder van duurzame verstedelijking

Bevorderen van binnensteden met eigen karakteristieken

Pilots herontwikkeling bestaand winkelvastgoed

Opstellen Retailagenda 2016-2020

Meer economisch ruimtegebruik

Ontwikkelingsgericht en uitnodigend inzetten van de  Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening, verkennen van opgaven en daar waar nodig beleidskader en regelgeving aanpassen

Kwartiermaken vastgoedagenda voor herbestemming en herontwikkeling (herstructureringsfonds)

In 2018 is de provincie Omgevingswet proof

Kwartiermaken: verkenning van wat nodig is inclusief digitalisering

Product 4.2. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Beleidsopgave

Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

Doelstelling

Resultaat 2016

Robuuste watersystemen die voldoen aan de normen voor regionale wateroverlast

Actuele kaart normen regionale wateroverlast in POV

Tussenstand robuuste beekdalen (brief aan provinciale staten)

Actualisatie normen regionale keringen Zuid-Drenthe in POV

De grondwaterstand in Natura2000 gebieden voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Inrichting Smildigerveen (randzone Fochteloerveen)

Beschrijving toestand grondwatersituatie in 4 Natura2000 gebieden

De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%

Plan van aanpak strategische grondwaterwinning Kastelen Akkers (Hunzedal)

Actueel grondwatermodel Noord-Nederland (MIPWA)

Plan "Effectieve monitoring door optimalisatie en integratie meetnetten natuur, grondwater en bodem"

Plan van aanpak: "Kennisontwikkeling ondiepe ondergrond voor betere onderbouwing ruimtelijke keuzes in omgevingsbeleid" (Interregproject)

De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater voor een, ook op de lange termijn houdbaar, (klimaatbestendig) economisch vitaal en ecologisch en humaan leefbaar gebied

Jaarlijks zoetwaterprogramma gericht op de maatregelen uit de de Bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening hoge zandgronden Oost-Nederland en de Bestuursovereenkomst zoetwatermaatregelen IJsselmeergebied

Uitvoering wettelijke taken. waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Waterwet (inclusief bodemenergiesystemen)

Actueel Landelijk Grondwaterregister (LGR)

Beleidsopgave

Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Doelstelling

Resultaat 2016

Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater

Vastgestelde zwemwaterlocaties

Controle van alle zwembadinrichtingen en zwemplassen

Folder Zwemplassen

Rapport van de waterkwaliteit naar Europa door bijhouden van het landelijk zwemwaterregister

De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Jaarlijks KRW-programma gericht op realisatie KRW doelen zoals vastgelegd in het "Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe 2016-2021" (23 september 2015).  
Uitvoering vindt plaats via programma Natuurlijk Platteland.

Start 4 projecten in Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer

De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Gebiedsdossier kleine grondwateronttrekkingen

Gebiedsdossier Assen-West

Projecten uit de utvoeringsprogramma's grondwaterbeschermingsgebieden:

  • Bezem door de middelenkast (gereed 2016)
  • Boeren voor drinkwaterwater (gereed 2019)
  • 4 kennisgroepen van boeren in grondwaterbeschermingsgebieden

Rapportage onderzoek nieuwe stoffen in het grondwater (zoals medicijnen en  hormonen)

Beheerplan Drentse waterwingebieden

Uitvoeren van toezicht op de naleving van de regels opgenomen in hoofdstuk 7 (Grondwaterbescherming) van de POV in 17 grondwaterbeschermingsgebieden