Programma 1

Kwaliteit openbaar bestuur

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

Beleidsopgave

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Doelstelling

Resultaat 2016

Financieel en bestuurlijk gezonde Drentse medeoverheden

Geen Drentse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht

Bewaken en stimuleren van de integriteit van Drentse medeoverheden

Bestuurlijke bijeenkomst over integriteit in het najaar van 2016

Stimuleren van (grensoverschrijdende) samenwerkingsverbanden tussen gemeenten rondom opgaven die een bovengemeentelijke aanpak vragen

Uitbreiding van (sub)regionale samenwerkingsvormen, zoals bv. Regio Zwollle

Beleidsopgave

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Doelstelling

Resultaat 2016

Focus op de eigen bestuurlijke en maatschappelijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")

Vergroting van de aandacht voor en betrokkenheid bij verbonden partijen door onder andere het (laten) doen van onderzoek en het organiseren van werkbezoeken

Vergroting van de betrokkenheid van PS bij maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers in Drenthe door onder andere het organiseren van werkbezoeken en statenontmoetingen

Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten

Adviezen van statenwerkgroepen   

Politiek-bestuurlijk actuele statenontmoetingen/ presentaties

Oplegnotities over strategische beleids- en planning en controldocumenten

Politiek-bestuurlijke actuele evaluatie- en panelonderzoeken

Flexnotities, feitenoverzichten en statenmemo's

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

Beleidsopgave

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

Doelstelling

Resultaat 2016

Een toegankelijk en zichtbaar besluitvormingsproces van Provinciale Staten voor de (Drentse) samenleving

Toegenomen publieke belangstelling voor het Drents parlement

De externe communicatie is gericht op een grotere groep mensen, door gebruik te maken van meer beeldmateriaal (foto en video) en korte(re) teksten; rekening houdend met verschillende burgerschapsstijlen

De website (drentsparlement.nl) en sociale media (zoals Twitter en Facebook) zijn optimaal benut ten behoeve van de informatievoorziening over Provinciale Staten

Uitnodigende website van "het Drents parlement", met actuele en heldere informatie

Betrokkenheid van de Drentse samenleving (stimuleren) bij het formuleren en realiseren van Drentse opgaven

Meer bijeenkomsten waar externe partners en betrokkenen meedenken over communicatie

Bewuste afweging toepassingen social media in projecten van de strategische agenda

Medewerkers en bestuurders van de provincie houden zich actief op de hoogte van wat er speelt in de Drentse samenleving

Dagelijkse monitoring van het medialandschap in Scoop.it!

Toegenomen bijdrage van de organisatie bij Drenthe Dichtbij zodat goede afspiegeling van provinciaal beleid/kerntaken

Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte

Tevreden klanten: klanten geven een 8 voor onze dienstverlening

90% bereikbaarheid van de provincie (breed: algemeen telefoonnummer en post@drenthe.nl)

Klantgerichte provinciale website

Verkenning naar uitbreiding van de samenwerking met gemeenten, waterschappen en provincies rondom dienstverlening

Zicht op de verwachtingen van de klanten over de provincie op basis van een Interprovinciaal klantonderzoek

(Digitaal) Klantportaal

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Beleidsopgave

Zorgen voor goede samenwerking met en belangenbehartiging ten bate van Drentse stakeholders

Doelstelling

Resultaat 2016

Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van financiële instrumenten in Brussel en Den Haag

Inzet van minimaal 1 nieuw Europees instrument voor Drentse opgaven

Participatie van GS in minimaal 1 voor Drenthe nieuw (bestuurlijk) Europees netwerk

Minimaal 6 miljoen inzetten uit Europese instrumenten voor Drentse projecten

Versterken van de multi-level samenwerking met Duitsland

Uitbreiding van de samenwerking met Niedersachsen en minimaal 1 andere Europese regio

Ontwikkeling  Duitsland-agenda. Eerste kwartaal 2016 wordt de agenda ter besluitvorming voorgelegd aan PS

Duidelijke (lobby)profilering (lobby Top 10, profiel provincie) en lobbyframe

Dynamische lobby top-10

Experimenteren met verschillende samenwerkingsvormen,in verschillende verbanden en vanuit een passende rol

Vraaggericht en samen met stakeholders experimenteren met verschillende werkwijzen waarop doelgroepen worden betrokken

Andere werkvormen om PS actief  te betrekken aan de voorkant van beleidsontwikkeling bij enkele hiervoor in de Strategische Agenda benoemde onderwerpen

Voorstel procesaanpak bestuurlijke vernieuwing

Werkbezoeken aan Drentse gemeenten en andere provincies