Programma 3

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Product 3.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Beleidsopgave

Bereikbaar Drenthe

Doelstelling

Resultaat 2016

Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht

Studie verdubbeling resterende wegvakken Coevorden-Nrd - Emmen-West (N34)

Quick scan verbeteringsmogelijkheden spoorverbinding Noorden-Randstad, inclusief inzetten op goede knooppunten in Groningen en Zwolle

Onderzoek treinverbinding Emmen-Stadskanaal

Onderzoek gezamenlijke OV-trajectkaart Noord-Nederland

Uitvoeringsprogramma Dryport Emmen - Coevorden

Realisatie Port of Zwolle, samenwerking bereikbaarheid over water van Zwolle, Kampen en Meppel

Procedures luchthavenbesluiten en luchthavenregeling inclusief afgifte ontheffingen

Duurzame continuïteit GAE

Onderzoek achterlandverbindingen

Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets, varen (inclusief het toeristisch recreatief gebruik) en goederenvervoer

Reconstructie aansluiting N391/N366, ontwerp en procedures

Studie doorstroming knooppunt Gieten

Nieuw investeringsprogramma met maatregelen voor een goede doorstroming op het Drentse wegennet

Vaarrecreatievoorzieningen als onderdeel van vrijetijdseconomie

Beleidsopgave

Fietsen

Doelstelling

Resultaat 2016

Stimuleren van het fietsgebruik en realiseren en versterken van het fietsnetwerk en de fietsbeleving

Kwaliteitsverbetering fietsnetwerk  en fietsvoorzieningen

Businesscase fietssnelweg Assen-Groningen

Mobiliteitsmanagement gericht op werk en school met speciale aandacht voor de E-bike

Versterken combinatie fiets en OV in de keten

Pilot met een innovatief fietsmonitoringssysteem

Stimuleren innovaties fietstechniek en apps

Nieuw investeringsprogramma met maatregelen ten behoeve van een verkeersveilige inrichting van het Drentse fietspadennet

Beleidsopgave

Mobiliteit op maat

Doelstelling

Resultaat 2016

Slim benutten van het totale netwerk met innovatieve concepten

Informatievoorzieningen

Verkenning ontwikkeling autonome voertuigen

Spitsmijdingen programma Beter Benutten 2

Plan van aanpak Anders benutten

Stimuleren van OV door mobiliteitsmanagement en nieuwe vormen van (duurzame) mobiliteit

Programma van eisen concessie busvervoer

Toename van het aantal OV-reizigers

Kwaliteitsniveau van het OV wordt door reiziger op ruim voldoende gewaardeerd (indicator: klantenbarometer OV)

Voorlopig ontwerp OV-knooppunt De Punt

Publiek Vervoermodel Groningen-Drenthe

Product 3.2. Verkeersveiligheid

Beleidsopgave

Verkeersveilig Drenthe

Doelstelling

Resultaat 2016

Verkeersveilig ingerichte infrastructuur

Realisatie ongelijkvloerse aansluiting Exloo (N34)

Afronden planologische procedure en start realisatie aansluiting 't Klooster (N34)

Definitief ontwerp en afronden planologische procedure aansluiting Klijndijk (N34)

Visie duurzaam veilige inrichting N375

Nieuw investeringsprogramma met maatregelen ten behoeve van een verkeersveilige inrichting van de provinciale wegen  

Onderzoek en toepassing innovatieve verlichting

Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie Samen richting Nul

Programma Permanente Verkeerseducatie

Campagne Samen richting Nul!

Product 3.3. Wegen

Beleidsopgave

Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Doelstelling

Resultaat 2016

Stroomwegen, beheren en onderhouden op het huidig kwaliteitsniveau met inbegrip van de onderdelen verhardingen, vaste kunstwerken, groen en faunabeheer, verkeersvoorzieningen, operationeel verkeersmanagement en beschikbaarheid.

Uitvoering variabel onderhoud volgens de programmering

Uitvoering dagelijks onderhoud

Uitvoering gladheidsbestijding en calamiteitenorganisatie

Herijking beleidsplan wegen; afronding in 2017

Opstellen onderhoudsplan wegen conform herijkt beleidsplan en NEN inspecties

Gebiedsontsluitingswegen, beheren en onderhouden op het huidig kwaliteitsniveau met inbegrip van de onderdelen verhardingen, vaste kunstwerken, groen en faunabeheer, verkeersvoorzieningen, operationeel verkeersmanagement en beschikbaarheid.

Uitvoering variabel onderhoud volgens de programmering

Uitvoering dagelijks onderhoud

Uitvoering gladheidsbestijding en calamiteitenorganisatie

Herijking beleidsplan wegen; afronding in 2017

Opstellen onderhoudsplan wegen conform herijkt beleidsplan en NEN inspectie

Erftoegangswegen, beheren en onderhouden op het huidig kwaliteitsniveau met inbegrip van de onderdelen verhardingen, vaste kunstwerken, groen en faunabeheer, verkeersvoorzieningen, operationeel verkeersmanagement en beschikbaarheid.

Uitvoering variabel onderhoud volgens de programmering

Uitvoering dagelijks onderhoud

Uitvoering gladheidsbestijding en calamiteitenorganisatie

Herijking beleidsplan wegen; afronding in 2017

Opstellen onderhoudsplan wegen conform herijkt beleidsplan en NEN inspectie

Fietspaden, beheren en onderhouden op het huidig kwaliteitsniveau met inbegrip van de onderdelen verhardingen, vaste kunstwerken, groen en faunabeheer, verkeers- en toeristisch-recreatieve voorzieningen, operationeel verkeersmanagement en beschikbaarheid

Uitvoering variabel onderhoud volgens de programmering

Uitvoering dagelijks onderhoud

Uitvoering gladheidsbestijding en calamiteitenorganisatie

Herijking beleidsplan wegen; afronding in 2017

Opstellen onderhoudsplan wegen conform herijkt beleidsplan en NEN inspectie

Product 3.4. Vaarwegen

Beleidsopgave

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Doelstelling

Resultaat 2016

Vaarwegen, beheren en onderhouden op het huidige kwaliteitsniveau met inbegrip van de onderdelen beweegbare kunstwerken, beschoeiingen, groen en faunabeheer, verkeers- en toeristisch-recreatieve voorzieningen, en beschikbaarheid.

Utvoering variabel onderhoud volgens de programmering

Uitvoering dagelijks onderhoud

Herijking beleidsplan vaarwegen; afronding in 2017

Opstellen onderhoudsplan vaarwegen conform herijkt beleidsplan en NEN inspecties

Product 3.5. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

Beleidsopgave

Regio Specifiek Pakket

Doelstelling

Resultaat 2016

Bereikbaarheid Emmen – Centrum

Planuitwerking reconstructie aansluiting N34/Rondweg (N391) gereed

Planuitwerking reconstructie aansluiting N862 (weg Emmen-Klazienaveen) op de Rondweg gereed.

Integrale gebiedsontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid)

DPE-Next
Opening van:
- Wildlands Adventure Zoo Emmen, en
- nieuw Theater / Wereld van Ontmoeting.

Locatie Hoofdstraat (voorheen Dierenpark Emmen)
-  Verkenning invulling locatie afgerond.

RSP Coevorden

Spoorboog Coevorden
- Aanleg Damwanden
- Aanleg Wachtspoor
- Bouw Spoorbrug
- Aanleg Verbindingspoor.

Herinrichting Stationsomgeving
- Westelijke spoorzone, 1e fase gereed
- Planuitwerking Westelijke spoorzone, 2e fase
- Planuitwerking Verbinding, transferpunt en pleinen
- Verkenning Oostelijke spoorzone

Verbetering Spoorlijn  Emmen – Zwolle

Realisatie dubbelspoor bij Station Emmen Zuid/2e perron

Verbetering Spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen

(Versnellings)Maatregelen Zwolle Noord: de voorkeursvariant voor Zwolle Herfte is in voorbereiding

Spoorboog Hoogeveen: planuitwerking Spoorboog-verruiming

Ruimtelijk Economisch Programma (REP)

Er worden twee beschikkingen voor REP-projecten afgegeven.