Programma 2

Regionale economie

Product 2.1. Biobased economy / chemie

Beleidsopgave

Realiseren van een groene en duurzame economie

Doelstelling

Resultaat 2016

Faciliteren van het transitieproces richting groen en circulair (duurzaam) ondernemen

Noordelijke aanpak circulaire economie opgesteld

Op noordelijke schaal minimaal 1 initiatief met MKB op het gebied circulaire economie gestart  

De nieuwe economische beleidsagenda is vastgesteld

De nieuwe agenda: “Agro&Food en transitie naar de Biobased Economy 2016-2020” is opgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten

De eerste stappen in de ontwikkeling van  Greenportcluster Noord-Nederland zijn gezet

Actieve samenwerking op Drentse en Noord-Nederlands schaal (inclusief Overijssel) op het gebied van Biobased Economy (BBE)

Projectontwikkeling in het kader van programma’s INTERREG en EFRO 2014-2020

Profilering van Drenthe als groene economische provincie (circulair én biobased)

Communicatieprogramma  BBE 2015-2020 in uitvoering

Doorontwikkeling van Drenthe als biobased economy

De eerste projecten in de het kader van business development zijn in 2016 afgerond

Strategieplan Groene Chemie is gereed

Clusterorganisatie Greenlincs is actief

Invulling uitvoeringsagenda Noord4bio

Doorontwikkeling aanjaagorganisatie Chemie heeft plaatsgevonden

Stimulering samenwerking chemiecluster Emmen en Delfzijl

De provincie Drenthe (als organisatie) laten functioneren als launching customer van biobased initiatieven

De eerste concrete “groene” inkoop is gemaakt

Product 2.2. Versterken regionale innovatiekracht

Beleidsopgave

Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Doelstelling

Resultaat 2016

Maximale inzet op de verdere ontwikkeling van innovatief ondernemen

Herijking van de TOP-Regeling voor stimuleren MKB

In het kader van de TOP-Regeling voor stimulering (startende) MKB is aandacht voor groen ondernemerschap

De Ondernemersfabrieken in Assen en Emmen  zijn  operationeel.

Stimuleren van “Ondernemen in het onderwijs” in de doorgaande leerlijn (zie ook programma 7)

Extra impulsen Drents ondernemersklimaat door de Rodelloper aanpak (ook binnen de vrijetijdssector)

IPR - regeling Zuidoost Drenthe

Nieuwe afspraken over een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur met NOM en clusters

Verkenning van de wenselijkheid om de aandelen NOM over te nemen

MKB instrumentarium provincies/ min-EZ in uitvoering

De eerste editie van de Drentse startersprijs (incl. circulaire economie/duurzaamheid) heeft plaatsgevonden

Projectontwikkeling en business development op het vlak van  HTSM

Afspraken over samenwerking met Overijssel op het gebied van HTSM/Smart industrie gerealiseerd

Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat

In samenwerking met de Drentse gemeenten is het Drents Acquisitieprofiel opgesteld

Strategie No(o)rd als onderdeel van de Duitslandagenda in uitvoering

Versterken omgeving Groningen Airport Eelde

 • Ontwikkeling Logistieke Hub / Flora Holland
 • Herontwikkeling voormalige Rijksluchtvaartschool/voorterrein GAE
 • Ontwikkeling Energielandgoed/zonnepark GAE

Kwaliteit van (infrastructuur, openbaar groen, parkeren, bewegwijzering, veiligheid) van bestaande bedrijventerreinen is verbeterd

Bevorderen van kennisdelen (economisch ecosysteem)

Verbeterde aansluiting onderwijs en bedrijfsleven inclusief uitvoering aanbevelingen Noordelijk Onderzoek Arbeidsmarkt en Noordelijke Innovatie Agenda

Kennisdeling, projectontwikkeling en business development op vlak HTSM-technologie, Biobased Economy en gezondheidseconomie (Healthy Ageing), in relatie tot maatschappelijke opgaven en cross-overs met andere noordelijke sterktes en ontwikkeling/versterking kennisinstituten op Universitair/HBO/MBO-niveau, waaronder:

 • Health Hub Roden
 • Doorontwikkeling COCI/GREENPAC
 • Doorontwikkeling Centre of Expertise SPM (Smart Polymeric Materials, HBO)
 • Doorontwikkeling Centrum voor Innovatief Vakmanschap BBE (MBO)
 • Planontwikkeling voor de realisering van een Centre of Expertise en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap HTSM
 • Kennisdelen en uitvoeren van (Interreg) projecten op het vlak van Healthy Ageing met Duitsland (VA) en met Noordzeelanden (VB)
 • Doorontwikkeling medische technologie in Drenthe
 • Invulling geven aan de Noordelijke innovatie agenda (NIA)
Product 2.3. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Beleidsopgave

Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Doelstelling

Resultaat 2016

Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

Ontwikkelingen op het gebied van demografie, werkgelegenheid, aanpak kritische sectoren zorg en techniek zijn geagendeerd bij onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en gemeenten

Uitvoering Techniekpact Noord 2.0 van start

Alle door de provincie meegefinancierde restauratie- en herbestemmingsprojecten, zijn praktijkopleidingsplaats

Verkennen met HBO instellingen naar nieuwe mogelijkheden MBO+, Associate Degree

Project (mede) ondersteund in Zuidoost Drenthe op het gebied van demografie, werkgelegenheid, aanpak kritische sectoren zorg en techniek bij onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en gemeenten

Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst

Kwalitatief goed onderwijs (geen zwakke scholen, 40 scholen in excellentietraject)

Aanpak laaggeletterdheid

Twee bijeenkomsten van de Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt

De voor Drenthe belangrijke sectorplannen worden
uitgevoerd in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs

Het pilot programma ‘Carrièrestart Drenthe’ is ontwikkeld en aangeboden aan PS

Voucherregeling Wetenschap en Techniek (3d printen en Leerlijn TTE) wordt uitgevoerd

Eerste resultaten van de Versnellingsagenda 3.0 zijn zichtbaar en aan geboden aan PS

Inzet op wederzijdse grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit (nationaal en internationaal)

Verbeterde samenwerking met Duitsland voor opleiden van
vakkrachten en bemiddeling van werkzoekenden:

 • Het INTERREG V A Koepelproject Arbeidsmarkt is in uitvoering
 • Het Interprovinciaal Sectorplan ‘Grenzenloos werken’ is in uitvoering
 • Actiedocument Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt Drenthe-Emsland in uitvoering
 • Vervolgaanvraag grensoverschrijdende zorg (Zorgen voor -- Zorgen dat) in uitvoering

Verduurzaming van het International Welcome Center North (IWCN)

Eerste afspraken rond de diploma erkenning Verzorgende IG (NL) en Altenpflege (DE) zijn gemaakt

Er is meer aandacht voor Duits in het onderwijs, bij voorkeur zowel in PO, VO zeker MBO (zie ook programma 7)

Product 2.4. Breedband

Beleidsopgave

Breedband op het Drentse platteland

Doelstelling

Resultaat 2016

Breedband

Actieve inzet op het ontsluiten met snel internet van de "witte" gebieden in Drenthe

Breedband Platform Drenthe

Revolving Fonds Breedband ingericht

Product 2.5. Vrijetijdseconomie

Beleidsopgave

Versterken van de vrijetijdseconomie

Doelstelling

Resultaat 2016

Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe

Met gemeenten, stakeholders en marktpartijen zijn nieuwe concepten ontwikkeld voor optimale beleving van Drenthe

Ondersteuning van beeldbepalende, imagoversterkende culturele en sportieve evenementen en festivals die economische en maatschappelijke spin-off realiseren, waaronder diverse fietsevenementen

Verbreed aanbod van fietsarrangementen en fietshoreca met commerciële partijen is gestimuleerd

Met de uitvoering eerste jaar Leaderprogramma Zuidwest Drenthe is focus gelegd op vrijetijdseconomie

De tussenevaluatie van het provinciale sectorplan ‘Vrijetijdseconomie Drenthe’ is aan PS aangeboden

Het verbeteren van het Drents imago

Drenthe heeft haar imago als de nummer 1 fietsprovincie versterkt. Alle fietsacties zijn uitgezet met gerichte informatie en permanente promotiecampagnes

Daar waar het zinvol en versterkend is voor het Drentse imago wordt voor diverse provinciale project- en beleidsresultaten koppeling gelegd met de Drentse imagocampagne via additionele opdrachten aan Marketing Drenthe. In dit kader worden bijv de nationale parken en erfgoed ingezet als marketinginstrument

Marketing Drenthe werkt met haar campagnes, marketing-communicatieconcepten, zowel online-, als offline met stakeholders aan de verbetering van het imago

Marketing Drenthe: inzet op wonen, werken, vrijetijdseconomie, cultuur en sport

De visie Dynamisch Toerisme verder uitgewerkt met concrete projecten, waaronder 365-dagen fietsen en faciliteren van conceptontwikkeling van het Regionaal Landschap als 'Grootste groene sportpark van Nederland' in Zuidwest-Drenthe

Ontwikkelruimte voor vernieuwende en bestaande recreatieve/toeristische bedrijven

Toeristisch-recreatieve ondernemers zijn gefaciliteerd bij de (door)ontwikkeling of afbouw van hun bedrijf met o.a. inzet Rode Loperbeleid, Expertteam en het Kwaliteitsteam

Via uitnodigingsplanologie is ondernemers ruimte geboden om economische kansen in natuur en landschap mogelijk maken, bij voorkeur in een vernieuwend segment